Архив

Өөредилге болгаш культура

Кижи төлү каяа-даа чораай-ла…

Артистиң аян-чоруу Кубаның төвү Гавана хоорайже углапкан корабль Атлант далайның орту кире берген эжиндирип бар чору. Дөрт дугаар каъттың 413 дугаар өрээлден соңгаже бакылап, кайгап-харап олур мен. Чартык километр хире…

Бурят театрның тыва артистери

Эрткен неделяда найысылал Кызылга “Байкал” театры ийи хонуктуң дургузунда “Мээң Бурятиям” деп концертин бараалгаткаш барганнар. Делегейде сураглыг театрның кайгамчык чараш концертин улуг магадал, таалал-биле сонуургап көрдүвүс. Солун чүүл, ол улуг…

ГИА, ОГЭ, ГВЭ деп чүл?

Ада-иелерге Доозукчу уругларлыг ада-иелерни бо хүнде дүвүредип чоруур айтырыг – шылгалдалар, аңаа белеткел. Ылаңгыя совет үеде өөренип чораан чамдык ада-иелер шылгалдаларга хамаарышкан “ГИА”, “ОГЭ”,  “ЕГЭ” деп хурааңгайлаан сөстерден шуут “бажы…

Композиторга манавааны шаңналды тывыскан

Ийи дакпыр юбилей Бо чылын Таңды кожууннуң Кочетово суур­да ийи дакпыр юбилей: Тывага 80 чылдарда алдаржаан “Коңгургай” аас чо­гаал ансамблиниң 35 чылы база ооң үндезилекчизи, Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы…

«Хайыраан бот» төрээн чери Өвүрде

Кожуунга уран чүүл хүннери Тыва национал театр улуг драматург, артист, композитор Виктор Шогжапович Көк-оолдуң төрүттүнген хүнүнге уткуштур чогаалчының төрээн черинге — Өвүр кожууннуң Дус-Даг, Чаа-Суур, Ак-Чыраа сумуларынга уран чүүл хүннерин…

«Тываджазмачонуң» байыр чедириишкини

Март 7-де «ТуваДжазБэнд» боттарының херээ­жен хөгжүмчүлеринге болгаш көрүкчүлерге белек кылдыр «Джазта чүгле мачолар» деп концердин көргүскен. Бэндиниң ыраа­жызы Соня Кара-оол, хөгжүмчүзү Надежда Дулушту эр коллегалары боодал чечектер, белектер-биле көрүкчүлер аразынга…

Чараш кыстар,экер эрлер

“Даңгына биле Тажы” мөөрей Шагаан-Арыг хоорайга республиканың ортумак өөредилге черлериниң сургуулдарының аразынга “Даңгына биле Тажы-2020» деп чараш мөөрей болуп эрткен. Аңаа  11 чараш кыстар база 11 экер-эрес, талантылыг оолдар киришкен.…

Мергежилди бо хүнге дүүштүр шилиир,азы Тыва бодунуң инженерлерин, ужудукчуларын, тудугжуларын манап турар

Эрткен хүн-биле чурттаары болдунмас. Ол дугайында дүүн республиканың Баштыңының эгелекчи саналы-биле тургускан өөредилге албан черлериниң директорлар Чөвүлелиниң ээлчег­лиг хуралынга чугааны чоруткан. Чугаалажыышкын шынап-ла, маргылдаалыг сайгарылгага эрткен болгаш, бүгү чүүлдү чүгле…

«Шын» солуннуң аалчызы Айдыс Саая: «Акша дээш божуур деп чүүл турбас»

Уругларны күш-ажылга кижизидериниң талазы-биле айтырыгны республиканың школалар директорларының Тыва Чазактың деңнелинге эрткен хуралга чугааладым. Мында кол-ла сорулгавыс, школа назылыг уругларны күш-ажылга өөредири чугула. Канчаар дизе, уруглар ажылды боттарының холу-биле туткаш,…

«Кижи бүрүзүнде «чүрек кулаа», «сеткил кулаа» бар. олар дириг хөгжүмнү сеткилинден хүлээп алыр»

“Шынның” аалчызы В.Халилов аттыг күрүне филармониязының директору, Тываның Баштыңының культура болгаш уран чүүл талазы-биле дузалакчызы Игорь Дулуш «Шын» солуннуң редакциязындан  дорт эфирге уран чүүл дугайында лекцияны  эрттирген, моон улай бо…
Меню