Архив

Экономика болгаш көдээ ажыл-агый

27 САЯ РУБЛЬДИ УГЛАНДЫРАР

Республиканың эрге-чагыргалары 2021 чылда “Чаа сорук” төлевилелдиң киржикчилериниң деткимчезинге регион бюджединден 27 сая 60 муң рубльди үндүрүп бээр. Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг ук губернатор төлевилелиниң боттанылгазының чарыгдал хүлээлгелерин күүседиринге акша-хөреңгилерни кожууннар аайы-биле үлеп-хуваарының дугайында айтыышкынга ат салган. Төлевилелдиң сорулгазы болза, мооң мурнунда херек үүлгедип чорааннарның ниитилелче ижигип киреринге дузалаары, оларга төлептиг амыдыралче эглип келиринге арга-шинекти бээри, төрээн кижилеринге чөлеңгииш болурунга дузалажыры-дыр.

“СОЦИАЛ КЕРЭЭ” ТӨЛЕВИЛЕЛДЕ ӨСКЕРИЛГЕЛЕР

ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Сайдаш Моңгуш “Социал керээ” төлевилелде чаа чүүлдер немешкенин бөгүнгү аппарат хуралынга дыңнаткан. Ук төлевилелди боттандырарынга 2021 чылда 410,42 сая рубль көрдүнген.

Хууда сайгарлыкчының ажыл-херээ

Чөөн-Хемчик кожууннуң төвү Чадаананың харылзаа оран-савазында чараштаныр болгаш дааранылга черлери ажыттынган. Социал керээге үндезилээн күрүнениң социал деткимчезиниң ачызында Амалия Монгуш биле Сюзана Монгуш боттарының хууда ажыл-херээн ажыдып алганы ол.

Деңгел-шынарын хынаан

ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының дыңнадып турары-биле алырга, өскээртен эккелген бүдүрүкчү кошкарларның хураганнарының бойдустан деңгел-шынарын хынаан. Ону илередирде малдың төлүнүң ужазының деңзизин болгаш хевирин өөренип көрген.

УЛУГ БИЗНЕСЧЕ БАШТАЙГЫ БАЗЫМНАР

Май 14-те Кызыл хоорайның Аныяктар өргээзинге «Мээң бизнезим» төпке «Бодун боду ажыл-биле хаара тудары улуг бизнесче баштайгы базым болурунуң магадылалы» деп ажыл-агыйжы шуулган болган. Аңаа аңгы-аңгы кожууннарның төлээлери киришкен.

Он улуг үндүрүг төлекчилериниң санында

Тываның башкарыкчы даг-тывыш компаниялары – «Ойна», «Лунсин», «Межегейхөмүр», «Тардан голд» база Тываның даг-руда компаниязы 2020 чылдың түңнелдери-биле, республиканың он улуг үндүрүг төлекчилериниң санынче кирген.

ЫРЖЫМ БУЛУҢДА ЧАА ЭМНЕЛГЕ

Төлевилелдер боттаныышкындаРеспубликаның эң ырак суурларының бирээзи Ак-Чыраада чоокта чаа эмнелге туттунган. Кожуун төвү Хандагайты-биле аразы база ырак, черле ынчаш, аргыжары арай берге суур чүве. Бичежек суурга чаа бажың немежип кээрге,…

БИСТИИ АМДАННЫГ-ЛА

Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем адырында Апрель 7-ден 10-га чедир Крас­ноярск хоорайга IV Аъш-чем болбаазырадыр үлетпүрнүң ажыл­дакчыларының делегей чергелиг шуулганы болуп эрткен. Аңаа бистиң республиканың төлээ­лери ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем…

ТЕВЕ ОНЗАГАЙ МАЛ

Эрзин, Тестиң тевелери Мөңгүн-Тайгада сарлыктар, Тожуда ивилер-биле бир дөмей, Тывада ховар болгаш чараш азырал амытаннарга хамааржыр. Ол ышкаш өске чер­ден келген аалчыларның кай­гап ханмазы, а тыва кижиниң чоргаа­ралы болур.Эрзин кожуунда…
Меню