Архив

Экономика болгаш көдээ ажыл-агый

Көдээде амыдырал

ОТТУК-ДАШ АРБАНДА Чеди УРУГЛУГ аныяк ада Оттук-Даш сумунуң чурттакчызы Айдыс Кызыл-оол  «Чемгерикчи инек» деп төлевилелге эрткен чылдың март айда киржип эге­лээш, төрүүр инек алган турган. Ам олары ийи баш чедип,…

Төлевилелдер боттаныышкында

  Чаа сорук Өлең ховузунда кыштагда “Чаа сорук” деп губернатор төлевилелиниң киржикчизи Бронислав Монгуштуң өдээнге чедип келдивис. Аныяк малчын боду шынап-ла соруктуг, эрес-даа эр болду. 3 ажы-төлдүг аныяк өг-бүле. Улуг…

ЧҮГЛЕ ДЕМ ХЕРЕК

Кожуун чагырыкчызы-биле интервью Солуннуң ажылдакчылары Сүт-Хөл кожууннуң чагырга даргазы Таймир Сарыглар-биле ужурашкан.   – Кожуунда ниити байдалды таныштырып көөр силер бе, Таймир Владимирович? – Бо албан-дужаалга чоокта чаа ажылдап эгелээш,…

Национал төлевилелдерниң боттаныышкыны

Чөөн-Хемчик  кожуунда Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазында төле­вилел эргелелиниң кол специализи Аржаана Тамдының «Мурнады хөгжүдер төлевилелдер» боттанылгазының дугайында  айтырыгларынга тайылбыры мындыг: — Мурнады хөгжүдер  национал төлевилелдиң шугуму-биле  хемчеглер  Чөөн-Хемчик кожууннуң девискээринде боттанып…

Малдың кыштаглаашкыны хүр менди

Республиканың девискээринде малдың кыштаглаашкыны хүр менди эртип турар.Ажыл-агыйларында 327 муң баш мал-маган кыштаглаашкынче кирген, эрткен чылдың бо-ла үезинге деңнээрге ук сан-чурагай 20,7 муң баш хөй болуп турар. Ону ажаап тударынга…

Төлевилел боттаныышкында

ЭРЕС НАМЫ: «СААП ИЖЕР МАЛДЫГ БООРГА, ЭКИ ЧҮВЕ-ДИР…»Мугур-Аксы суурда аныяк өг-бүлениң ээлери Эрес Намы, Мира Олчанмай «Инек – чемгерикчи малым» төлевилелге киржип, саап ижер инек алганынга аажок өөрүп турарлар.– Шак…

Таңды кожуунда далган тыртар бүдүрүлге ажылдай берген

Тываның Баштыңы Михаил Санниковтуң тараачын-фермер ажыл-агыйынга чораан, ында бир хүн бурунгаар боттарының далган тыртар бүдүрүлгезин ажылдадып эгелей берген, ол дээрге олар боттарында көдээ ажыл-агыйның бүдүрүлгезиниң  долу бир эргилдезин ажылдадып эгелей…

«БО ХҮНГЕ ЧЕДИР ЧОНУМНУҢ ЭДЭЭНДЕН ТУТТУНУП АЛГАН АЖЫЛДАП ЧОР МЕН»

Кижиниң алдар ады бодунуң күш-ажылындан хамааржыр. Бо хүнде бүдүрүлгевисте 150 хире ажылчын бар, оларның сезен хуузу аныяктар бооп турар. Ажылдап эгелээн коллективимниң дөрт дугаар салгалы, оларның кырган-авалары, кырган-ачалары-биле ажылдап чораан…

Аъш-чем барааннарының өртектери улгаткан

Тываның экономика яамызының дыңнадып турары-биле, чурттакчылардан аъш-чем барааннарынга өртектерниң улгатканының дугайында хөй хомудалдар кирип турар. Шынап-ла, бүдүн чуртта аъш-чем барааннарының өртектериниң өзүлдези бүдүрүкчүлерден болгаш сайгарлыкчылардан садып ап турар өртектерниң улгатканы-биле…

Деткимчениң  ачызында «ажылывыс шуудай берген»

 Россияда хөй чаш уругларның төрүттүнүп турары-биле мурнуку черлерниң бирээзин Тыва ам-даа ээжелеп чоруур. Ынчангаш хуу сайгарлыкчы Алдынай Норбунуң «Ава-Мама» деп садыының продукциязы үргүлчү херек болуп чоруур. – Бо каш айлар…
Меню