Архив

«Чурттаа­рынга таарымчалыг хоорай хү­рээлеңин хевирлээри» регионалдыг төлевилел

Тываның Тудуг яамызы хөй-ниити девискээрлерин чаагайжыдар төлевилелдерни манап турар

Тываның муниципалдыг тургузуглары “Чурттаар оран-сава болгаш хоорай хүрээлели” национал төлевилелдиң “Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри” федералдыг төлевилел-биле тударын планнаан объектилерниң дөзевилел-смета документациязын регионнуң Тудуг яамызынче январь 20-ге чедир киирер ужурлуг. Республикага тускайлаан 86 млн рубль-биле хөй-ниитиниң 26 шөлдери чаагайжыттынар.

ТУДУГЖУЛАРГА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ

2021 чылдың октябрь 15-те Кызылда Аныяктар төвүнге «Тыва Республиканың тудуг-архитектурлуг чаа политиказы» деп тудуг шуулганы болуп эртер. Видеоконференцияга тудуг адырының федералдыг яамыларының төлээлери болгаш республиканың тудуг адырының ажылдакчылары киржир.

САРЫГ-СЕПЧИЛЕРГЕ АНЫЯКТАР СЕСЕРЛИИ

“Чурттаар оран-сава болгаш хоорай хүрээлели” национал төлевилелдиң “Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри” федералдыг программа-биле республикада элээн хөй девискээрлерни чаагайжыткан болгаш ук ажыл уламчылап турар.

ИЙМЕ СУУРНУ ХӨГЖҮДЕР ДЭЭШ

Республика иштинде ат-сураглыг спортсменнери-биле алдаржаан черлерниң бирээзи — Чөөн-Хемчик кожуун. Оларның чижээнге чоокта чаа болуп эрткен чайгы олимпиада оюннарының призеру Артас Санааны, Европаның үш дакпыр чемпиону Опан Сатты болгаш өске-даа спортчуларны үлегер кылдыр киирип болур. Ынчангаш Чөөн-Хемчикке спортту улаштыр сайзырадырын кожууннуң чагыргазы мурнады шиитпирлээр угланыышкыны кылдыр шиитпирлеп алган.

Арыг сугну – Шагаан-Арыгга

«Чурттаар оран-сава база хоорай хүрээлели» национал төлевилелдиң “Арыг суг” федералдыг төлевилели-биле, Тывага 2021-2022 чылдарда Шагаан-Арыг хоорайның суг арыглаар черин эде чаартыр.

КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫ ТААРЫМЧАЛЫГ БОЛДУРАРЫ-БИЛЕ

Неделя санында Кызыл хоорайның чагырга черинге 2021 чылда хоорайның девискээринге «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри» федералдыг төлевилелдиң боттанылгазының талазы-биле ажылчын чөвүлел хуралдар эртип турар.

ДӨҢГЕЛЧИКТИГ «ДӨГЭЭ» БААРЫНГА

«Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» регионалдыг төлевилелдиң онлайн бадылаашкыны май 31-де доозулган. «Шын» солуннуң ооң мурнунда үндүрүлгелеринде бо онлайн бадылаашкын дугайында чаңгыс эвес удаа бижип турган бис.

Меню