Архив

Авалар хүнүнге

Амыдыралдан аспазын дээш

Авалар хүнүнге уткуштур Тываның Херээженнер эвилелинде Аныяктар салбыры тургустунган Эрткен хүннерде Тываның Херээженнер эвилелиниң Аныяктар салбыры бир дугаар тургузукчу хуралын эрттирген. Республиканың бүгү кожууннарында херээженнер чөвүлелдеринде үстүнде бижээн салбырның төлээлери…

КИДИС ӨГДЕ МЭЭҢ АВАМ

Авалар хүнүн Россияның Бирги Президентизи Борис Ельцинниң 1998 чылдың январь 30-де үндүрген Чарлыы ёзугаар ноябрь айның сөөлгү улуг-хүнүнде демдеглеп эгелээн. Бо хүннү март 8-те байырлап чаңчыга бергенивис Бүгү-делегейниң херээженнер хүнүнден аңгы демдеглеп эгелээниниң чылдагааны, ниитилелге болгаш өг-бүлеге ава кижиниң ролюн күштелдирери болуп турар.

Меню