Архив

Экономика болгаш көдээ ажыл-агый

25 муң дүрүг сигенни белеткеп алыр

Чыл санында 25 муң дүрүг сигенни белеткеп ап турарын Суг-Бажы суурда арат ажыл-агыйлыг Артыш Салчак чугаалады. Амгы үеде 4 муң ажыг дүрүг сигенни кезип ап, белеткээн.— Күскү үеде төрелдерим-биле кады…

Бүдүрүлгениң ажылы шуудап, сайзыраан

Чоннуң аразында кончуг эрес-кежээ, ажыл-агы­йын кызымаа-биле тургузуп алгаш, хөгжүдүп чоруур, бурунгаар үзел-бодалдыг сайгарлыкчылар бистиң аравыста бар. Оларның бирээзи Чадаанада бетон заводтуг сайгарлыкчы Күдер Сергеевич Килик дорт-ла хамааржыр. Ынчангаш аныяк сайгарлыкчының…

ДЕМНИГ АЖЫЛДААР

                Бо чылдың планы ёзугаар бир баш малга 14 центнер, 284 310 баш малга онааштыр 250500 тонна мал чемин белеткээрин чижеглеп санаан.               2019 чылга деңнээрге, 10,7 хуу көвейни белеткээр…

Эки талаже эргилип келген

Тус черниң сайгарлык­чы­ла­ры­ның боттары-ла эъттен, сүттен ба­­рааннарны бүдүрүп, эки талаже эргилип келгенин демдеглевес арга чок. Бети дизе, найысылалда чоок­та ажыттынган көдээ ажыл-агый рыногунда тус черниң барааннарын садып турары, хоорай чонунга…

ЧЕРБИНИҢ САДЫ

репортаж «Чербиже барып, чиик өртек-биле кат чыыр!» — деп хоорай чурттакчыларының чугаазы бар. Интернетке кат чыыр дээш, садтың кирер эжииниң аксынга баскылашкан улустуң чуруу-даа үнүп турду. Кат-чимис быжып турар үеде,…

Тыва бодун тараа-биле хандырар ужурлуг!

«Шынның» аалчызы «Шынның» аалчызы, ТР-ниң көдээ ажыл-агый сайыды Айдың Дун «Агростартап» төле­вилелиниң дугайында тайылбырлап чугаалаан. – Айдың Чечен-оолович, көдээ ажыл-агый талазы-биле «Агростартап» төлевилелиниң ду­га­йында чонга чугаалап көрүңерем. – Агростартап деп…

Мал оолдаашкыны чедиишкинниг доозулган

Амгы үеде бүгү-ле ажыл-агыйларда мал оолдаашкыны доозулган. Мал­чыннарның хөй кезии чайлагларынче көшкен. Республикада мал аарыг­ла­рын­дан малдың чаш төлүнүң өлүп-хораар чоруу демдеглеттинмээн. Ынчап кээрге респуб­ликада мал оолдаашкыны чедиишкинниг доозулганы ол. Республикада…

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» түңнелдерин үндүрген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Аныяк өг-бүлеге кыш­таг» төлевилел бодунуң со­руун ам-даа уламчылаарын чугаалаан. 2019 чылда төле­ви­лел боттаныышкынының түңнелдерин үндүрген соонда ооң дугайында дыңнаткан. Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы ооң-биле чергелештир,…

Таңды: часкы хову ажылдары

Таңды кожуун Михаил Санниковтуң тараачын-арат ажыл-агыйның дузазы-биле “тараалаң Таңды” деп адын катап эгидип эгелээн. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол социал четкилерде бодунуң арынында ооң дугайында дыңнаткан.«Михаил Санников бодунуң ажыл-агыйын 100 гектарда…

Тывага мал дүгүн болбаазырадыры чугула

Бистиң республикада “Дүк” төлевилелиниң боттандырылгазы ажылын эгелей берген. Мооң дуга­йында дараазында кожууннардан көрээлиңер. Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда Алексей, Аржаана Сарыг­ларлар Тыва Чазактың болгаш Көдээ ажыл-агый яамызының деткимчези-биле дүк болбаа­зырадыр херекселди…
Меню