Архив

Экономика болгаш көдээ ажыл-агый

Тывага хой, өшкү дүгүнден барааннарны бүдүрүп болур арга бар

«Шынның» аалчызы, Көдээ ажыл-агый институдунда эртем ажылдакчызы, Соңгукчу Сазыг-оолович Монгуш. – Боттарыңарның ажыл-чору­дулгаңарны чугаалап көрүңерем, Соңгукчу Сазыг-оолович. – Тываның көдээ ажыл-агыйынга элээн үр үеде ажылдап келдим. Кол­­дуунда эртем талазы-биле база…

ЧҮГҮРҮК МАЛ КУР-ЧЕР СУУРДА

666 — ААС-КЕЖИКТИГ САН 2020 чылдың сентябрьның 4-түң хүнүнде, Тес-Хем болгаш Эрзин кожуун­нарның девискээринде Шара-Нуур, Хурагалчы-Өвүр талазы, Чөөгей, Бора-Тейлер база Чаңгымай деп черлерге  улуг болгаш аныяк чүгүрүк  база чыраа, челер …

Найысылалда араттарга рынок

Көдээ ажыл-агый рыноктарын ажылдадырынга регион деңнелинде 2 сорулганы шиитпирлеп турар:1. Тус черниң көдээ ажыл-агый барааннарының бүдүрүкчүлеринге болгаш хуу дузалал ажыл-агыйлыг хамаатыларга күрүне деткимчези. Бодунуң продукциязын эптиг байдалга садып-саарып алыр эрге…

Чагытайның эриинге

«НААДЫМ — 2020» Наадым чоокшулаарга кижиниң хей-аъды бедиир дээш-ле, интернет четкизинде мындыг солун бижиктер бар. Малчыннар байырлалы дээрге шынап-ла, кымга-даа өөрүнчүг болбайн канчаар. Оон ыңай бо чылын аарыг хамчык дээш,…

Наадымга уткуштур

НААДЫМГА УТКУШТУР. Чаа-Хөл кожуунда.Малчыннар-биле ажык чугааАвгуст-26-да Чаа-Хөл кожууннуң аныяк болгаш хоочун малчыннарының киржилгези-биле удавас болур малчыннар Наадымынга тураскааткан төгерик столду чагырга даргазы Радж Баз-оол башкарып эрттирген.Төгерик столга хүн чурумунуң айтырыы…

25 муң дүрүг сигенни белеткеп алыр

Чыл санында 25 муң дүрүг сигенни белеткеп ап турарын Суг-Бажы суурда арат ажыл-агыйлыг Артыш Салчак чугаалады. Амгы үеде 4 муң ажыг дүрүг сигенни кезип ап, белеткээн.— Күскү үеде төрелдерим-биле кады…

Бүдүрүлгениң ажылы шуудап, сайзыраан

Чоннуң аразында кончуг эрес-кежээ, ажыл-агы­йын кызымаа-биле тургузуп алгаш, хөгжүдүп чоруур, бурунгаар үзел-бодалдыг сайгарлыкчылар бистиң аравыста бар. Оларның бирээзи Чадаанада бетон заводтуг сайгарлыкчы Күдер Сергеевич Килик дорт-ла хамааржыр. Ынчангаш аныяк сайгарлыкчының…

ДЕМНИГ АЖЫЛДААР

                Бо чылдың планы ёзугаар бир баш малга 14 центнер, 284 310 баш малга онааштыр 250500 тонна мал чемин белеткээрин чижеглеп санаан.               2019 чылга деңнээрге, 10,7 хуу көвейни белеткээр…

Эки талаже эргилип келген

Тус черниң сайгарлык­чы­ла­ры­ның боттары-ла эъттен, сүттен ба­­рааннарны бүдүрүп, эки талаже эргилип келгенин демдеглевес арга чок. Бети дизе, найысылалда чоок­та ажыттынган көдээ ажыл-агый рыногунда тус черниң барааннарын садып турары, хоорай чонунга…

ЧЕРБИНИҢ САДЫ

репортаж «Чербиже барып, чиик өртек-биле кат чыыр!» — деп хоорай чурттакчыларының чугаазы бар. Интернетке кат чыыр дээш, садтың кирер эжииниң аксынга баскылашкан улустуң чуруу-даа үнүп турду. Кат-чимис быжып турар үеде,…
Меню