Рубрикалар

БОДУН АЖЫЛГЫР УДУРТУКЧУ КЫЛДЫР КӨРГҮСТҮ

ТР-ниң садыг-саарылга палатазының президентизи Аяс МӨҢГЕ:

— Владислав Ховалыг кыска үе иштинде бодун ажылгыр удуртукчу кылдыр көргүстү. Ооң кылган ажылын үнелеп, аңаа бүзүрээш, дем-биле соңгуп алдывыс. ТР-ниң Баштыңының албан-дужаалын хүлээнген байырлыг дүжүлге, езу-чаңчылын шупту кады көрдүвүс. Эң хөй соңгукчунуң үнүн ап, тиилеп үнгеш, бөгүн ажылдап эгелей бергени бо.

Ынчангаш садыг-үлетпүр палатазының болгаш хууда сайгарлыкчыларның өмүнээзинден изиг байыр чедирбишаан, моон-даа соңгаар республикавыс сайзы­раар кылдыр улуг күжүн мөөңнеп ажылдаарын күзедивис. Хөмүр-даш болгаш электри өртээн эвээжеткенинге доктаавайн, өске-даа чидиг айтырыгларны дарый шиитпирлеп, чонунуң идегелин өжүрбейн, кызымаккай ажылдаарын күзээр-дир бис».

Айдың ОНДАР.

Предыдущая запись
ЧЕДИИШКИННИГ АЖЫЛДААР ДЭЭРЗИНГЕ ИДЕГЕП ТУР МЕН
Следующая запись
УЛУС-ЧОН-БИЛЕ АЖЫЛДАП ЧОРААН, ДУРЖУЛГАЗЫ УЛУГ
Меню