Архив

Экономика болгаш көдээ ажыл-агый

Төлевилелдер боттаныышкында

  Чаа сорук Өлең ховузунда кыштагда “Чаа сорук” деп губернатор төлевилелиниң киржикчизи Бронислав Монгуштуң өдээнге чедип келдивис. Аныяк малчын боду шынап-ла соруктуг, эрес-даа эр болду. 3 ажы-төлдүг аныяк өг-бүле. Улуг…

ЧҮГЛЕ ДЕМ ХЕРЕК

Кожуун чагырыкчызы-биле интервью Солуннуң ажылдакчылары Сүт-Хөл кожууннуң чагырга даргазы Таймир Сарыглар-биле ужурашкан.   – Кожуунда ниити байдалды таныштырып көөр силер бе, Таймир Владимирович? – Бо албан-дужаалга чоокта чаа ажылдап эгелээш,…

Национал төлевилелдерниң боттаныышкыны

Чөөн-Хемчик  кожуунда Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазында төле­вилел эргелелиниң кол специализи Аржаана Тамдының «Мурнады хөгжүдер төлевилелдер» боттанылгазының дугайында  айтырыгларынга тайылбыры мындыг: — Мурнады хөгжүдер  национал төлевилелдиң шугуму-биле  хемчеглер  Чөөн-Хемчик кожууннуң девискээринде боттанып…

Малдың кыштаглаашкыны хүр менди

Республиканың девискээринде малдың кыштаглаашкыны хүр менди эртип турар.Ажыл-агыйларында 327 муң баш мал-маган кыштаглаашкынче кирген, эрткен чылдың бо-ла үезинге деңнээрге ук сан-чурагай 20,7 муң баш хөй болуп турар. Ону ажаап тударынга…

Төлевилел боттаныышкында

ЭРЕС НАМЫ: «СААП ИЖЕР МАЛДЫГ БООРГА, ЭКИ ЧҮВЕ-ДИР…»Мугур-Аксы суурда аныяк өг-бүлениң ээлери Эрес Намы, Мира Олчанмай «Инек – чемгерикчи малым» төлевилелге киржип, саап ижер инек алганынга аажок өөрүп турарлар.– Шак…

Таңды кожуунда далган тыртар бүдүрүлге ажылдай берген

Тываның Баштыңы Михаил Санниковтуң тараачын-фермер ажыл-агыйынга чораан, ында бир хүн бурунгаар боттарының далган тыртар бүдүрүлгезин ажылдадып эгелей берген, ол дээрге олар боттарында көдээ ажыл-агыйның бүдүрүлгезиниң  долу бир эргилдезин ажылдадып эгелей…

«БО ХҮНГЕ ЧЕДИР ЧОНУМНУҢ ЭДЭЭНДЕН ТУТТУНУП АЛГАН АЖЫЛДАП ЧОР МЕН»

Кижиниң алдар ады бодунуң күш-ажылындан хамааржыр. Бо хүнде бүдүрүлгевисте 150 хире ажылчын бар, оларның сезен хуузу аныяктар бооп турар. Ажылдап эгелээн коллективимниң дөрт дугаар салгалы, оларның кырган-авалары, кырган-ачалары-биле ажылдап чораан…

Аъш-чем барааннарының өртектери улгаткан

Тываның экономика яамызының дыңнадып турары-биле, чурттакчылардан аъш-чем барааннарынга өртектерниң улгатканының дугайында хөй хомудалдар кирип турар. Шынап-ла, бүдүн чуртта аъш-чем барааннарының өртектериниң өзүлдези бүдүрүкчүлерден болгаш сайгарлыкчылардан садып ап турар өртектерниң улгатканы-биле…

Деткимчениң  ачызында «ажылывыс шуудай берген»

 Россияда хөй чаш уругларның төрүттүнүп турары-биле мурнуку черлерниң бирээзин Тыва ам-даа ээжелеп чоруур. Ынчангаш хуу сайгарлыкчы Алдынай Норбунуң «Ава-Мама» деп садыының продукциязы үргүлчү херек болуп чоруур. – Бо каш айлар…

ТЫВА ХОЙ ЭЪДИ ҮШКҮ ЧЕРНИ ЭЭЛЭЭН, БУРЯТТАРНЫҢ БУУЗАЗЫ ТИИЛЭЭН

Тыва хой эдъи Бүгү-Россияның «Россияның амданныг чемнери» деп конкрузунга киришкен 3 тиилекчиниң бирээзи болган.Чоннуң үнү-биле бурят буузалар тиилээн, 51 муң үннү алган. А Тываның хоюнуң эъдиниң “Амзап көрем, ынакшый бээр…
Меню