Рубрикалар

Болуушкуннуң ийи кол догааштырыы

Саяногорск хоорайга Тываның Чазааның ажылчын бөлүүнүң барганындан бээр ийиги хонуунда бөлүктүң кежигүннери хоорай эмнелгезиниң травмотология болгаш реанимация салбырларының эргелекчилери-биле ужурашкан. Олар когараан оол турум берге байдалда, чогуур эм-таңны долузу-биле ап турар дээрзин тайылбырлап, немелде эм-таңга хереглел чок деп чугаалааннар. Эрге-хоойлу камгалаар органнарның ажылдакчылары палатаның эжииниң аксында дүн-хүн чок дежурныйлап турар.

Когараан оолдуң адазынга хамаарыштыр Саяногорск хоорайның полиция ажылдакчыларының каржы-хажагай, чурум чок аажылалынга база билдириишкин кииреринге шаптыктаанының барымдаазынга хамаарыштыр Хакас Республикада ИХЯ-ның удуртулгазы албан-ажылдың хыналдазын чорудуп турар.

Чалалга хүлээп алган дүрген эмчи дузазының хоорай станциязының кол эмчизи-биле база ужурашкан. Ол 2021 чылдың июнь 2-де 07.52 шакта кирген чалалганы хандырып турган бригада оң талакы чартыында бертиниишкиннерлиг 17 харлыг хамаатыны тыпкан дээрзин тайылбырлаан. Оларның тыптып келгениниң чылдагааннарын аныяк оол фельдшерге чугааалап шыдаваан.

Тываның Чазааның ажылчын бөлүү Саяногорск хоорайның истелге килдизиниң удуртукчузу Алексей Ушаков-биле кады болуушкун болган хире черге чедип, даштыкы байдалды чурукка база видеога тырттырган. Кеземче херээниң истелгезиниң түңнелдери-биле, июнь 4-те Абакан хоорайга трассологтуг, криминалистика база таныдар экспертизаларны эрттирер. Болуушкуннуң ийи кол догааштырыын өөренип көрүп турар – бедик черден аңдарылганы болгаш кадыкшылга өске кижилерниң кара өжегерээн хора чедиргени.

Националдар аразында харылзаалар темазынга хамаарышкан санал-оналдар айтырылгазын база чоруткан. Өөредилге черинде найыралчы, эш-өөрзүрек харылзаа тургустунган дээрзин ук айтыртылга көргүскен.
Студентилерге деткимчениң хемчээ кылдыр студент землячествону албан-ёзузу-биле тургузуп алырын сумелээн. Ооң түңнелинде студентилерниң тургузукчу хуралын эрттирген, ооң даргазынга Экономиканың, менеджментиниң болгаш информатиканың Саян техникумунуң (СТЭМИ) 3-кү курсчузу Донгак Байыр соңгуткан. РФ-тиң Юстиция яамызының Хакасияда эргелелинге киирер болур-чогуур документилер чыылдазы эгелей берген. Ол ышкаш ада-иелерге техникумнуң төлээлери болгаш хоорайның эрге-чагыргалары-биле кады ажылдажыр Ада-иелер комитединиң даргазын соңгуп аларын сүмелээн.

Саяногорск хоорайның баштыңы Михаил Валов болгаш ооң бирги оралакчызы Е.Г Рящинцева-биле түңнел ужуражылганы эрттирип, аңаа кады эрттирер профилактика хемчеглериниң дугайында чугаалашканнар.

Ол-ла хүннүң 15 шакта когараан 17 харлыг студентини билинмес байдалдан үндүрген.

#Тываныңчазаа #Хакасия #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Чеди-Хөлде уругларның уран чүүл школазында
Следующая запись
Үерден когаралды түңнеп турар
Меню