Архив

«Экология» национал төлевилел

«ЭКОЛОГИЯ» НАЦИОНАЛ ТӨЛЕВИЛЕЛГЕ 261 САЯ РУБЛЬ КӨРДҮНГЕН

2021 чылда Тывага «Экология» национал төлевилелдиң иштинге үш регион төлевилелин – “Арга-арыгның кадагалалы”, “Арыг чурт” база “Кадыг бок артынчыларының мөөңү-биле ажаалдазы” – боттандырарынга 261 сая рубль көрдүнген. Республикага национал төлевилелдиң боттаныышкынының көскү түңнели – эргиде «Тыва кобальт» комбинадының хоралыг артынчыларын айыыл чок болдурары болур.

ТЫВАНЫҢ АРГА-АРЫЫН КАТАП ТУРГУЗАР

Тыва арга-арыг шөлдериниң талазы-биле Сибирьде мурнуку черни ээлеп турар. Республиканың арга-арыг фондузунуң ниити шөлү – 10882,9 муң га, а 8021,5 муң газы арга-арыг. Үнүштер болгаш дириг амытаннар делегейинге, экологияга улуг когаралды өрттер чедирип турар. Республикада ол айтырыгны шиитпирлээри-биле, «Экология» национал төлевилелдиң “Арга-арыг камгалалы” федералдыг төлевилели-биле арга-арыгны катап тургузары дээн ышкаш хемчеглерни ап турар.

14 техниканы республиканың арга-арыг ажыл-агыйлары алган

Июнь 28-те “Экология” национал төлевилелдиң “Арга-арыг камгалалы” регионалдыг төлевилелиниң боттандырылгазынга кызыгаарланып, Тыва Республиканың Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызынга ээлчеглиг бөлүк техника: кран-манипуляторлуг “Урал” чүък машиналары келген. Автомобильдерни Балгазынның, Тожунуң, Шагаан-Арыгның болгаш Туранның арга-арыг ажыл-агыйларынче ажыглаары-биле чоруткан. Амгы шагның эртери берге оруктарга торулбас техниказы арга-арыг ажылдакчыларының белен эвес ажылынга кончуг эки дуза болур.

Меню