Рубрикалар

Бурят чоннуң «Алдын хендирбезинге» 19 харлыг тиилекчи бажың алган, а тывалар тевекке тергиидээн

Кожа-хелбээ чоннар-биле харылзаа

Тыва-биле кызыгаарлаттынып чыдар Тунка районнуң Аршан суурунга бурят чоннуң «Алтан-Мундарга» деп национал оюнунуң IV фестивалы болуп эрткен. Бурун чоннарның спортунуң бир хевири – хендирбе сый шаварынга Бурятиядан аңгыда Забайкалье, Иркутск облазы, Тыва, Моол, Кыдат болгаш Кыргыс рес­публикалардан 500 ажыг аалчылар кээп, киришкен.

Тываның төлээлери 20-30 харлыглар аразынга Макар Ынаалай 9-ку чадага чедир ойнаан, Айдыс Кыргыс 8-ке четкен, а 30-40 назы-харлыглар аразынга Аяс Өнер 6-гы чадага четкен. Тевек оюнунга Отчугаш Хомушку 853 катап тепкеш, чемпионнаан. Ол Кызылга болган Шагаа байырлалынга тевек маргылдаазынга 2 муң ажыр тепкен. Буряттарның тевээ бистен арай өске болганы-биле эптешпейн барган.

Кысказы-биле түңнээр бол­за, «Алтан-Мундарга» деп мар­гылдааның тиилекчизи Жал­сып Манзаров оюн үезинде 22 хендирбе сөөгүн болгаш кол шаңналы – 7 харлыг теве хендирбезин сый шапкаш, Улан-Удэ хоорайга квартираны чаалап алган.

 А эрткен чылдың тиилекчизи лама башкы Руслан Сантуев япон автомашина олчалыг болган, бо чылын ол ийи дугаар черни ээлээн.

«Жалсып Манзаров маргылдаага киржир деп-даа бодаваан, шииткекчилерге дуза кадып, делегей чергелиг маргылдааны бедик деңнелге эрттирер күзели-биле, төрээн чериниң адын сыкпас дээш хондур удувайн, стол, сандайлар дажып, дыш чок чоруп турган оол бо-дур» деп, чаңгыс чер-чурттуглары Хойто-Гол сумузунуң чону кайгап ханмайн, тиилекчини деткип, аажок өөрүп турарлар.

Тываның төлээлериниң маргылдаага киржип чораанының дугайында  чугаа, «Шын» солун­нуң редакциязынга  дорт эфирге март 12-де болуп эртер.

(Түңнел оюннуң видеозун көөр дээр болза, телефоннуң камеразын  бо QR-кодче  угландыргаш, кире бээр).

Бистиң корр. #Шын

Предыдущая запись
Композиторга манавааны шаңналды тывыскан
Следующая запись
Мал чеминиң курлавыры ам-даа бар
Меню