БУЯННЫГ ҮҮЛЕ

          Тыва Республиканың суд приставтары эмнелгелерге чугула херектиг хан бээр ачы-буянныг үүле-херээн уламчылап турар.

          ТР-ниң суд приставтарының албаны 15 чыл бурунгаар тургустунган үезинден эгелээш, аарыг улуска ачы-дуза чедирип, боттарының ханын квартал санында үргүлчү дужаап келген. Ынчангаш күзелдиг донор приставтарның санының чылдан чылче көвүдеп турары өөрүнчүг.

          Ооң мурнуда республиканың хан дужаар станциязының тускай машиназы ТР-ниң суд приставтарының федералдыг албанның эргелелинге халдып чеде бээр турган. Коронавирус халдавырының салдары-биле амыдыралдың чаңчылчаан байдалдары өскерилген-даа болза, суд приставтары аарыг улуска херектиг хан дужап, буян чедиреринден ойталаваан. Пандемия үезинде суд приставтары ол станцияга боттары үргүлчү барып чедип турар.

          — Донорство – бодунуң ханын бээр ачы-буянныг үүле-херек-тир. Ол кайы-даа үеде чугула херек апаар. Суд приставы болуп ажылдап эгелээр мурнуда-ла, донор болуп турдум. Аарыг улуска буян чедирери-биле бистиң ведомствода бо чүүлдү халас чедирер кылдыр организастааны аажок өөрүнчүг-дүр.  Бистиң дузавыс, донорларның ханы дыка хөй улусту камгалап болур. – деп, Чиңгис Калзан, килдис даргазы, улуг суд приставы тайылбырлаан.

                    Республиканың хан дужаар станциязының эмчилери суд приставтарынга сеткилиниң ханызындан өөрүп четтиргенин илергеткен.

Бистиң корр.

Меню