Архив

Бөмбүрзектиң судалы

ИНДИЙ ХЕВИРИ КОНЧУГ ЧЫПШЫНЫЫЧАЛ

Коронавирустуң Индияга илереттинген дельта-вариант хевири Кыдаттың Уханьга тывылган баштайгы хевиринден барык-ла ийи катап дүрген тараачал дээрзин Бүгү-делегейниң кадыкшылга организациязының (ВОЗ) кол эртем ажылдакчызы Сумья Сваминатан дыңнаткан.

Меню