Архив

Экономика болгаш көдээ ажыл-агый

 «Чаа сорук» төлевилели боттаныышкында                      

                                                                        АРСЕНТИЙ ООРЖАКТЫҢ БАШТАЙГЫ  КЫШТАГЛААШКЫНЫ Кыштың баштайгы айы декабрь бодунуң эргезинче киргени-биле республиканың кожууннарында мал кыштаглаашкыны кидин түлүк эгелээн. Келир чылда мал продукциязы кайы хире болуру ооң канчаар эрткенинден…

ОРУКТАР, ОРУКТАР, ЧУРТУВУСТУ ЭРГЭЭН ОРУКТАР

«Восток» деп КХН-ниң чиңгине директору, Дээди Хуралдың депутады Сергей Уюсов орук ажыл-агыйының дугайында чугаалап тур:— «Восток» ХКН-ниң орук кылыр ажылчыннары ноябрь 30-де Чадаана – Хандагайты федералдыг автооруктуң узуну 15 километр…

Күш-ажылчы кижилер

БАЯН-КОЛДУҢ ЭРЕС КЫЗЫЕлена Кужугет бо суурга төрүттүнген, өскен, школаны 1960 чылда база маңаа дооскан. Красноярск хоорайның кооператив техникумун дооскаш, улаштыр Новосибирскиниң Хереглекчилер кооперациязының академиязынга экономика талазы-биле дээди эртем чедип алган.Ийи…

Экономика болгаш көдээ ажыл-агый

“Сайзыралдың” амданныг аъш-чеми Чыл санында Мөген-Бүренде “Сайзырал” бүдүрүлгезиниң ажылының бурунгаар базып, хөгжүп турары каракка-ла илдең. Саржаг, божа, шиме арагазы, хымызын бичежек чук саваларда кудуп кааны шевергин көстүр. Мону найысылалга-даа болган…

Чеди чүзүн малымайны, доруктурза байыыр-ла мен

Соруктуу кончуг, малчыннай берген Мугур-Аксы суурдан ырак эвес кыштагда хоочун малчын Александр Чыдым-оол мынчаар чугааланып олурду: – Бүгү назынымда мал кадарып келдим, совхоз, колхозтуң шээр малын онча-менди малдап чораан мен.…

«Кыштаг – аныяк өг-бүлеге» төлевилел боттаныышкында

  Аэлита Баян-Далай: «АНЫЯКТАРГА ДЫКА АЖЫКТЫГ ТӨЛЕВИЛЕЛ-ДИР»   Денис биле Аэлита Баян-Далайлар эрткен чылын бо төлевилелге киржир эргени конкурс езугаар алгаш, Кызыл кожууннуң Баян-Кол сумузунуң девикээринде Муңгаш-Эл деп черде чаа…

Төлевилел боттаныышкында

                                                                                                                       Шолбана Куулар: «ЧЕМГЕРИКЧИ ИНЭЭВИСТЕН СЕС БАШ  МАЛ БОДАРААН» Боттары ам-даа аныяк Шолбана биле Салчак-оол Кууларлар чеди ажы-төлдүг. Кайызы-даа Кызыл кожууннуң культура эргелелинде ажылдап турарлар – бирээзи ында таңныыл…

Көдээ ишчилер Чаа-Хөлге байырлааннар

  Көдээ ажыл-агый болгаш болбаазырадылга үлетпүрүнүң ажылдакчызының хүнүн, бо удаада Чаа-Хөл суурга демдеглеп эрттирген. Эрткен чылын Таңдыга байырлаан. Мал болгаш чер ажылынга көскү чедиишкиннерлиг араттарны болгаш тараажыларны шаңнап мактаан. Оларның…

Булуң-Бажында  10 дугаар «Эзирлерниң уязы»  дооступ турар

Эрзин кожууннуң Сылдыс суурда «Эзирлерниң уязы» деп төлевилел-биле шывыглыг спорт залы доос­тур чоокшулап турар. Кожуунда уругларның спорт школазының директору Баир Идамның чугаалааны-биле, тудугну бүгү чон-биле бо чазын тудуп эгелээн. Бо…

Сайгарлыкчыларны деткип турар

Тываның хууда сайгарлыкчыларынга дуза кадып, оларны хөгжүдери-биле Экономика яамызының адаанда «Мээң бизнезим» деп 4 организация ажылдап турар: сайгарлыкчы чорукту деткиир фонд, Бизнес-инкубатор, бизнес талазы-биле хөй хүлээлгелиг төп, коворкинг. Коворкингиниң кол…
Меню