Архив

Эртем болгаш өөредилге

ЧУРТТААР «УЯ» ЧОКТА, АЖЫЛДЫҢ ШЫНАРЫ КУДУЛААР

«Өг-бүле бүрүзүнге дээди эртемниг уруг» деп губернатор төлевилелиниң киржикчилери-биле ужуражылгаларым ам-даа доозулбаан. Бо төлевилел чонга кайы хире ажыктыг болуп турарын тодарадыр сорулганы салган мен. Чурттуң экономиктиг-даа, шажынчы-даа, культура-даа талазы-биле сайзыралы эртем-билиг болгаш өөредилгеден кончуг хамааржыр. Бир эвес дээди болгаш ортумак тускай эртемниглер көвүдээр болза, сайзыралче базымнарны кылып, сорулгавысче чоокшулап олурарывыс ол. Ынчап кээрге улуг-биче, кырган-чалыы дивейн, өөредилге болгаш эртем-биле өңнүктешкени-ле дээре.

ТУСКАЙ СОРУЛГАЛЫГ ӨӨРЕДИЛГЕ

Тываның Тудуг техникумунга ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы республиканың аңгы-аңгы яамыларының төлээлерин чалап алгаш, семинар-хуралды эрттирген. Хемчегге 2021 чылда өөредилге черлеринде тускай сорулгалыг өөредилге олуттарының дугайында чугаалашкан. Ындыг арга-биле өөредилге черинче кирип алырга эки-даа, багай-даа талалар бар. Бо чылдың абитуриентилерин болгаш оларның ада-иелеринге кирер дугайында медээлерни чедимчелиг, билдингир кылдыр чедирер дээш бо хуралды организастаан.

Күрүнениң ачы-дуза порталын таварыштыр

2021 чылда эң-не кол чаарттылга – дээди өөредилге черинче аттестаттың бодун чоргуспас, электроннуг хоолгазы чедер. Кирериниң чөпшээрелин база сервис таварыштыр бадыткап болур.

ПСИХОЛОГИЯ ЭРТЕМИН ШКОЛАЛАРГА ӨӨРЕДИРИ ЧУГУЛА

Тыва Республиканың Этниктиг психология болгаш социал практиктиг эртем төвү бо чазын өөредилге про­граммазынга «Психология» 3-4, 5-6 класстарның 3 муң тиражтыг 3-кү үндүрүлгезин парлап үндүрген. Ол чаа номнарны республиканың национал школаларынга, номчукчуларынга өөренири-биле халас тарадып турар.

«СИРИУС» ТЫВАГА АЖЫТТЫНАР БЕ?

РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң эгелээшкини-биле 2014 чылда Сочи хоорайга «Талант болгаш чедиишкин» фондузу «Сириус» өөредилге төвүн ажыткан. РФ-тиң Өөредилге болгаш эртем, Спорт, Культура яамыларының деткимчези болгаш угланыышкыны-биле ук төп ажылын чорудуп турар.

ХӨЙ АЖЫ-ТӨЛДҮГ ӨГ-БҮЛЕГЕ ДЕТКИМЧЕ

РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң эге класстар өөреникчилерин изиг чем-биле хандырар дугайында Айыткалын 2020-2021 өөредилге чылында боттандырар дээш ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы чогуур ажылдарны чоруткан. Школаларның столоваяларының чем кылыр өрээлдеринде септелгелер кылдынган, аъш-чем кылыр дериг-херекселдер чаарттынган. 2020 чылда чугула херек дериг-херексел садарынче 5,481 миллион рубль акшаны чарыгдаан. 2021-2022 өөредилге чылында шак-ла ындыг чарыгдалдарже 8,212 миллион рубль көрдүнген.

ОНЗА СОРУНЗА КҮШТҮГ АЖЫЛДАР

Республиканың орус культура төвүнге «Урянхай номчулгалары» болуп эрткен. Ону Сергей Шойгунуң тургусканы «Урянхай. Тыва дептер» деп 7 томнуг номунга үндезилеп ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы организастаан. Номчулгаларны эртемден Кара-кыс Аракчаа удуртуп эрттирген. Ол «Урянхай. Тыва дептер» төлевилелди боттандырган ажылчын бөлүктүң удуртукчузу турган.

Уругларның салым-чаяанын сайзырады

А.А. Даржай аттыг Кызылдың педагогика институдунуң студентизи Даваа Монгуш кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг уругларга “Дамырактан далайже” деп дуза кадар эки турачы төптү тургузар төлевилел-биле 2020 чылда бодунуң командазын тургускаш, аныяктар төлевилелиниң Бүгү-российжи мөөрейинге грантыны ойнап алган. Росаныяктарның саң-хөө болгаш информация деткимчезин алган.

Меню