Архив

Өөредилге болгаш культура

ТЫВА ЛИТЕРАТУРАНЫҢ ЭЛЕКТРОННУГ АРХИВИ

Тываның ном саңнарының каттыжыышкыны болгаш Республиканың К.И. Чуковский аттыг уругларның ном саңы кады ажылдап кылганы «Tuva_read» деп төлевилели-биле культурлуг инициативаларның Президент фондузунга чедиишкинниг болганнар. Ында көрдүнген акша-хөреңги-биле Чуковский аттыг уругларның ном саңында ЭЛАР деп сканерни садып алган. Ооң дузазы-биле уругларга тыва чогаалдарны чурагайжыдып турар. Культура-өөредиглиг төлевилелдиң сорулгазы – төөгүге бир дугаар тыва уруглар чогаалының электроннуг ном саңын тургузары.

ЧАҢЧЫЛДАРНЫҢ САЛГАКЧЫЛАРЫ

2021 чылдың чазын РФ-тиң Чырыдыышкын яамызы биле Вологда облазының чагыргазы РФ-тиң Федерация Чөвүлелиниң деткимчези-биле бүгү Россия чергелиг «Чаңчылдарның салгакчылары» деп бичии уруглар аразынга фестивальды эрттирген.

ЧАРАШ ЧҮҮЛГЕ ЫНАКШЫЛДЫ КИЖИЗИДЕР ДЭЭШ…

Июнь 16-да Кызылдың Совет Тываның 5 чылы аттыг стадионунга делегейде билдингир «Эдегей» танцы болгаш моданың театры 2020-2021 ѳѳредилге чылында кылган ажылын түңнээн концертин чонга бараалгаткан.

“Убсу-Нур программазының” шинчилел ажыл-херектери

Тываның эртем төвү 30 харлаан Тываның эртем төвүнде  Убсу-Нурнуң чоннар аразының  биосфера өөренип шинчилээр төвү апрель айда бодунуң тургустунганындан бээр 30 чыл оюн демдеглээр. Назы-үе-биле алыр болза кончуг хып дээн…

ЧАА ЧУРАГАЙЛЫГ АРГА

Стратегтиг инициативалар агентилели болгаш деткимчези-биле «Ангелина брайлер ридер» деп интернет-сервис ажылдап кылдынган.ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа яамызы ниитилелге, хамаа­тыларга, күрүнеге, хууда сайгарлыкчыларга, янзы-бүрү экономиктиг хүрээлеңнерге чаа чурагайлыг аргаларны нептередир талазы-биле стратегтиң…

ТЫВА СКИФИЯДА — ЧАА УГЛАНЫЫШКЫН “Азия Төвүнде — кедергей чараш сынныг, ак кештиг болгаш көк карактарлыг чон дугайты, а XIV-кү чүс чылда Египет чурттуг Ал-Омари дыңаткан. Ылавыла бистиң өгбелеривис: “биеэде…

УРАН СӨСТҮҢ ЧЕЧЕННЕРИ

1999 чылда ЮНЕСКО-нуң 30 дугаар сес­сиязының чиңгине конференциязынга Бүгү делегейниң поэзия хүнүн чылдың-на март 21-де демдеглээр деп шиитпирлээн. Бир дугаар поэзия хүнүн Парижке демдеглээн.Бистиң шүлүкчүлеривис, чогаалчыларывыс, поэзияның мөгейикчилери, Тываның күрүне…

Масленица: төөгүнүң байырлалы

Масленица – Россияда калбаа-биле демдег­леп турар хөглүг байырлалдарның бирээзи, салгалдан салгал дамчып келген, камныг кадагалаттынып чоруур чаагай чаңчыл. Ыры-шоор, оюн-тоглаа, танцы-сам үзүктелбес, кышты үдээриниң, часты уткуурунуң солун байырлалы. Руська шаандан-на чылдың…

Чолу чаагай Шагаавысты уткуулуңар!

«Шынның» аалчызы, Тываның Камбы-ламазы Гелек Нацык-Доржу (Сергек Олегович Сарыглар) Шагааның утка-шынарының дугайында тайылбырны берген. — Хүндүлүг башкывыс, тыва чонувус-биле чолукшуп, бо чылын Шагаа байырлалы элээн өскерилгелерлиг болгаш хондур болур номчулга…

КЫДАТ ТЫВАЛАРЫНЫҢ ШАГАА БАЙЫРЛАЛЫ

Д. ТАЯА, доктор, профессор, КУР-нуң Иштии Моолда «Джангар шинчилелдер» төвүнүң директору Көшкүн чоннарның эрги чылды үдеп, чаа чылды уткуур ёзулалы дөмей-даа болза, чурттап турар чер-чуртунуң онзагайы-биле улуг эвес ылгалып турар.…
Меню