Архив

Өөредилге болгаш культура

«Ол аарышкы черле намдавас-тыр»

Чаа номнуң таныштырылгазы Тыва АССР-ниң алдарлыг башкызы, РСФСР-ниң улус өөредилгезиниң тергиини Ким-оол Сарыг-Донгак февраль 14-те «Шын» солунга чаа  үнген номунуң  таныштырылгазын (презентация) эрттирген. —«Авыралдыг ачам» деп шүлүглелиңерни төрээн адаңар –…

«Шагаа-2020» чоннуң байырлалынга тураскааткан байырлыг хемчеглериниң ПЛАНЫ

Информация чырыдыышкынныг хемчеглер «Ыдыктыг эдилелдер» делгелгези, мөргүл номчулгазы – январь 29-тан февраль 29-ка чедир, Национал музей. Номнар делгелгези, беседа, мастер-класстар, викториналар: — «Шаг чаагай, Шагаа чаагай» номнар делгелгези; — Шагаа…

Күске чылы кандыг болурул?

Чөөн чүктүң чыл санаашкыны-биле Күске Күске чылында төрүт­түнген кижилерни ажыл-агый, чедиишкин болгаш чечектелиишкин манап турар, ол ышкаш бодунуң саң-хөө талазы-биле байдалын экижидип алыр талазы-биле хөй-хөй аргаларны бээр. Инек Инек чылдыг…

Тыва дыл кажан-даа читпезин

  Тыва дыл башкыларының I-ги шуулганы “Тыва Үндезин культура төвүнге” февраль 13-те башкылар, эртемденнер болгаш чогаалчылар шуулганга чыылган. “Чүгле тыва дылды башкы­лаарының айтырыглары эвес, тывалар ада-өгбелеринден дам­чып келген дылынга моон…

Фестивальдарның фестивалынга Тываны төлээледим

Москвага, Россия Фе­дерациязының Хөй-нии­ти палатазынга, Евра­зия чоннарының ас­самблеязының Кол чөвү­лелиниң шуулганы болган. Аңаа ук организацияның 2019 чылда кылган ажылын база 2020 чылда кылыр ажылының планын бады­лаан. Бо хуралга Евразияның 30…

«Мээң тергиин кичээлим»

Башкылар мөөрейи Өөредилгениң шынарын экижидер, башкылал мерге­жилиниң эрге-байдалын, ат-алдарын бедидер сорулга-биле, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының дет­кимчези-биле башкылар аразынга “Мээң тергиин кичээлим” деп мөөрейни эрттирери чаңчыл болган. Февраль 8-те Аргар…

ССРЭ-ге бир дугаар Шагаа

Тываның амгы төөгүзүнде бир-ле дугаар Шагаа байырлалын 1986 чылда хөгжүм-шии театрының фойезинге ТНИИЯЛИ-ниң (амгы ТИГПИ) аныяк эртемденнери, артистер, музейниң ажылдакчылары эрттирген. Ындыг байырлалды эрттирер дугайында саналды Каадыр-оол Бичелдей киирген. «Бис…

Уруглар садтарынче электроннуг ээлчег ёзугаар туруп болур

Кызыл хоорайның Өөредилге талазы-биле департаментизинче хамаатылардан ажы-төлүн уруглар садынга тургузуп алыры-биле дилег-билдириишкиннер хөйү-биле кирип турар. Бо байдалга хамаарыштыр Департаментиниң өөредилге талазы-биле даргазы Лариса Куулар тайылбырны кылган: — Школа назыны четпээн…

Башкы — суурнуң эң хүндүткелдиг кижизи

Бай-Тайга кожууннуң төвү Тээли суурда Николай Өлзей-оол аттыг Культура бажыңынга “Башкы — суурнуң эң хүндүткелдиг кижизи” деп башкыларның бирги шуулганын эрттирген. Аңаа ниитизи-биле 300 ажыг башкы чыылган. Шагаа байырлалының бүдүү…

Бо “чүве” беженнепкен

Мындыг чарлалды В. Көк-оол аттыг национал театр даштынга көргеш, дыка-ла солун, бир онзагай чогаадыкчы кежээ-дир дээн бодал сонуургалымны оттурупту. Тыва Республиканың алдарлыг артизи Леонид Каң-оол чартык чүс чыл юбилейин Шагаа…
Меню