Архив

Экономика болгаш көдээ ажыл-агый

Бай-тайгажылар чымыш иште

 Губернатор төлевилелдери боттаныышкында «Шын» солуннуң журнализи Бай-Тайга кожуунче ээлчеглиг сургакчылаашкын үезинде Тээлиде «Инек – чемгерикчи малым», “Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге”  губернатор төлевилелдериниң киржикчилери-биле ужуражып, ус-шеверлер болгаш туризм төвүнге, малчын…

«Шын» солун ыдыктыг Бай-Тайганың малчыннарынга четкен

Кыштаглаашкын-2020 Бай-Тайга кожуунда кыштаглаашкынның байдалын со­нуургап четтим. Ниитизи-биле кыштаглаашкын эки эртип турар. Кожуунда 289 малчын турлаг, 132702 шээр, 13397 бода, 4896 чылгы мал, 2857 сарлык, 50 хаван бар. Бо неделяда…

Ивижилер байырлалы

Ховар иви малдың оран-чурту, аң-меңниң, балык-байлаңның элбек үүжези, 6 муң ажыг чурттакчылыг Тываның чөөн чүгүнде кожуун – Тожу.Тожуларның ажыл-амыдыралының дугайында чагырга даргазы Буян Ондар-биле “Шын” солуннуң корреспондентизи Мерген Ондар ужуражып,…
Меню