Архив

Губернатор төлевилели

КЫЗЫЛ-АРЫГГА ЧАА КЛУБ

“Сорунза” губернатор төлевилели-биле Таңды кожуунда Кызыл-Арыг сумузунуң культура одааның чаа оран-савазын чайның эгезинден тура тудуп эгелээн. Амгы үеде ында күзелдиг чурттакчы чон боттарының күжүн киирип, күзелдии-биле шудургу ажылдап турарлар. Ол дээрге бир-ле дугаарында культура болгаш кожууннуң аңгы-аңгы албан черлериниң ажылдакчылары база күзелдиг кижилер-дир.

КАДЫК АМЫДЫРАЛДЫҢ СУРТААЛЧЫЗЫ

«Өг-бүле бүрүзүнге чаңгыс эвес дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилели Тывага 2014 чылда эгелээш, ам-даа ажылын уламчылап турар. Ол үениң дургузунда Тываның аңгы-аңгы булуңнарындан дыка хөй өг-бүлелерниң уруглары дээди эртемни чедип ап, күрүнеден деткимчени алган.

28 МУҢ ӨГ-БҮЛЕНИ КАРТОФЕЛЬ-БИЛЕ ХАНДЫРАР

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның бот-идепкейи май айда эгелээн “Өреге бүрүзүнге – картофель” төлевилели 28 муң ажыг өг-бүлени картофель-биле хандырар аргалыг болган.

“СОЦИАЛ КАРТОФЕЛЬ” ЧОГУМЧАЛЫЫН КӨРГҮСКЕН

Тыва Республиканыӊ күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Эдуард Сандан бөгүнгү аппарат хуралынга “Социал картофель” губернатор төлевилелиниң боттандырылгазын илеткээн.

ӨГ-БҮЛЕ БҮРҮЗҮНГЕ ДЭЭДИ ЭРТЕМНИГ УРУГ

Бо төлевилелди боттандырып эгелээрде, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерже кол кичээнгейни углаан турган. Чүге дизе хөй ажы-төлдүг өг-бүлениң бир уруу дээди өөредилге черинге тускай мергежилди чедип алыр болза, өске кады төрээннерин бут кырынга тургусчуп, төрээн чериниң сайзыралынга үлүүн киирип чоруй баар деп санааны ол. Ынчангаш 2014 чылда «Өг-бүле бүрүзүнге дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилелди республикага эгелеп, ону амыдыралга боттандырарының арга-хевирлерин ажылдап кылыр даалганы республиканың Өөредилге яамызынга ТР-ниң ынчангы Баштыңы берген турган.

Меню