Архив

Өөредилге болгаш культура

ШКОЛАГА АЛДАР-АДЫ МӨҢГЕ АРТАР

Тывада база бир хоочун өөредилге черлериниң бирээзи, 1934 чылда улус-чоннуң ажы-төлүн эртем-билигге чедирип эгелээн Чаа-Хөл кожууннуң Булуң-Терек суурда ортумак ниити өөредилге школазы, эрткен 2019 чылда 85 чыл болган байырлалын демдеглеп…

РОБОТТАР ЧОГААДЫП КЫЛЫР ӨРЭЭЛДИ АЖЫТКАН 

Немелде өөредилге  Каа-Хем суурда уругларның немелде өөредилге төвү «Эврикага» ноябрь 18-те ба­за бир өөрүнчүг болууш­кун болган: ында ажылдап ту­рар башкыларның, ажылчын­нар­ның ниити күжү-биле өрээлдерин септээш, көжүп кирип алганы ийи каът бажыңга…

КИЖИ, БОЙДУС, ЭРТЕМ

Тываның эртем төвү – респуб­ликада эң аныяк эртем-шинчилел албан чери.Республиканың бойдус байлаан, чонун эртем ёзугаар шинчилээр угланыышкынныг бо эртем төвүн 2019 чылда Убсунурнуң делегей чергелиг биосферлиг шинчилелдериниң төвүнүң баазазынга тургускан.…

ДЕЛЕГЕЙДЕ АЛДАРЖААН ЭРТЕМ СЕТКҮҮЛҮ

                «Тываның чаа шинчилелдери» сеткүүл орус болгаш англи дыл кырында үнүп, делегейниң номчукчуларын Тыва-биле таныштырып чоруур.           Тыва дугайында аажок солун эртем шинчилелдерни чырыдып турар электроннуг сеткүүлдүң кол редактору —…

«АЗИЯНЫҢ ТӨВҮ» 35 харлаан

Сураглыг  «Азия төвү» («Центр Азии») деп бөлүк бо чылдың ноябрьда  35 харлаар. Үндезилекчилерниң би­рээзи Тываның алдарлыг артизи Олег Сарыгларның  сактып чугаалааны-биле төөгү мындыг болган.  «Бир катап 1985 чылда  «Аян» бөлүк-биле…

ТЫВА ДЫЛ — САЙЗЫРАЛДА

Өөредилге адырында күрү­нениң дылдар талазы-биле политиказын Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы чорудуп турар. Республика деңнелинде төрээн (тыва) дылды башкылаарының эртем-методиктиг үделгезин Национал школа хөгжүдер институт хандырып турар. Эрткен өөредилге…

ŞЬn – тыва бижиктиң башкызы

(Төнчүзү. Эгези  № 78 (19417) «Шында») Бо чылын республикага ийи онзагай болуушкун болган – тыва бижиктиң тургустунганындан бээр 90 чыл ою биле тыва дылдыг «Шын» солуннуң 95 чыл ою. Чээрби…

ТАР-ның 100 чылынга

САЛЧАК СОТПАЕВИЧ ЛОПСАНФилолог эртемден (05.04.1909 – 23.11.1965 чч.)Бай-Тайга ко­жууннуӊ Кызыл-Даг сумузу чүгле ус-шевер даш чо­нук­чуларыныӊ, та­лантылыг ар­тистерниӊ чурту эвес, оон ат-ал­дарлыг башкылар, удуртукчулар дээш, өске-даа мер­гежилдиӊ сураглыг кижилери үнген.Оларныӊ бирээзинге…

ТЫВАНЫҢ АТ-СУРАГЛЫГ ЭРТЕМ ТӨВҮ 75 ХАРЛААН

Сөөлгү үеде рационалдыг көрүш, технологизм, бай-байлак чуртталгаже чүткүл тергиидеп турар делегейге дың чаңгыс тыва черивисти, төрээн дылывысты, ханы дөстүг төөгүвүс, культуравыс­ты камгалап, карактап, ол ышкаш чон­нуң база кижиниң хостуг чоруун,…

Бичии Сыгаан оол дугайында

Тыва Республиканың Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрында чаа шии немешкен. Ону театрның чогаал адырының редактору Кежик Конзай Эдуард Донгактың «Сыгаан» деп чечен чугаазынга үндезилеп бижээн. Тываның күрүне университединде Мария Күжүгеттиң удуртуп…
Меню