Өөредилге болгаш культура

«Тыва Ломоносовтуң» оглу

очерк «Улуг ажылды кылыптар чаңгыс-ла арга ­бар –­ аңаа хандыкшыл» – деп американ бизнесмен, «Apple Computer» компанияның тургузукчузу Стив Джобстуң чугаалап каан чалгынныг сөстери бар. Шынап-ла, хандыкшыл чокта кандыг үүле-херек…

Бодуң чуртуңда бичии кушкаш болзуңза, өске черге эзир болуруңну кызыт

Элээди уруглар театрының эргим доозукчулары АЧЫТЫ, ДОЛААН, АЛИНА, АЮШ силерниң чаш, школачы, чогаадыкчы үеңер бистиң театр-биле холбашкан болгаш аңаа эрткен. Ам өзүп келген, уяңардан ужуп үнер үе келген. Ынчалза-даа өөренип,…

«Урянхай. Тыва дептерни» номчуулуңар

Тыва деп чүл? Тывалар деп кымнарыл? Тыва бол­гаш урянхай деп сөстер ка­жан тыптып келгенил? Бистиң тыва чонувустуң амгы хевири кажан тургус­тунуп эгелээ­нил? Бо-ла бү­гү айтырыг­ларга харыыларны бистиң чаңгыс чер-чурттуувус, Россия…

Тыва Республиканың Алдан-Маадыр аттыг национал музейиниң кыска төөгүзү

Делегейниң музейлер хүнү 1929 чылдың май 13-те Тываның улустуң хувискаал­чы партиязының Төп Хораазының политбюро хуралы болган. Тыва Чазактың кежигүннери биле ССРЭ-ниң элчин чериниң ажылдакчылары аңаа олурушкаш, тыва чоннуң чурт-шинчилел музейин…

Филармония бажыңындан ада-чурт дайынынче үдеп турган

Улуг Тиилелге байырлалын, бодавыже, бот-аңгыланыышкын байдалынга эрттирер хевирлиг бис. Политхайгааракчыларның демдеглеп турары-биле, коронавирустуң когун үзери – бүдүн делегей кырынга диргелип келген фашизмниң хамчыын совет шеригниң өске чоннарының дузазы-биле басканы ышкаш,…

«Өөреткилээн салгалдарым парлар болду, Өөреткилээн салгалдарым өштүү болдум»

Апрель 25-те Хүн-ноян Буян-Бадыргының төрүттүнген хүнү «…Буян-Бадыргы ТАРН ТК-зын секретарлай бергеш, каадырлар дугайында ажылды кончуг чугулага көре берген. 1925 чылдың июль айда Москваже бир бөлүк сургуулдар чорударын ол боду саналдааш,…

Хоругдаткан номнуң 50-ги чазы

Ада-чурттуң Улуг дайынынга киришкен тывалар дугайында тыва дылда бижиттинген баштайгы документалдыг «Эки турачылар мурнуку одуругда» деп тоожу 1970 чылда үнген. Чогаалдың аннотациязында бижээни-биле: «Номда аныяк журналис Оюн Кодур-оолдуң дөрт чыл…

Бүгү талалыг эртемден

 Полина Сергеевна Серенниң мугур харлаанынга Тыва филология эртеминде ат-сураглыг, салым-чаяанныг, амыдырал-чуртталгазы эртем-биле сырый холбаалыглар эвээш эвес. Оларның бирээ­зинге филология эртемнериниң кандидады, Тыва Республиканыӊ Чазааныӊ чанында Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг…

Интернетке моолдарны, кыдаттарны шыдыраага удуптар чордум

«Шын» солуннуң аалчызы Тывада шыырак шы­дыраачыларның бирээзи Артыш Чүлдүм Сибирь федералдыг округка 80 шыдыраачыларның аразынга 5 дугаар черни ээлээш кээрге, «Шын» со­лунга ужуражылгаже чаладывыс:  – Тывадан элээн шыдыраачылар барган бис,…

Аэлита Донгак: индустар-даа, тибеттер-даа эвилең, хүндүлээчел

Индияда өөренип турар тыва студент Аэлита Донгак социал четки дамчыштыр бистиң-биле харылзажып турар. Ооң демдеглелдерин номчукчуларга сонуургаттывыс: – Индияда шупту школалар, албан черлери коронавирус дээш хаашкынныг. Бажыңнарывыста олур бис. Даштын…
Меню