Архив

Өөредилге болгаш культура

Кол-ла чүүл – шылгалдага эки белеткел

Ада-иелерге шенелде ЕГЭ “Ада-иелерге ЕГЭ дужаар чаңгыс аай хүн” деп Бүгү-российжи акцияга рес­публикадан 700 ажыг ада-ие киришкен. Бо акцияны ЕГЭ-ни (чаңгыс аай күрүне шылгалдазы) эрттирериниң чурумун хөй-ниитиге таныштырар сорулга-биле эрттирип…

Шүлүктерни 5+ деп үнелээн

«Дээжи сөстүң демисели» деп мөөрейни чогаалга сундулуглар аразынга Тываның алдар-аттыг болгаш аныяк чогаалчылары эрттиргеннер. Боттарының чогааткан шүлүктерин Мөңгүн-Тайга, Бай-Тайга, Чаа-Хөл, Чөөн-Хемчик, Улуг-Хем кожууннардан келгеннер аянныг номчуп, таныштырганы солун болган. Кызыл…

Хандагайтының школачылары ада-чурт дайынының төөгүзү мөөрейге тергиидээн

«Төрээн чуртумга, чонумга ынак мен, чоргаарланыр мен» деп «Чаңгыс демниг Россия» партиязының Тывада салбырының тургускан төлевилелин езугаар Дээди Хуралдың депутаттары школачылар аразында республика чергелиг оюн-мөөрейни февраль айда эрттирип эгелээн. Чадаанага…

Кышты үдеп, часты уткуп…

Четтикпейн манаарывыс, частың келирин оштаан чараш байырлал март 1-де Кызылга солун оюн-хемчеглер-биле болуп эрткен. Арат шөлүнде янзы-бүрү делгелгелерни сонуургап көр­ген, мөөрейлерге, оюн-тог­лаага киришкен улуг-биче чонну чүдүлге, омак-сөөк чокка «Масленица» каттыштырган.…

Бөлгүмден өөредилге төвүнге чедир

«Өг-бүле бүрүзүнге – дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилели Тээлиде В.Д. Иргит аттыг немелде өөредилге «Авырал» төвү 2017 чылда Россияның чүс тергиин школаларының, 2019 чылда Россияның чүс тергиин немелде өөредилге черлериниң…

Шуурмак школазы тергиидээн

Кадеттер балы Шко­лачыларның “Виват, кадет!” деп балы Ат-алдарның болгаш сак­тыыш­кынның чылынга, Улуг Тиилелгениң 75 чыл­даанынга тураскааткан вальс-биле эгелээн. Дөрт дугаар чыл эртип ту­рар бо чараш мөөрейниң кир­жикчилериниң саны чыл­дан чылче…

Тывада самбо школазы ажыттынган

Россия Федерациязының субъектилеринде “Самбону школаларже” деп бүгү Россия чергелиг төлевилел чедииш­кинниг ажылдап эгелээн. Ооң кол сорулгазы – самбо хүрештиң аргаларын школачыларга өөретпишаан, аныяк-өскенниң төрээн чуртунга ынак, күш-культура, спортка хандыкшылдыг чоруун…

Чеди суму чону шагаалаан

Тес-Хемде Демир олуттуг, Ак Күске чылын Тес-Хем чону бедик көдүрлүүшкүннүг уткаан. Берт-Даг сумузунуң Шагаа байырлалы малчын Кызыл-оол Көк-оолдуң Өртең деп черде аалынга эрткен. Чарышка бир биле үш дугаа­рында Ю. Дуйнурнуң…

Чылдың чурукчузу — Алексей Кагай-оол

Тываның чурукчулары чыл дургузунда кылган ажылдарын түңнээри-биле делгелге эрттирери чаңчыл апарган. Аңаа “Чылдың тергиин ажылын” база “Чылдың чурукчузун” база илередир. Түңнел делгелгеге респуб­ликадан  72 чурукчу 106 ажылын киириштирген. Оларның аразында…

Улуг-Хемге челер-ойлап, кожамыктап…

Көк-Тайганың эдээнде Хөтпе-Бажы деп черде кыштагга Торгалыг сумузунуң «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилелдиң 2018 чылдың киржикчилери Владимир, Венера Түлүштер Улуг-Хем кожууннуң аныяк малчыннарын хүлээп ап, Шагаа бүдүүзүнде байырлал эрттирген.…
Меню