Бурят театрның тыва артистери

previous arrow
next arrow
Slider

Эрткен неделяда найысылал Кызылга “Байкал” театры ийи хонуктуң дургузунда “Мээң Бурятиям” деп концертин бараалгаткаш барганнар. Делегейде сураглыг театрның кайгамчык чараш концертин улуг магадал, таалал-биле сонуургап көрдүвүс. Солун чүүл, ол улуг коллективтиң аразында ийи тыва оол самнап турар болду. Чаңгыс чер-чурттугларывыс аныяк самчыларны “Шын” солуннуң редакциязынче чалааш, номчукчуларывыска таныштырдывыс.

Бурятияның национал ыры-сам театрының балет артистери Аңгыр Аракчаа биле Амыр-Санаа Куулардан төрээн чер-чуртун баштай-ла сонуургап айтырдывыс.

Аңгырның ук-төөгүзү Тес-Хемниң Самагалдайдан. Ада-иези кайызы-даа культура ажылдакчылары болгаш, ол чажындан-на уран чүүл-биле чоок, сырый харылзаа­лыг өскен. Ооң самнаар салым-чаяанныын танцы башкызы Владлена Төмүр эскергеш, Улан-Удэниң хореография колледжинге оглун өөредирин ада-иезинге сүмелээн. Аңгыр 11 харлыг бичии оолчугаш тургаш, Тывадан  боду ышкаш бичии оолдар-биле Бурятияже өөренип чорупканнар. Россияда шыырак балет школаларының бирээзинге 8 чыл өөренгени хилис барбаан. Дооскан дораан-на, Москваның Орус национал балет театрынга ажылдааш, 4 чыл иштинде бүгү делегейни эргий кезээн. Эр кижиниң эртер оруу, келир үеде амыдыралынга херек апаар дээш, бир чыл шериг хүлээлгени база эртип алган. Ол театрда ажылдавышаан, бот-өөредилге-биле Культура академиязында өөренип турар. Үргүлчү бодун сайзырадып, бир-ле чаа чүүлге өөренип алыр дээш кызып чоруур. Аңгырны чүгле балет эвес, улустуң, амгы үениң танцы-самы дээш шупту талаларынга шыырак, “универсал” самчы дээрзин эжи Амыр-Санаа демдегледи. 

“Самчының ажылдаар үези кыска” дээр болгай, ынчангаш пенсиялап үнгеш, дөмей-ле ажы-төл-биле ажылдаар апаар бис, ынчангаш өске чоннарның танцы-самын, арга-дуржулгазын өөренип алыры артык эвес” – деп, Амыр-Санаа чугаалады. Таңды кожууннуң Кызыл-Арыг чурттуг Амыр-Санаа 9 класс соонда, Кызылдың уран чүүл колледжиниң хореография салбырын дооскаш, “Саяннар” ансамблинге, оон Калмыкияга бир чыл ажылдаан, ам  “Байкалда” келгени бо.

Амыр-Санаа Кызылдың уран чүүл колледжиниң хореография салбырының доозукчуларын Сибирьниң театрларынче күзелдии-биле чалаар, чүге дизе колледжтиң башкыларының билиг бээри шыырак дээрзин демдеглеп чугаалады. Үезиниң кызыызындан юбилейин демдег­леп турар колледжинге чедип, башкыларынга байыр чедирип шыдаваанын ол хомудап чугаа­лады.

“Чон бүрүзүнүң ылгалып үнүп кээр бир-ле онзагай танцы-самы турар, чижээ, калмыктарның нацио­нал Чичердык, буряттарның Ёхор дээн ышкаш өске чоннардан ылгалып турар боттарының чиңгине танцылары бар. Тыва чоннуң сыгыт-хөөмейи эң-не онзагай, а чиңгине тыва самы чок, ынчангаш ону сайзырадып, чогаадыр болза эки” – деп, аныяк самчылар чугааладылар.

Аңгыр биле Амыр-Санааның кайызының-даа изиг күзели – улуг театрларга арга-дуржулга ап ажылдааш, төрээн чурту Тывазынга келгеш, хореографияны, балетти сайзырадыры, аныяк- өскенге бодунуң арга-дуржулгазын дамчыдары.

Алдынай АРАКЧАА.

Арслан Аракчаа, Даяан ДАНСЮРЮННУҢ тырттырган чуруктары. #Шын

Меню