Рубрикалар

БУТ БӨМБҮҮНГЕ ЕВРОПА ЧЕМПИОНАДЫ: ДАНИЯ – РОССИЯ

2020 чылда болуп эртер турган, хамчыктыг коронавирустуң уржуундан 2021 чылче шилчиткен, футболга азы тывалап бут бөмбүүнге Европа чемпионадының финал оюннарында бо хүнде 24 чыынды команда киржип турар. Оларны 4-4 кылдыр 6 бөлүкке чаргаш, бөлүкте кирип турар командалар долгандырыг системазы-биле ойнаар кылып каан.
Россияның чыынды командазы В бөлүкте Бель­гияның, Финляндияның, Данияның командалары-биле катай кирип турар.

Санкт-Петербургка Бельгия-биле баштайгы оюнда Россия 0-3 санга уттуруп алганы, дараазында оюнда Финляндияны 1-0 санга удуп алырга-даа, бөлүктен чемпионаттың дараазында плей-офф (англи.playoff, орус.игра на вылет) чадазынче үнеринге берге байдалды тургускан. Чүге дизе тыва хүреш-биле дөмейлээр болза, дараазында салыгда улаштыр «хүрежир» 16 «мөгениң» аразынче кирер дизе команда бүрүзү бөлүүнге бирги-ийиги черни чаалап алыр ужурлуг. Ынчалдыр 12 команда дорт шилиттинер. Арткан 4 команданы бөлүктеринге 3-кү черге төлептиг болган командалар аразындан немелде көргүзүглер-биле шилип алыр. Ол дээрге бөлүкке оюннарда тиилелгелери, хайымнары болгаш ашты­рыышкыннары, аңаа удурланыкчыларының хаал­галарынче киир тепкен, боттарының хаалгазынче эрттирипкен бөмбүктер санын деңнээр.

Ынчангаш Бельгияга үш тикке уттурганы Россияның чыынды командазының немел­де көргүзүглерин кончуг баксырадып турар. Ам, барып-барып Данияның найысылалы Копенгаген хоорайга болур, бөлүкке эң сөөлгү оюнунга Россияның чыынды командазынга чүгле тиилелге херек!

Финляндияга, бөлүкке баштайгы оюнунда, хенертен 0-1 санга уттурупкаш (чемпионаттың бир сенсациязы болган), дараазында чидиг демиселдиң түңнелинде, эге бөмбүктү мурнай киир тепкен-даа болза, 1-2 санга Бельгияга аштырган Данияны ооң шөлүнге Россияның чыынды командазы удуп алыры берге, бүзүренчиг эвес деп турар.

Россия Европаның бут бөмбүүнге 16 шыырак дээн «мөгелериниң» аразынче кирип, дараазында салыгда «хүрежир» дизе, Данияны бо салыгда ооң өдээнге барып албан «октаары» херек!

Тыва хүреш хайым-догааш-биле доозулбас, албан кайы-бир мөге октаан турар ужурлуг. Россияга Дания-биле оюнга хайым-догааш база херек чок! Чүге дээрге демги немелде көргүзүглер-биле өске бөлүктерден 3-кү чер алган командалар бистиң чыынды командавысты ажа берип болур.

Тыва хүреште «мөгениң майыы кадырык» дээр болза, бут бөмбүүнде «бөмбүк төгерик, шөл көргүзе бээр» дээр. Ынчангаш понедельниктен вторникче, бистии-биле орай дүне, Копенгагенге болур оюнга Данияның чыынды командазының «майыы кадырлып», Россияның чыынды командазы ону «октаар» болзунам!

Бөлүктерде шилилге оюннар соонда плейофф азы олимпийжи система-биле уламчылаар бут бөмбүүнге Европа чемпионадының өске бөлүктерде оюннары база солун эртип турар.

Ол ышкаш Европа чемпионаттарының амы-хууда рекордтары база чаарттынып турары онза солун!

Чижээ, ам бо хүннерде Европа чемпиону аттың эдилекчизи Португалияның чыынды командазының капитаны 36 харлыг халдакчы Криштиану Роналду чамдык рекордтарны чаарткан. Бирээде, Европа чемпионаттарының финал оюннарынга ол ам 11 бөмбүктү удурланыкчыларының хаалгаларынче киир тепкен. Эрги рекорд Франциядан Мишель Платиниге (9 бөмбүк киирген) хамааржыр турган. Ийиде, Роналду Европа чемпионаттарының түңнел оюннарынга 5 катап киришкен амы-хууда рекордту тургускан!

Делегей болгаш Европа чемпионаттарын катай хаара санаар болза, төөгүде эң хөй сан киирген ойнакчы – Германиядан халдакчы Мирослав Клозе турган.

Роналду ам бо эртип турар Европа чемпионадында киир тепкен бөмбүктери-биле Клозениң рекордун катаптап, 19 санны чедип алган. Дараазында чемпионаттың плейофф чадазында ол ам чаңгыс бөмбүктү киир тептер болза, немец Клозени ажып, чаа рекордту тургузар!

Хамчыктыг аарыгның уржуундан соңгаарладып тургаш-даа болза эгелей берген, ам бо хүннерде уламчылап турар бут бөмбүүнге Европа чемпионадын стадионнарга диригге көөр аарыкчыларның санын кызыгаарлап каан-даа болза, ону телевидение, интернет таварыштыр сая-сая көрүкчүлер, аарыкчылар бүгү делегейде көрүп турар.
Ам болуп турар бут бөмбүүнге Европа чемпионадынга кайы чурттуң чыынды командазы «шүглүп» үнерил, кайы команда «үжүүр былаажырыл» деп айтырыгга «Шын» солуннуң номчукчуларының аразындан шын тывар кижи бар ирги бе?

Мерген АНАЙ-ООЛ,

бут бөмбүүнүң хоочун аарыкчызы.

#Спорт#ЧемпионатЕвропыпофутболу#Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ИЙИ-ЛЕ АЙ ДУРГУЗУНДА КЫЛГАН АЖЫЛЫ ТҮҢНЕЛДИГ
Следующая запись
ТУРАСКААЛДЫҢ ОДУН КЫВЫСКАН
Меню