Архив

Өөредилге адырында

МЕРГЕЖИЛИМНИҢ ШИЛИЛГЕЗИ АЛДЫ ХАРЛЫЫМДА-ЛА ЭГЕЛЭЭН

Кижиниң чуртталгазы, ооң келир үези бодунуң шилип алган мергежилинден, ажылынга бердингенинден хамааржыр. Шын мергежил шилип алыры дээрге-ле чуртталганың бүзүрелдиг «таваан» салып алганы ол.

Дыл болгаш чогаал шактарын хевээр арттырар

Дыл болгаш чогаал шактарын хевээр арттырар Амгы үеде беш хүннүң өөредилге неделязынче шилчиириниң дугайында ажык айтырыгларның тургустунуп турары-биле өөредилге сайыдының деңнелинге ажык чугааны эрттиргенин Национал школа хөгжүдер институт дыңнадып турар.…

Тываның школалары беш хүннүң өөредилгезинче шилчип эгелээн

ТР-ниң Өөредилге яамызының дыңнадып турары-биле алырга, эрткен 2021 чылдың төнчүзүнде неделяда 5 хүннүң өөренир чурумунче школаларны шилчидер дугайында айтырыгны сайгарып, чурттакчы чон ортузунга интернет четкизин дамчыштыр бадылаашкынны чоруткан. Ооң түңнелинде республиканың чамдык школалары субботада өөренмес, 5 хүн өөренир чурумче 3-кү улдуңдан эгелеп (январь 14) шилчээн.

Тывадан башкы төрээн болгаш орус дылдарга делегей чергелиг мөөрейге тиилээн

Декабрьда Москага эрткен «Арга-дуржулгалар солчулгазы: школа өөредилгезинде этнокультурлуг угланыышкын» эртем-практиктиг конференция ажылы-биле төрээн болгаш орус дыл башкыларынга делегей чергелиг мастер-класска Тыва Республикадан башкы шылгараан. 2021 чылдың дургузунда мөөрей үш аңгы чадага эрткен. Декабрьда, түңнел чадада, Россияның субъектилеринден база ХКД чурттарындан 40 башкы киришкен, оларның бирээзи – Тываның Кызыл кожууннуң Черби школазында орус дыл болгаш литература башкызы Шеңне Викторовна Сандый болган. Мөөрейниң түңнелдери-биле «Чаартыкчы башкы» деп тускай шаңналга тыва башкы тиилээн.

ТЫВАДАН БАШКЫНЫҢ ТИИЛЕЛГЕЗИ

Орус болгаш төрээн дылдарны башкылаарының методиктиг аргаларын көргүзер талазы-биле башкыларның чурттар аразында мастер-класстарның конкурузун Россия Федерациязының Президентизиниң чанында Россияның улус ажыл-агыйының болгаш күрүне албанының академиязының өөредилге айтырыгларының талазы-биле эртем-шинчилел төвү биле Төрээн дылдар башкыларының ассоциациязы 2021 чылда организастап эрттиргеннер

ТЫВА — САЙЗЫРАЛДЫҢ ЭРГИНИНДЕ

ТР-ниң Баштыңы Владислав Ховалыг Кызылдың тудуг техникумунга Тываның ортумак өөредилге черлериниң директорлары-биле ужурашкан. Аңаа Кызылдың, Ак-Довурактың, Чадаананың болгаш кожууннарда ортумак өөредилге черлериниң директорлары, башкылары төлээлеп келген. Республикада ниитизи-биле 16 техникум болгаш колледжтер бар. Ында 8 муң ажыг сургуулдар янзы-бүрү мергежилдерни чедип алыр дээш өөренип турар

БҮГҮ-РОССИЙЖИ ОЛИМПИАДАНЫҢ РЕГИОН ЧАДАЗЫ ЭГЕЛЭЭН

Январьның 11-ден февраль 25-ке чедир олимпиаданың регион чадазы болуп эртер. Аңаа муниципалдыг деңнелде эң хөй сан алган база эрткен чылын регионга тиилээн база шаңналдыг черлер ээлээн 1887 школачы киржир. Киржикчилер ниити өөредилгениң 22 эртеминге боттарының билиглерин көргүзер.

ФЕВРАЛЬ 1-ГЕ ЧЕДИР ХҮЛЭЭР

Тывада ортумак ниити өөредилгениң өөредилге программалары-биле чаңгыс аай күрүне шылгалдаларынга киржир билдириишкиннерни февраль 1-ге чедир хүлээп алыр.

97 ШКОЛА ЧАА ХЕВИРЖЕ ШИЛЧЭЭН

Эрткен 2021 чылдың ноябрь айда ТР-ниң өөредилге сайыды А. В. Храмцов неделяда беш хүн өөренириниң дугайында айтырыгны социал четкиде бодунуң блогунга бижээн турган. Сайыттың көдүрген айтырыын ада-иелерниң барык 96 хуузу чүүлдүгзүнүп деткээн. Ынчангаш ук айтырыгны ажык арттырбайн, чогуур хемчеглерни чоруткан.

Меню