Архив

Экономика болгаш көдээ ажыл-агый

Боттарының барааннарын ам-даа көвүдедир сорулгалыг

“Шынның” аалчылары, сайгарлыкчы өг-бүле Эртине, Саяна Кара-оолдар Аныяктар аразында кончуг-даа эрес-кежээ, боттарының ажыл-агыйын бут кырында тургузуп алган ажылдап чоруур өг-бүлелер бар. Мындыг үлегерлиг өг-бүлелерге Эртине Хомушкуевич, Саяна Вячеславовна Кара-оолдар дорт-ла…

Малга чем белеткели, дүжүт ажаалдазы

ҮРЕЗИННЕР-БИЛЕ БОТТАРЫВЫС ХАНДЫРТЫНА БЭЭР БИСИнтервьюТываның хову-шөл­де­ринде дүжүт ажаалдазы-биле чергелештир мал чеми­ниң белеткели уламчылап турар. Сентябрь 22-де чыгган медээ-биле алырга, малга белет­кээн чемнерниң ниити хемчээли 258 784 тонна болуп турар, азы…

НАЦИОНАЛ АЪШ-ЧЕМ БОДУВУСТУҢ

Тываның экономиказыЧАА ТЕХНОЛОГИЯ-БИЛЕТыва национал чемнерни болбаазырадып турар сайгарлыкчы Ульяна Куулар үениң агымы-биле чаа-чаа аргаларны тып, Кыдаттың Эрлянь, Моолдуң Улан-Батор чедип, сайгарлыкчылар шуулганнарынга, ярмарка-садыглаашкыннарга киржип турары эки. Оон арга-дуржулганы көрүп, билип…

ШЕМИНИҢ ҮСТҮҮ ХОВУ-АКСЫНДА — БҮДҮРҮКЧҮ КАЛМЫК КОШКАРЛАР

Тываның көдээ ажыл-агый талазы-биле эртем ажылдакчылары Соңгукчу Монгуштуң удуртулгазы-биле Шемиге чорааннар.ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы бода болгаш шээр малдың уксаазын экижидер талазы-биле комплекстиг хемчеглерни чорудуп турар.2019 чылда «Агростартап» шугуму-биле Россияның аңгы-аңгы…

МАЛДЫГ, БАЙ ӨВҮРГЕ БАЙЫРЛАЛ

Уран кыстар даараан ышкаш, угулза дег, Хандагайтыга Өвүр кожууннуң хөй чону, мурнакчы ажыл-ишчилери, чалаткан хоочуннар сентябрь 10-да Хандагайты суурга эрткен онзагай байырлалга киржип, байыр чедириишкиннериниң өөрүнчүг, чылыг-чымчак  сөстерин дыңнап, бедик…

Тывага хой, өшкү дүгүнден барааннарны бүдүрүп болур арга бар

«Шынның» аалчызы, Көдээ ажыл-агый институдунда эртем ажылдакчызы, Соңгукчу Сазыг-оолович Монгуш. – Боттарыңарның ажыл-чору­дулгаңарны чугаалап көрүңерем, Соңгукчу Сазыг-оолович. – Тываның көдээ ажыл-агыйынга элээн үр үеде ажылдап келдим. Кол­­дуунда эртем талазы-биле база…

ЧҮГҮРҮК МАЛ КУР-ЧЕР СУУРДА

666 — ААС-КЕЖИКТИГ САН 2020 чылдың сентябрьның 4-түң хүнүнде, Тес-Хем болгаш Эрзин кожуун­нарның девискээринде Шара-Нуур, Хурагалчы-Өвүр талазы, Чөөгей, Бора-Тейлер база Чаңгымай деп черлерге  улуг болгаш аныяк чүгүрүк  база чыраа, челер …

Найысылалда араттарга рынок

Көдээ ажыл-агый рыноктарын ажылдадырынга регион деңнелинде 2 сорулганы шиитпирлеп турар:1. Тус черниң көдээ ажыл-агый барааннарының бүдүрүкчүлеринге болгаш хуу дузалал ажыл-агыйлыг хамаатыларга күрүне деткимчези. Бодунуң продукциязын эптиг байдалга садып-саарып алыр эрге…

Чагытайның эриинге

«НААДЫМ — 2020» Наадым чоокшулаарга кижиниң хей-аъды бедиир дээш-ле, интернет четкизинде мындыг солун бижиктер бар. Малчыннар байырлалы дээрге шынап-ла, кымга-даа өөрүнчүг болбайн канчаар. Оон ыңай бо чылын аарыг хамчык дээш,…

Наадымга уткуштур

НААДЫМГА УТКУШТУР. Чаа-Хөл кожуунда.Малчыннар-биле ажык чугааАвгуст-26-да Чаа-Хөл кожууннуң аныяк болгаш хоочун малчыннарының киржилгези-биле удавас болур малчыннар Наадымынга тураскааткан төгерик столду чагырга даргазы Радж Баз-оол башкарып эрттирген.Төгерик столга хүн чурумунуң айтырыы…
Меню