Архив

Хамааты ниитилелди хөгжүдери

КОММЕРЦИЯГА ХАМААРЫШПАС ОРГАНИЗАЦИЯЛАР САНЫ КӨВҮДЭЭН

Республикада бүрүткеткен хөй-ниити организацияларның саны 398 турганындан, сөөлгү үш чылда 518 четкен. Регионнуң эрге-чагыргазы хөй-ниити органицияларынга методиктиг болгаш саң-хөө дузазын доктаамал көргүзүп турар. 2021 чылда Президент грантыларының фондузундан эксперттер социал ужур-дузалыг төлевилелдерни тургузарынга база конкурстар чагыгларын долдурарынга семинарларны организастап эрттирген. Оон аңгыда, Тыва Республиканың Баштыңы хамааты ниитилелди хөгжүдеринче угланган конкурсту бир дугаар эрттирген. Социал ужур-дузалыг 13 төлевилелге нииизи-биле 9 507 330 рубль саң-хөө деткимчезин берген. Эрткен чылдарга деңнээрге, ол түң үш катап хөй.

Меню