Архив

Экономика болгаш көдээ ажыл-агый

«Кыштаг – аныяк өг-бүлеге» төлевилел боттаныышкында

  Аэлита Баян-Далай: «АНЫЯКТАРГА ДЫКА АЖЫКТЫГ ТӨЛЕВИЛЕЛ-ДИР»   Денис биле Аэлита Баян-Далайлар эрткен чылын бо төлевилелге киржир эргени конкурс езугаар алгаш, Кызыл кожууннуң Баян-Кол сумузунуң девикээринде Муңгаш-Эл деп черде чаа…

Төлевилел боттаныышкында

                                                                                                                       Шолбана Куулар: «ЧЕМГЕРИКЧИ ИНЭЭВИСТЕН СЕС БАШ  МАЛ БОДАРААН» Боттары ам-даа аныяк Шолбана биле Салчак-оол Кууларлар чеди ажы-төлдүг. Кайызы-даа Кызыл кожууннуң культура эргелелинде ажылдап турарлар – бирээзи ында таңныыл…

Көдээ ишчилер Чаа-Хөлге байырлааннар

  Көдээ ажыл-агый болгаш болбаазырадылга үлетпүрүнүң ажылдакчызының хүнүн, бо удаада Чаа-Хөл суурга демдеглеп эрттирген. Эрткен чылын Таңдыга байырлаан. Мал болгаш чер ажылынга көскү чедиишкиннерлиг араттарны болгаш тараажыларны шаңнап мактаан. Оларның…

Булуң-Бажында  10 дугаар «Эзирлерниң уязы»  дооступ турар

Эрзин кожууннуң Сылдыс суурда «Эзирлерниң уязы» деп төлевилел-биле шывыглыг спорт залы доос­тур чоокшулап турар. Кожуунда уругларның спорт школазының директору Баир Идамның чугаалааны-биле, тудугну бүгү чон-биле бо чазын тудуп эгелээн. Бо…

Сайгарлыкчыларны деткип турар

Тываның хууда сайгарлыкчыларынга дуза кадып, оларны хөгжүдери-биле Экономика яамызының адаанда «Мээң бизнезим» деп 4 организация ажылдап турар: сайгарлыкчы чорукту деткиир фонд, Бизнес-инкубатор, бизнес талазы-биле хөй хүлээлгелиг төп, коворкинг. Коворкингиниң кол…

Боттарының барааннарын ам-даа көвүдедир сорулгалыг

“Шынның” аалчылары, сайгарлыкчы өг-бүле Эртине, Саяна Кара-оолдар Аныяктар аразында кончуг-даа эрес-кежээ, боттарының ажыл-агыйын бут кырында тургузуп алган ажылдап чоруур өг-бүлелер бар. Мындыг үлегерлиг өг-бүлелерге Эртине Хомушкуевич, Саяна Вячеславовна Кара-оолдар дорт-ла…

Малга чем белеткели, дүжүт ажаалдазы

ҮРЕЗИННЕР-БИЛЕ БОТТАРЫВЫС ХАНДЫРТЫНА БЭЭР БИСИнтервьюТываның хову-шөл­де­ринде дүжүт ажаалдазы-биле чергелештир мал чеми­ниң белеткели уламчылап турар. Сентябрь 22-де чыгган медээ-биле алырга, малга белет­кээн чемнерниң ниити хемчээли 258 784 тонна болуп турар, азы…

НАЦИОНАЛ АЪШ-ЧЕМ БОДУВУСТУҢ

Тываның экономиказыЧАА ТЕХНОЛОГИЯ-БИЛЕТыва национал чемнерни болбаазырадып турар сайгарлыкчы Ульяна Куулар үениң агымы-биле чаа-чаа аргаларны тып, Кыдаттың Эрлянь, Моолдуң Улан-Батор чедип, сайгарлыкчылар шуулганнарынга, ярмарка-садыглаашкыннарга киржип турары эки. Оон арга-дуржулганы көрүп, билип…

ШЕМИНИҢ ҮСТҮҮ ХОВУ-АКСЫНДА — БҮДҮРҮКЧҮ КАЛМЫК КОШКАРЛАР

Тываның көдээ ажыл-агый талазы-биле эртем ажылдакчылары Соңгукчу Монгуштуң удуртулгазы-биле Шемиге чорааннар.ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы бода болгаш шээр малдың уксаазын экижидер талазы-биле комплекстиг хемчеглерни чорудуп турар.2019 чылда «Агростартап» шугуму-биле Россияның аңгы-аңгы…

МАЛДЫГ, БАЙ ӨВҮРГЕ БАЙЫРЛАЛ

Уран кыстар даараан ышкаш, угулза дег, Хандагайтыга Өвүр кожууннуң хөй чону, мурнакчы ажыл-ишчилери, чалаткан хоочуннар сентябрь 10-да Хандагайты суурга эрткен онзагай байырлалга киржип, байыр чедириишкиннериниң өөрүнчүг, чылыг-чымчак  сөстерин дыңнап, бедик…
Меню