Архив

“Өөредилге” национал төлевилел

43 ШКОЛА АМГЫ ҮЕНИҢ КОМПЬЮТЕР ДЕРИИН АЛЫР

2022 чылда «Өөредилге» национал төлевилелдиң «Чурагайлыг өөредилге хүрээлели» программа-биле Тыва Республикада 43 школа амгы үениң компьютер дериг-херекселдерин алыр. Чаа дериг-херексел информастыг технологиялар дузазы-биле өөредилге материалдарын солун боорда, чедимчелиг кылдыр тайылбырлаарынга ажыктыг.

ЧАА ЧЫЛ БАЙЫРЛАЛДАРЫНДА ХАЛАС МАСТЕР-КЛАССТАР

«Өөредилге» национал төлевилел боттанылгазы-биле ажыткан «Кванториум» уруглар технопарыгынга, «IТ-квантум», «Геоквантум», «Промробоквантум», «Аэроквантум», «Биоквантум», «Хайтек» угланыышкыннарга уругларга база оларның ада-иелеринге халас мастер-класстарны 2022 чылдың январь 5, 6, 8 база 9-та Чаа чыл байырлалдарында эрттирер.

ЧЭЭРБИ ЧАА АВТОБУСТУҢ ДҮЛГҮҮРЛЕРИН ТЫВЫСКАН

Чаа 2021-2022 өөредилге чылы эгелээр бетинде башкыларның чөвүлел хуралдары үш хүн дургузунда болган. Чөвүлел хуралдың эң сөөлгү хүнүн Кызылдың солагай талакы дачаларында чаа туттунган школага эрттирген. Хурал эгелээр бетинде ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг республиканың 20 школазынга чаа автобустарның дүлгүүрлерин тывыскан.

ЧАА ШКОЛАЖЕ ӨӨРЕНИКЧИЛЕРНИ ХҮЛЭЭП ЭГЕЛЕЙ БЕРГЕН

Сентябрь 1-де Кызыл хоорайның солагай талакы эриинде дачаларда үрде манаан чаа школа эжиин ажыдарынга белен. Амгы үениң негелдезинге дүүштүр кылган школага 825 олуттуг, 33 класс турар. Чаа өөредилге чылында 308 бирги классчылар чаа школаже кирер күзелин илереткен.

ЫРАККЫ ҮЖЕП-АКСЫНДА СПОРТЧУ ШӨЛ

«Өөредилге» национал төлевилелдиң «Уруг бүрүзүнүң чедиишкини» төлевилелиниң федералдыг акша-хөреңгизи-биле спортчу объект туттунганын, Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы  дыңнаткан.

«АМГЫ ҮЕНИҢ ШКОЛАЗЫ» ТЫВАДА

РФ-тиң Президентизи В. Путинниң доктаалы-биле эгелээн «Өөредилге» национал төлевилелдиң программазында: «Амгы үениң школазы», «Уруг бүрүзүнүң чедиишкини», «Аныяк дуржулгалыглар», «Чурагайлыг өөредилге», «Социал идепкейлиг чорук», «Кижи бүрүзүнге социал көдүрлүүшкүннер», «Патриотчу кижизидилге» кирип турар.

СПОРТЧУ ШӨЛГЕ ЧЕДИНГЕН

Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының медээзи-биле алырга, эрткен неделяда Эрзин кожууннуң 250 бичии ажыг чурттакчылыг Качык деп бичежек суурунуң школазынга ажык спортчу шөлдүң эптеп-тургузуушкуну доозулган. Эвээш өөреникчилиг школаны «Өөредилге» национал төлевилелдиң иштинге туткан.

“БҮЗҮРЕЛДИҢ” ЭЖИИ АЖЫК

Кызыл хоорайның «Чашкы үениң чурту» № 15 уруглар сады чоокку 3 чылдың дургузунда (2019, 2020, 2021ч.) «Өөредилге» национал төлевилелдиң иштинде «Ажы-төлдүг өг-бүлелерге деткимче» деп федералдыг төлевилелдиң хемчеглериниң боттанылгазын хандырар сорулгалыг эрттирип турар ажык мөөрейиниң тиилекчизи болган.

Меню