Архив

Экономика болгаш көдээ ажыл-агый

ЫРЖЫМ БУЛУҢДА ЧАА ЭМНЕЛГЕ

Төлевилелдер боттаныышкындаРеспубликаның эң ырак суурларының бирээзи Ак-Чыраада чоокта чаа эмнелге туттунган. Кожуун төвү Хандагайты-биле аразы база ырак, черле ынчаш, аргыжары арай берге суур чүве. Бичежек суурга чаа бажың немежип кээрге,…

БИСТИИ АМДАННЫГ-ЛА

Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем адырында Апрель 7-ден 10-га чедир Крас­ноярск хоорайга IV Аъш-чем болбаазырадыр үлетпүрнүң ажыл­дакчыларының делегей чергелиг шуулганы болуп эрткен. Аңаа бистиң республиканың төлээ­лери ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем…

ТЕВЕ ОНЗАГАЙ МАЛ

Эрзин, Тестиң тевелери Мөңгүн-Тайгада сарлыктар, Тожуда ивилер-биле бир дөмей, Тывада ховар болгаш чараш азырал амытаннарга хамааржыр. Ол ышкаш өске чер­ден келген аалчыларның кай­гап ханмазы, а тыва кижиниң чоргаа­ралы болур.Эрзин кожуунда…

“АРЗАЙТЫНЫҢ” КАКПАКТААН ЭЪДИ

Кажан-даа, кандыг-даа үеде көдээ ишчилерниң бүдүрүп үндүрген продукциязын садып-саарып, орулга киирип алыры берге айтырыгларның бирээзи. Бо байдалды хөй чылдарда көдээ ажыл-агый адырын удуртуп-баштаар харыысалгалыг албан-дужаалды күүседип чоруур кижи болгаш Мөңгүн-Тайга…

ТЕВЕ-ХАЯНЫҢ ЧЫЛГЫЧЫЗЫ

1964 чылда Шолбан Доржуевич Монгуш Теве-Хаяга бөдүүн ажыл-ишчи өг-бүлениң оглу болуп төрүттүнген. Ол чээрби харлапкаш, мал-маган өстүреринче кирипкен. Чылдан чылче Ш.Д. Монгуштуң дуржулгазы улгадып, хуузунда дузалал ажыл-агыйында бода малдың, чылгының…

“Чаа сорук” төлевилели боттаныышкында

  АЖЫ-ТӨЛҮНҮҢ КЕЛИР ҮЕЗИ ДЭЭШ… Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Айыткалында “Чаа сорук” төлевилелиниң дугайында чугаалааны чөптүг. “2020 чылда бо төлевилелге киржип эгелээн 69 кижи (67-зи – эр, 2-зи – херээжен)…

АДАЗЫ ЧЫЛГЫЧЫ, ОГЛУ ФЕРМЕР

Борис Серемааевич Ондарның күш-ажылчы намдары 1974 чылда Иймеге тургустунган Ленин аттыг колхозтан эгелээн. Бедик бүдүрүлге көргүзүглери дээш Борис Ондар хөй удаа Хүндүлел бижиктер, акша шаңналдары болгаш өртектиг белектерни колхозтуң баштаар…

ТОЖУ ЧЕРНИҢ ӨЗЕК МАЛЫ

РЕПОРТАЖТожу кожуунда хоочун ивижилер, дөрт ажы-төлдүң ада-иези Борбак-оол база Алдын-кыс Колдарның кайызының-даа ада-иези иви малдап чораан болгаш арга-дуржулгазы улуг. 1980 чылдарда совет үеде, чүгле чаңгыс төрел бөлүк безин 300-400 баш…

Ажыл-агыйы шуудаан  сайгарлыкчы

  Тываның арга-дуржулгалыг сайгарлыкчыларының бирээзи Ульяна Ооржакты танывас кижи чок дизе, частырыг турбас. Ол национал аъш-чемни болбаазырадып, бүдүрер аъш-чем кылыр ажылын алды чыл бурунгаар эгелээн. Баштай-ла ак сүттен, божадан доңуруп…

Көдээде амыдырал

ОТТУК-ДАШ АРБАНДА Чеди УРУГЛУГ аныяк ада Оттук-Даш сумунуң чурттакчызы Айдыс Кызыл-оол  «Чемгерикчи инек» деп төлевилелге эрткен чылдың март айда киржип эге­лээш, төрүүр инек алган турган. Ам олары ийи баш чедип,…
Меню