Архив

Экономика болгаш көдээ ажыл-агый

Таңды: часкы хову ажылдары

Таңды кожуун Михаил Санниковтуң тараачын-арат ажыл-агыйның дузазы-биле “тараалаң Таңды” деп адын катап эгидип эгелээн. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол социал четкилерде бодунуң арынында ооң дугайында дыңнаткан.«Михаил Санников бодунуң ажыл-агыйын 100 гектарда…

Тывага мал дүгүн болбаазырадыры чугула

Бистиң республикада “Дүк” төлевилелиниң боттандырылгазы ажылын эгелей берген. Мооң дуга­йында дараазында кожууннардан көрээлиңер. Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда Алексей, Аржаана Сарыг­ларлар Тыва Чазактың болгаш Көдээ ажыл-агый яамызының деткимчези-биле дүк болбаа­зырадыр херекселди…

Амыр-тайбың чоруулуңар, тыва чонум!

Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путинниң 2020 чылдың апрель 22-де үнген № 239 дугаарлыг айтыышкынында «Апрель 4-тен апрель 30-ге чедир ажыл хүннерин соскаткан, шалыңын хевээр арттырар дээн», ийе, ол чүгле бюджет…

Сакманчылар, сургуулдар мал ажылында чай чок

Чөөн-Хемчик кожууннуң көдээ ажыл-агый эрге­лелиниң кол зоотехниги Байо Монгуштуң апрель 20-де «Чаа орук» солуннуң редакциязынга берген ме­дээзинден алырга, кожуун девискээринде ниити мал оолдаашкыны болгаш чаш төлүн камгалап, до­руктуруп алырынга бергедээшкиннер…

135 өрегеде 353 инек онаажып турар

Барыын-Хемчикте бир дугаар «Инек – чемгерикчи малым» деп төлевилелдиң киржикчилери   Оюмаа биле Артур Ооржактар 5 чыл бурунгаар алган бызаалыг инээнден 2 молдургалыг, бызаалыг болган. Ажыл-ишчи өг-бүле Кызыл-Мажалыкта билдингир. Өгнүң херээжен…

Барыын-Хемчикте «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг»

Аянгаты суурнуң малчыны Артыш Монгуштуң аалы амдыызында чүгле кажаалыг, ынчалза-даа бо чайын «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» деп төлевилел-биле Маадыр Кууларның коданындан 200 хойну хүлээп алырынга белен.  Алды ай эгезинде чаңгыс чер-чурттугларының дузазы-биле кажаа-хораа, чурттаар бажыңын доозуптары чигзиниг чок. «Өскүс…

Чаа-Хөлден бадыларның өг-бүлези мурнакчы

Көдээ ажыл-агыйда “Аныяк өг-бүлеге — кыштаг” деп губернатор төлевилели республиканың кожууннарында чедиишкинниг боттанып турар. Баштайгы чылдарда 6 муниципалдыг тургузуглар Бай-Тайга, Чөөн-Хемчик, Мөңгүн-Тайга, Тес-Хем болгаш Эрзин кожууннар тус-тузунда 115, 130 хуу…

Чымыштыы-биле шымныга берген

 Өвүрде мал оолдаашкыны Өвүрнүң малчыннары кышты хүр-менди эртип алгаш, частың чымыштыг ажыл-агыйынче шымныга берген. Бо хүннүң санаашкыны-биле 35 963 хураганны, чаа төрүттүнген анайларның 41, 3 хуузун онча-менди доруктуруп өстүрүп турар. «Аныяк…

Премьер-министр Михаил Мишустинниң апрель 6-да хүлээп алган хемчеглери

РФ-тиң девискээринге чаа коронавирус инфек­циязының тараарынга удур демисежир талазы-биле Чазактың чанында коор­динациялыг чөвүлелдиң хуралы дүүн болуп эрткен. Чоннуң, ылаңгыя эвээш­ акша орулгалыг өг-бү­ле­лерниң амыдыралынга нарын байдал­дарның тургус­тунуп турарын барымдаалап, РФ-тиң…
Меню