Рубрикалар

БУТ БӨМБҮҮ. РОССИЯ МУРНАЙ БЕРГЕН

Дүүн, октябрь 11-де, бут бөмбүүнге Россияның чыынды командазы Словенияның командазын ооң шөлүнге 2-1 санга удуп алган.

Ынчалдыр 2022 чылда Катарга болур бут бөмбүүнге 22 дугаар делегей чемпионадының финалынга киржир эрге дээш шилилге оюннарда бодунуң бөлүүнде Россия 19 санныг бооп, удурланыкчыларын мурнай берген. Ол 8 оюннуң 6-зын удуп алгаш, 1 катап хайымнааш, 1 катап уттурупкан.

Россияның командазының Катарга ойнаар эрге дээш эң кол, шыырак адааннажыкчызы Хорватияның командазы дүүн бодунуң шөлүнге Слова-кияның командазы-биле 2-2 санга хайымнап кааш, 2 санны хенертен чидирип алган (шилилге оюннарда тиилелге дээш 3, хайым дээш 1 сан алыр,
уттурупкаш сан албас).

2018 чылда Россияга болуп эрткен делегей чемпионадынга мөңгүн медальды чаалап алган Хорватияның командазы амгы шилилге оюннарда 17 санныг бооп, бөлүкте 2 дугаар черде чоруп турар. Ол-ла чемпионатка Россияның чыынды командазы кончуг эки ойнааш, 8 шыырак командаларның аразынче кирген турган (чартык финалче кирер эрге дээш оюнга ол-ла Хорватияга уттурупкан).

Бөлүкке 1-2 дугаар чер алган командалар Катарже дорт чоруур эргени чаалап алыр болганда, бөлүкке бирги, ийиги чер дээш кол оюн Хорватияның шөлүнге Хорватия—Россия аразынга болур хире. Москвага Россия биле Хорватия 0-0 санга хайымнап каан турганнар.

2018 чылда Россияга болуп эрткен бут бөмбүүнге делегей чемпионады эң-не чедиишкинниг болгаш орулгалыг болган деп ФИФА-ның (бут бөмбүүнге делегей федерациязы) удуртулгазы санап турар. Ооң саң-хөө отчеду-биле 21-ги делегей чемпионады ФИФА-же 3 миллиард 533 сая доллар арыг орулганы киирген бооп турар. Ынчангаш Россияның Президентизи В.В.Путин Россия ам база катап бут бөмбүүнге Делегей болгаш Европа чемпионаттарын хүүлеп ап болур деп медеглээн болгай.

Ылап-ла 21-ги Делегей чемпионады Россияның 11 хоорайларында чаа туттунган болгаш эде кылдынган 12 стадионнарга болуп эрткен турган. Ол делегей чемпионады болгаш Россияның чыынды командазының аңаа чедиишкинниг киришкени муң-муң аныяк-өскенни бут бөмбүүнче болгаш ниитизи-биле спортче хаара туткан.

Тывага база ындыг боор деп идегел арай-ла бүтпейн барганы хомуданчыг. Безин чадаарда 2018 чылда Россияга бут бөмбүүнге делегей чемпионады болуп турда, аңаа тураскааткан хемчеглер безин Тывага болбаан болгай…

Делегейде эң сайзыраан, сая-сая мөгейикчилерлиг спорт — футболга (ты-валап бут бөмбүү) Тыва база чедиишкинниг бооп, тывалар аразындан кажан бир шагда Пелелер, Марадоналар, Роналдулар, Мессилер үнүп кээр ирги бе деп чырык күзелим илередип артым!

Адаанда чурукта «Тыва» футбол клуву (тренерлери Андрей Темир-оол, Баир Ховалыг). Октябрь 13-17-де Кемерово хоорайга Кузбасс Кубогунга киржир дээш аъттаныпкан.

Мерген КЫРГЫС.

#Футбол #Делегейчемпионады #Тывафутболклуву #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧААН МӨГЕ ШҮҮЛГЕН, АРЗЫЛАҢ МӨГЕ ҮЖҮҮРЛЕШКЕН
Следующая запись
ТАРЫЛГА – ИДЕГЕЛДИГ КАМГАЛАЛ
Меню