Архив

Өөредилге болгаш культура

Чолу чаагай Шагаавысты уткуулуңар!

«Шынның» аалчызы, Тываның Камбы-ламазы Гелек Нацык-Доржу (Сергек Олегович Сарыглар) Шагааның утка-шынарының дугайында тайылбырны берген. — Хүндүлүг башкывыс, тыва чонувус-биле чолукшуп, бо чылын Шагаа байырлалы элээн өскерилгелерлиг болгаш хондур болур номчулга…

КЫДАТ ТЫВАЛАРЫНЫҢ ШАГАА БАЙЫРЛАЛЫ

Д. ТАЯА, доктор, профессор, КУР-нуң Иштии Моолда «Джангар шинчилелдер» төвүнүң директору Көшкүн чоннарның эрги чылды үдеп, чаа чылды уткуур ёзулалы дөмей-даа болза, чурттап турар чер-чуртунуң онзагайы-биле улуг эвес ылгалып турар.…

МООЛДУҢ СЕНГЕЛ ТЫВАЛАРЫНЫҢ ШАГАА БАЙЫРЛАЛЫН УТКУУРУНУҢ ЧУРУМУ

Баярсайхан БАДАРЧ, Тываның Гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң эртем ажылдакчызы Шагаа – чөөн чүк чоннарның эрги чылды үдеп, чаа чылды уткуур эң ыдыктыг улуг байырлалы. Ол дээрге, соок кышты…

ОСКАЛ-ООЛДУҢ 100 ХАРЛААНЫНГА

Тыва цирктиң үндезилекчизи, совет үеде эң-не бедик шаңнал Ленин ордениниң эдилекчизи, ССРЭ-ниң улустуң артизи Владимир Базыр-оолович Оскал-оол 1920 чылдың декабрь 31-де Хөндергей сумузунуң Чаш-Терекке төрүттүнген. Тыва бижикти чогааткан соонда 1931…

“ДҮҮНГҮ ХҮН ДУГАЙЫНДА” САКТЫЫШКЫННАР

Чаа номСергей Шойгунуң «Дүүнгү хүн дугайында» («Про вчера») деп сактыышкыннар чыындызы номун парлалгага үндүрерге, Москваның болгаш Тываның номчукчулары улуг сонуургал-биле хүлээп алган.Национал музейге презентацияны декабрь 12-де Тываның культура са­йыды болгаш…

ШКОЛАГА АЛДАР-АДЫ МӨҢГЕ АРТАР

Тывада база бир хоочун өөредилге черлериниң бирээзи, 1934 чылда улус-чоннуң ажы-төлүн эртем-билигге чедирип эгелээн Чаа-Хөл кожууннуң Булуң-Терек суурда ортумак ниити өөредилге школазы, эрткен 2019 чылда 85 чыл болган байырлалын демдеглеп…

РОБОТТАР ЧОГААДЫП КЫЛЫР ӨРЭЭЛДИ АЖЫТКАН 

Немелде өөредилге  Каа-Хем суурда уругларның немелде өөредилге төвү «Эврикага» ноябрь 18-те ба­за бир өөрүнчүг болууш­кун болган: ында ажылдап ту­рар башкыларның, ажылчын­нар­ның ниити күжү-биле өрээлдерин септээш, көжүп кирип алганы ийи каът бажыңга…

КИЖИ, БОЙДУС, ЭРТЕМ

Тываның эртем төвү – респуб­ликада эң аныяк эртем-шинчилел албан чери.Республиканың бойдус байлаан, чонун эртем ёзугаар шинчилээр угланыышкынныг бо эртем төвүн 2019 чылда Убсунурнуң делегей чергелиг биосферлиг шинчилелдериниң төвүнүң баазазынга тургускан.…

ДЕЛЕГЕЙДЕ АЛДАРЖААН ЭРТЕМ СЕТКҮҮЛҮ

                «Тываның чаа шинчилелдери» сеткүүл орус болгаш англи дыл кырында үнүп, делегейниң номчукчуларын Тыва-биле таныштырып чоруур.           Тыва дугайында аажок солун эртем шинчилелдерни чырыдып турар электроннуг сеткүүлдүң кол редактору —…

«АЗИЯНЫҢ ТӨВҮ» 35 харлаан

Сураглыг  «Азия төвү» («Центр Азии») деп бөлүк бо чылдың ноябрьда  35 харлаар. Үндезилекчилерниң би­рээзи Тываның алдарлыг артизи Олег Сарыгларның  сактып чугаалааны-биле төөгү мындыг болган.  «Бир катап 1985 чылда  «Аян» бөлүк-биле…
Меню