Архив

Губернатор төлевилели

ЧОННУҢ КАДЫЫ КИЧЭЭНГЕЙДЕ

Республиканың ырак-узак суурларында чамдык тускай мергежилдиг эмчи специалистериниң чедишпейн турарын барымдаалааш, көдээниң чурттакчыларының кадыының байдалын хынап, эмчи дузазын чедирери-биле, Тываның Кадык камгалал яамызы “Кадыкшыл маршруду” деп губернатор төлевилелиниң боттанылгазын уламчылаары-биле…

“УЛУСЧУ КАРТОФЕЛЬ”-ДИҢ ДҮЖҮДҮ

Республиканың чурттакчы чонунуң амыдыралының байдалын экижидеринге көскү ужур-дузалыг болган социал төлевилелдерниң бирээзи — “Социал картофель”. Төлевилелдиң кол ужур-утказы — чединмес амыдырал-чуртталгалыг болгаш хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге картофель болгаш ногаа аймаа тарып өст­рүп алырынга дуза.

300 АЖЫГ ТОННА НОГАА АЙМААН АЖААП АЛГАН

Тываның тос муниципалитеттери “Демография” национал төлевилелди боттандырып, “Социал картофель” губернатор төлевилели-биле ногаа аймааның дүжүдүн ажааган. 200 ажыг тонна картофель, 30 ажыг тонна морковь, 14 ажыг тонна свекла, 7 хире тонна огурец, 8 ажыг тонна кабачок, 2 хире тонна редис, 29 ажыг тонна ак капуста, 6 ажыг тонна согуна, бир тонна хире горох база укроп, петрушка дүжүдүн чыып алганын, Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы #Shyntuva дыңнаткан.

ӨРЕГЕ БҮРҮЗҮНГЕ КАРТОФЕЛЬ

Күс дүшкен. Эртен, кежээ сооп, тайгалар баштарында хар чаай берген. Бо үеде кышка белеткел, дүжүт ажаалдазы дээш-ле көдээ ишчилерге чымыштыг үе эгелээн. Ылаңгыя Тывада бирги черде көдээ ажыл-агый, көдээ ишчилерниң…

КЫЗЫЛ-АРЫГГА ЧАА КЛУБ

“Сорунза” губернатор төлевилели-биле Таңды кожуунда Кызыл-Арыг сумузунуң культура одааның чаа оран-савазын чайның эгезинден тура тудуп эгелээн. Амгы үеде ында күзелдиг чурттакчы чон боттарының күжүн киирип, күзелдии-биле шудургу ажылдап турарлар. Ол дээрге бир-ле дугаарында культура болгаш кожууннуң аңгы-аңгы албан черлериниң ажылдакчылары база күзелдиг кижилер-дир.

КАДЫК АМЫДЫРАЛДЫҢ СУРТААЛЧЫЗЫ

«Өг-бүле бүрүзүнге чаңгыс эвес дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилели Тывага 2014 чылда эгелээш, ам-даа ажылын уламчылап турар. Ол үениң дургузунда Тываның аңгы-аңгы булуңнарындан дыка хөй өг-бүлелерниң уруглары дээди эртемни чедип ап, күрүнеден деткимчени алган.

28 МУҢ ӨГ-БҮЛЕНИ КАРТОФЕЛЬ-БИЛЕ ХАНДЫРАР

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның бот-идепкейи май айда эгелээн “Өреге бүрүзүнге – картофель” төлевилели 28 муң ажыг өг-бүлени картофель-биле хандырар аргалыг болган.

“СОЦИАЛ КАРТОФЕЛЬ” ЧОГУМЧАЛЫЫН КӨРГҮСКЕН

Тыва Республиканыӊ күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Эдуард Сандан бөгүнгү аппарат хуралынга “Социал картофель” губернатор төлевилелиниң боттандырылгазын илеткээн.

ӨГ-БҮЛЕ БҮРҮЗҮНГЕ ДЭЭДИ ЭРТЕМНИГ УРУГ

Бо төлевилелди боттандырып эгелээрде, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерже кол кичээнгейни углаан турган. Чүге дизе хөй ажы-төлдүг өг-бүлениң бир уруу дээди өөредилге черинге тускай мергежилди чедип алыр болза, өске кады төрээннерин бут кырынга тургусчуп, төрээн чериниң сайзыралынга үлүүн киирип чоруй баар деп санааны ол. Ынчангаш 2014 чылда «Өг-бүле бүрүзүнге дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилелди республикага эгелеп, ону амыдыралга боттандырарының арга-хевирлерин ажылдап кылыр даалганы республиканың Өөредилге яамызынга ТР-ниң ынчангы Баштыңы берген турган.

Меню