Архив

ИХЯ-ныӊ медээлери

ДАРГАЛАРГА ХАМААРЫШТЫР ИСТЕЛГЕ

Кызыл хоорайның хөй каът бажыңнарының бирээзиниң сески каъдында квартираның соңгазындан ийи элээди уругларны үндүр октап, оларның амы-тынынга четкен кем-херек үүлгедикчизинге хамаарыштыр истелге херээ уламчылап турар.

МАЛЫН КАДАТ ЧОК АРТТЫРЫП ТУРАРЛАР ХӨЙ

Республикада мал оорлаашкынын эвээжедип, ооң чылдагааннарын тодарадып, немелде кандыг хемчеглер чорударын сүмележип чугаалажыры-биле, Иштики херектер, Көдээ ажыл-агый яамылары республиканың журналистериниң киржилгези-биле ужуражылганы эрттирген.

ЭРТКЕН НЕДЕЛЯДА 85 ҮҮЛГЕДИГ

Эрткен неделяда Тывага 85 кем-херек үүлгедиглери болганын, оларның 62-зин полиция ажылдакчылары истеп илереткенин, мурнуку үеде үүлгеткен 20 херекти база тодаратканын ТР-ниң ИХЯ-ның полиция начальнигиниң албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Өлзей Моңгуш дыңнаткан.

67 КЕМ-ХЕРЕК ҮҮЛГЕДИИШКИНИ БОЛГАН

РФ-тиң Иштики херектер яамызының Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу Юрий Поляков бөгүнгү, июль 12-де,  аппарат хуралынга эрткен неделяның байдалын илеткээн.

КАМГАЛАЛ ЭКИПИРОВКА ХЕРЕК

Эрткен неделяда Кызылдыӊ Аныяктар сесерлиинге назы четпээн үш кижиге эмчи дузазын чедирген. Олар чадаг-терге пунктузундан ийи дугуйлуг – гироскутер, электросамокат прокаттап алгаш, дыштанып турганнар. 14 харлыг оол гироскутери-биле дүрген халдып чорааш, чадаг-тергелиг кижини таварыпкаш, кемдээн. Чаӊгыс электросамокатка ийи угбашкы халдып чорда, ооӊ тормозу ажылдавайн баарга, асфальт кырынга кээп дүшкеш, иелээн кемдээн. Дыштанып чедип келгеш, кемдээшкин алган уругларныӊ камгалал экипировка чок турганын полиция ажылдакчылары илереткен.

КАДАТ ЧОК МАЛ – ООРНУӉ ОЛЧАЗЫ

Республиканыӊ кезек кожууннарында мал-маганныӊ кадат чокка одарлап чорууру чажыт эвес дээрзин тус черниӊ иштики херектер органнарыныӊ бүрүткел дептеринден көрүп болур.

330 МУҢ РУБЛЬДИ БУЗУРУП АЛГАН

Бузурукчуларга бодунуӊ акша-хөреӊгизин шилчидип бергениниӊ дугайында билдириишкинни найысылалдыӊ 42 харлыг чурттакчызы эрткен дыштаныр хүннерде Россияныӊ ИХЯ-ныӊ Кызыл хоорайда эргелелиниӊ дежурный кезээнге киирген.

Меню