Архив

Өөредилге болгаш культура

“Убсу-Нур программазының” шинчилел ажыл-херектери

Тываның эртем төвү 30 харлаан Тываның эртем төвүнде  Убсу-Нурнуң чоннар аразының  биосфера өөренип шинчилээр төвү апрель айда бодунуң тургустунганындан бээр 30 чыл оюн демдеглээр. Назы-үе-биле алыр болза кончуг хып дээн…

ЧАА ЧУРАГАЙЛЫГ АРГА

Стратегтиг инициативалар агентилели болгаш деткимчези-биле «Ангелина брайлер ридер» деп интернет-сервис ажылдап кылдынган.ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа яамызы ниитилелге, хамаа­тыларга, күрүнеге, хууда сайгарлыкчыларга, янзы-бүрү экономиктиг хүрээлеңнерге чаа чурагайлыг аргаларны нептередир талазы-биле стратегтиң…

ТЫВА СКИФИЯДА — ЧАА УГЛАНЫЫШКЫН “Азия Төвүнде — кедергей чараш сынныг, ак кештиг болгаш көк карактарлыг чон дугайты, а XIV-кү чүс чылда Египет чурттуг Ал-Омари дыңаткан. Ылавыла бистиң өгбелеривис: “биеэде…

УРАН СӨСТҮҢ ЧЕЧЕННЕРИ

1999 чылда ЮНЕСКО-нуң 30 дугаар сес­сиязының чиңгине конференциязынга Бүгү делегейниң поэзия хүнүн чылдың-на март 21-де демдеглээр деп шиитпирлээн. Бир дугаар поэзия хүнүн Парижке демдеглээн.Бистиң шүлүкчүлеривис, чогаалчыларывыс, поэзияның мөгейикчилери, Тываның күрүне…

Масленица: төөгүнүң байырлалы

Масленица – Россияда калбаа-биле демдег­леп турар хөглүг байырлалдарның бирээзи, салгалдан салгал дамчып келген, камныг кадагалаттынып чоруур чаагай чаңчыл. Ыры-шоор, оюн-тоглаа, танцы-сам үзүктелбес, кышты үдээриниң, часты уткуурунуң солун байырлалы. Руська шаандан-на чылдың…

Чолу чаагай Шагаавысты уткуулуңар!

«Шынның» аалчызы, Тываның Камбы-ламазы Гелек Нацык-Доржу (Сергек Олегович Сарыглар) Шагааның утка-шынарының дугайында тайылбырны берген. — Хүндүлүг башкывыс, тыва чонувус-биле чолукшуп, бо чылын Шагаа байырлалы элээн өскерилгелерлиг болгаш хондур болур номчулга…

КЫДАТ ТЫВАЛАРЫНЫҢ ШАГАА БАЙЫРЛАЛЫ

Д. ТАЯА, доктор, профессор, КУР-нуң Иштии Моолда «Джангар шинчилелдер» төвүнүң директору Көшкүн чоннарның эрги чылды үдеп, чаа чылды уткуур ёзулалы дөмей-даа болза, чурттап турар чер-чуртунуң онзагайы-биле улуг эвес ылгалып турар.…

МООЛДУҢ СЕНГЕЛ ТЫВАЛАРЫНЫҢ ШАГАА БАЙЫРЛАЛЫН УТКУУРУНУҢ ЧУРУМУ

Баярсайхан БАДАРЧ, Тываның Гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң эртем ажылдакчызы Шагаа – чөөн чүк чоннарның эрги чылды үдеп, чаа чылды уткуур эң ыдыктыг улуг байырлалы. Ол дээрге, соок кышты…

ОСКАЛ-ООЛДУҢ 100 ХАРЛААНЫНГА

Тыва цирктиң үндезилекчизи, совет үеде эң-не бедик шаңнал Ленин ордениниң эдилекчизи, ССРЭ-ниң улустуң артизи Владимир Базыр-оолович Оскал-оол 1920 чылдың декабрь 31-де Хөндергей сумузунуң Чаш-Терекке төрүттүнген. Тыва бижикти чогааткан соонда 1931…

“ДҮҮНГҮ ХҮН ДУГАЙЫНДА” САКТЫЫШКЫННАР

Чаа номСергей Шойгунуң «Дүүнгү хүн дугайында» («Про вчера») деп сактыышкыннар чыындызы номун парлалгага үндүрерге, Москваның болгаш Тываның номчукчулары улуг сонуургал-биле хүлээп алган.Национал музейге презентацияны декабрь 12-де Тываның культура са­йыды болгаш…
Меню