Архив

Бөмбүрзектиң судалы

ПУТИННИҢ АЙТЫЫШКЫНЫ

Россияның газ шыгжамырларын ноябрь айның эгезинде бүрүнү-биле долдуруптар. Бо ажыл доозулган соонда, Россияның газын хереглээр Европа чурттарының газ шыгжамырларын долдуруп эгелээр дугайында айтыышкынны Президент Владимир Путин берген.

ЛАВРОВ ТАЛИБТЕР-БИЛЕ УЖУРАШКАН

Афганистан талазы-биле “Москва формадының” үшкү хуралы Москвага болуп эрткен. Аңаа Таджикистанның, Иранның, Казахстанның, Киргизияның, Кыдаттың, Пакистанның дээш ниитизи-биле 10 күрүнениң делегациялары киришкен. “Москва формадының” ол хуралынга Талибанның (Россияда хоруглуг террорисчи…

КОЛ ДАЙЗЫНЫВЫС – ЭВЭЭШ ОРУЛГАЛАРЫВЫС

Күрүне Думазының VIII-ки чыыжының депутаттары-биле ужуражылга үезинде бодунуң чугаазынга Россияның Президентизи Владимир Путин чурттакчы чоннуң социал деткимчезинче онзагай кичээнгейни угландырган. Россия Федерациязының хамаатыларының кошкак социал байдалының дугайында чугаалап тура: “Бистиң кол дайзынывыс – бистиң хамаатыларывыстың, сая-сая кижилерниң орулгаларының эвээжи” – деп демдеглээн.

КОСМОНАВТЫЛАР КИНО ТЫРТТЫРАР

Черниң орбитазында чурттар аразының космос станциязынга кино тырттырар экипажтыг космос корабли Байконур космодромдан ужуп үнгенин сая-сая кижилер российжи телевидениениң дорт эфиринге октябрь айның 5-тиң хүнүнде Москва шагы-биле 11 шак 55 минутада улуг сонуургал болгаш дүвүрел-биле көргеннер. Космос корабли орбитаже чедиишкинниг ужуп үне бээрге, оларның дүвүрели өөрүшкү болгаш магадал-биле солушкан.

“ХҮЛҮМЗҮРҮГ ОПЕРАЦИЯЗЫ” АЧЫ-ДУЗА АКЦИЯЗЫ

Кижилерниң мага-бодунда, арын-шырайында кемниг чүүлдерни эмнээр талазы-биле кончуг бедик мергежилдиг хирург болгаш өске-даа эртем-билиглерлиг эмчилер делегейниң аңгы-аңгы чурттарындан Чечен Республиканың төвү Грозный хоорайда чыглып келгеш, “Хүлүмзүрүг операциязы” деп эмнелге ачы-дуза акциязында киржип турарлар.

ЭМНЕЛГЕ УЧАСТОКТАРЫНЫҢ ПАСПОРТТАРЫ

Москва хоорайның поликлиникаларынга эмнелге участоктарының сан-чурагайлыг паспорттарын ажыглап эгелээнин найысылалдың мэриниң социал айтырыглар талазы-биле оралакчызы Анастасия Ракова массалыг информация чепсектеринге дыңнаткан. Ооң чугаазы-биле алырга, эмнелге участогунда бүрүткеттинген кижилерниң кадыының байдалын сан-чурагайлыг паспорт дамчыштыр эмчи кажан-даа билип ап, хайгаарап болур. Эмнелге участоктарының сан-чурагайлыг пас­порттарын Москваның чурттакчы чонунуң кадык камгалалының чаңгыс аай сан-чурагайлыг платформазынга үндезилеп ажылдап кылган.

ИНДИЙ ХЕВИРИ КОНЧУГ ЧЫПШЫНЫЫЧАЛ

Коронавирустуң Индияга илереттинген дельта-вариант хевири Кыдаттың Уханьга тывылган баштайгы хевиринден барык-ла ийи катап дүрген тараачал дээрзин Бүгү-делегейниң кадыкшылга организациязының (ВОЗ) кол эртем ажылдакчызы Сумья Сваминатан дыңнаткан.

Меню