Архив

«Чурттаа­рынга таарымчалыг хоорай хү­рээлеңин хевирлээри» регионалдыг төлевилел

КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫ ТААРЫМЧАЛЫГ БОЛДУРАРЫ-БИЛЕ

Неделя санында Кызыл хоорайның чагырга черинге 2021 чылда хоорайның девискээринге «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри» федералдыг төлевилелдиң боттанылгазының талазы-биле ажылчын чөвүлел хуралдар эртип турар.

ДӨҢГЕЛЧИКТИГ «ДӨГЭЭ» БААРЫНГА

«Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» регионалдыг төлевилелдиң онлайн бадылаашкыны май 31-де доозулган. «Шын» солуннуң ооң мурнунда үндүрүлгелеринде бо онлайн бадылаашкын дугайында чаңгыс эвес удаа бижип турган бис.

Меню