Архив

Декабрь 8 — Россияның казначейство хүнү

КАЗНАЧЕЙСТВО — САЙЗЫРАЛДЫӉ ЧАА ЧАДАЗЫНДА

«Шын» солун Республикада казначейство эргелелиниӊ кол сорулгаларыныӊ болгаш 2021 чылда амыдыралга боттандырган ажыл-херээниӊ дугайында айтырбышаан, ооӊ удуртукчузу Солаӊгы Николаевна Саая-биле ужуражып чугаалашкан.

Меню