Архив

Күш-ажыл рыногунда

2022 ЧЫЛДА – ШАЛЫӉ ХЕМЧЭЭЛИ

РФ-тиӊ Күш-ажыл дүрүмүнүӊ 133.1 чүүлүнге дүүштүр, регион бүрүзү социал-экономиктиг байдалдарны барымдаалап, улуг-бичии кижи бүрүзүнүӊ амыдырап-чурттаарынга херек акша-хөреӊгизиниӊ болгаш акша-шалыӊыныӊ адаккы хемчээлин доктаадыр. Ол 13,890 рубльдан эвээжевес болур.

Меню