Архив

Биче бизнести деткиир национал төлевилел

ИНЕКТИГ КИЖИ ТОДУГ…

“Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук” национал төлевилелдиң “Бода малды азырап тудары” угланыышкыны-биле Турандан арат Шолбан Түмен «Агростартап» күрүне грантызының алыкчыларының бирээзи болган. 2021 чылда Бии-Хем кожуундан ук грантыны бода мал өстүрүп турар 3 арат алган.

СҮТ ПРОДУКЦИЯЗЫН ДЕМДЕКТЕП ЭГЕЛЭЭН

“Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту база амы-хууда сайгарлыкчы эгелээшкинни деткиири” национал төлевилелдиң иштинге Кызыл кожуунда ажыл чоруттунуп турар. Шак ынчалдыр, чижээлээрге, хууда сайгарлыкчыларга бүдүрген бараанын сан-чурагай-биле имнээринге дузаны көргүзүп турар. Продукциязын боттуң күжү-биле садып-сайгарып турар арат (тараачын) ажыл-агыйлар болгаш көдээ ажыл-агый кооперативтери 2022 чылдың декабрь 1-ден тура ону имнеп демдектээр ужурлуг апаарлар.

АЯС БАВУУ — ЧЕДИИШКИННИГ ТАРААЖЫ

Аяс Бавуу – «Агростартап 2020 ч.» грантыга кордакчылар мөөрейиниң киржикчизи. Ук мөөрейни “Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту база амы-хууда сайгарлыкчы эгелээшкинни деткиири” национал төлевилелдиң “Фермерлерни деткиириниң база көдээ ажыл-агый кооперациязын хөгжүдериниң системазын тургузары” федералдыг төлевилелдиң иштинге боттандырып турар.

РЕСПУБЛИКАНЫҢ 4 БҮДҮРҮЛГЕЗИ ТИИЛЕКЧИ БОЛГАН

Красноярск крайның Чазаанга Бүгү-россияның «Россияның эң дээре 100 барааны» мөөрейниң тиилекчилерин байырлыг байдалга шаңнап-мактаан. Ону “Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту база амы-хууда сайгарлыкчы эгелээшкинни деткиири” национал төлевилелдиң иштинге чоруткан.

САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА ЧИИГЕЛДЕЛИГ ЧЭЭЛИЛЕР

«Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту болгаш хууда сайгарлыкчы инициативаны деткиири» национал төлевилел-биле, региондан 1000 ажыг сайгарлыкчы чиигелделерни ап, азы амгы чээлизиниң хемчээлин эвээжедип болурун, Тываның Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызы дыңнаткан.

500 АЖЫГ САЙГАРЛЫКЧЫГА ДУЗАЛААН

«Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту база хуу сайгарлыкчы санал-оналды деткиири» национал төлевилел-биле ажылдап турар «Мээң бизнезим» төп таварыштыр, Тываның сайгарлыкчылары каттышкан күрүне ачы-дузаларын ап турар.

ТЫВАДАН ДӨРТ БАРААН БҮДҮРҮКЧҮЛЕРИ КИРЖИР

«Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту база сайгарлыкчы эгелээшкиннерни деткиири» национал төлевилелди боттандырар дээш, республиканың сайгарлыкчы чорук деткиир фондузунуң деткимчези-биле, Тывадан дөрт сайгарлыкчы-бүдүрүлге «Россияның 100 тулган барааннары» конкурста киржип турар.

ЧАШКЫ КҮЗЕЛИ БОТТАНГАН

Алдын-Айның чашкы күзели күрүне программа­зының ачызында боттанган. Ол бичиизинде ойнаар-кыстарынга хепти даа­рап, шевер болуксап чо­раан. Аныяк шевер «Угулза» деп дааранылга черин Элегес сумузунга ажыдып алган. Ам боду чагыгларны хүлээп ап, чаңгыс чер-чурттугларынга каас-чараш хепти даарап турар.

ТЫВА ДАЛГАН – КАЗАХСТАНДА

«Биче болгаш ортумак бизнести, хуу сайгарлыкчыларныӊ эгелекчи саналын деткиир» национал төлевилел Улуг-Хем кожуунда «Оргаадай» ниитилели керээ ёзу­гаар тыва далганны Казахстанче экспорттаар дээрзин Тыва Республиканыӊ Экономика яамызы дыӊнадып турар. «Биче болгаш…
Меню