Архив

Экономика болгаш көдээ ажыл-агый

Кокайны кымчы-биле

Чөөн-Хемчик кожууннуң болгаш Шеминиң удуртукчулары 2016 чылда «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелиниң киржикчилери  Айдың, Аржаана Кууларларның өг-бүлезин деткип, оларга 200 хойну хүлээдип бергеннер. Доора-Дагда ада-иези Оюмаа, Вадим Иргиттерниң кыштаандан ырак эвеске,…

Малчын коданнарже үнүүшкүн

Улуг-Хем кожууннуң удур­тукчулары, көдээ ажыл-агый эргелелиниң ажыл­дакчылары-биле кады малчын коданнарны кезип, хайгааралга алган. Ылаңгыя аныяк өг-бүлелерге арга-сүмени кадып, аал коданынга төрүлде үезинде чаш малды камгалап алырын база аарыг-хамчыктан серемчилелдиг болурун…

Сүт-Хөл биле Тес-Хем дең чыгыы

Республикада мал оолдаашкыны кидин түлүк: бо хүннерде 122 353 баш анай-хураган, ол ышкаш чоннуң хуу малында 67 592 баш анай-хураганны алган. Тараачын-арат ажыл-агыйлары 40 000 баш чаш төлдү ап, көдээ ажыл-агый бүдүрүлге кооперативтери…

Республика девискээринде мал оолдаашкыны

Республикада 3134 кышкы турлаглар (2018 чылда — 3019) бар, ооң санында: – көдээ ажыл-агый бүдүрүл­гелериниң – 223, азы ниити санның 7,1%; – тараачын арат ажыл-агый­ларының – 954, азы 30,4%, ооң…

Ак-Чырааның мурнакчы малчыннары

Күш-ажылдың кижилери Өвүр кожууннуң Сарыг-Хөл сумузунуң “Ак-Чыраа” КУБ-та “Чемпион малчын” аттың эдилекчилери Владимир, Лидия Шокарлар ажыл-ишке шалыпчы, амгы шагныы-биле чурттап чоруур өг-бүле. Өг-бүлениң херээжен ээзи Лидия Окчааевна Красноярскиниң көдээ ажыл-агый…

Мал оолдаашкыны март төнчүзүнде эгелээр

Ыраккы Эрзинде Эрзинниң көдээ ажыл-агый эргелелиниң даргазы Оксана Баадыр мал­чыннарның кыштаглаашкыны хүр-менди эртип турар, малдың чиир сигенин, хураган адаанга салыр көржеңни баш удур белеткеп алганын дыңнаткан. Эрзин кожуунда бо хүнде…

Мал чеминиң курлавыры ам-даа бар

Чаа-Хөл – Тывада мал бажын өстүрер база тараа культураларын ажаап алыр талазы-биле чедиишкинниг ажылдап турар кожууннарның бирээзи. Чагырга даргазы Радж Баз-оол-биле чугаа. – Радж Кызыл-оолович,  хой оолдаашкыны удавас ки­дин түлүк…

Огородчунуң булуңу

Помидор Тываның агаар-бойдузу дошкун болганындан ногаа, чимис өстүрүп, эки дүжүт алыр деп бодаар болза, кышкы айлардан эгелеп-ле бажың иштинге өзүмнерни тарып эгелээр. Ам бо үеде помидорнуң өзүмүн тарыыр. Март айның…

Өвүр кожуунда кыштаглаашкын

Малчыннар кыштаглаашкынны хүр-менди эртип турар. Сан-түң-биле алырга, 210 кыштаг бар, ооң иштинде 24 турлаг – аныяк өг-бүлелерниң. Кожуунда бода малдың баш саны 10258, шээр мал 131178, чылгы 7400 ажыг, сарлык…

64 муң чаш малды камгалап алыр сорулгалыг

Республиканың девискээринде Сүт-Хөл көдээ ажыл-агыйны хөгжүдер талазы-биле арга-дуржулгалыг кожууннарның бирээзи. Чазак Даргазы 2019 чылда кожуунга мал ажыл-агыйының чылын чарлаан. Бо ажылче ханылап кире бергеш, сайгарып эгелээрге, орук-чирик айтырыг­лары бирги ээлчегде…
Меню