Архив

Көдээ ажыл-агый

1000 ГЕКТАР СУГГАТ СИСТЕМАЗЫН КАТАП ТУРГУСКАН

Тываның Каа-Хем, Бии-Хем база Таңды кожууннарда суггат системазын катап чаартыр ажылдар доозулган. Ниитизи-биле 1000 гектар суггат системазын катап ажылдаткан. Ылаңгыя кааң чайларда көдээ ажыл-агый культураларының эки дүжүдүн алырынга суггарылга улуг рольду ойнаар.

ӨВҮР КОЖУУНДА УКСААЛЫГ ХОЙЛАРНЫ ХАЙНАКТАШТЫРГАН

“Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук” национал төлевилелдиң “Араттарны деткиир болгаш көдээ кооперацияны хөгжүдер системаны тургузары” федералдыг төлевилелде “Агростартап” грант деткиишкини-биле Кара-Кат Донгак төрээн Өвүрүнде хой ажылын хөгжүдүп чоруур. Малчын “буубэй” уксааның бурят кошкарлары-биле чолдак, чаглыг кудуруктуг тыва хойларны эдериштирип турар. Бо ажылдың түңнелдери үш чыл эртсе көстүп кээр.

КЫШТАГЛААШКЫН ОНЗА КИЧЭЭНГЕЙДЕ

Республиканың ажыл-агыйларында кыштаглаашкын болгаш мал чеминиң курлавыры чугула айтырыгларның бирээзи. Ооң-биле чергелештир Инек чылы малчыннарга дыңзыг соок, хар улуг болур бе, агроүлетпүрнү хөгжүдер талазы-биле кандыг федералдыг программалар ажылдап турарыл, кыргаан хой дүгүн кайнаар дужаарыл, кыштагларга кудук казар, ижер суг-биле хандырылга болгаш малчыннар, кадарчыларның ажы-төлүнге хондур ажылдаар уруглар албан черин тудар талазы-биле айтырыгларга Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый сайыды Лариса Монгуш делгереңгей харыыны берген.

ДҮЖҮТ ЧААГАЙ!

“Күскү хүн чылды чемгерер” деп чоннуң үлегер домаа бар. Бир эвес бо үлегер домактың утказын делгемчидер болза, часкы болгаш чайгы-даа хүннер дугайында ынчаар чугаалап болур – кол-ла чүве тараажының чылды өттүр кызымак ажылдаары.

ДҮЖҮТ АЖААЛДАЗЫ УЛАМЧЫЛАВЫШААН

Агаар-бойдус каш янзы чаңнап, хамчык аарыы нептереп турза-даа, республиканың чамдык кожууннарының тараажылары дүжүт ажаалдазынче хей-аъттыг кирген.

1000 ГЕКТАРГА ТАРАА ТАРЫЫР СОРУЛГАНЫ САЛГАН

Республиканың көдээ ажыл-агый адырында «Кировец» болгаш «Беларусь» деп чаа тракторлар немешкен. Чаа техника амгы үениң негелделеринге дүгжүр. Тараа тарыыр шөлдерни ам-даа улгаттырып болур арга бар апарган. Кожууннарда ооң мурнунда ажыглаттынмайн турган черлерни безин немей чардырып, тараа-быдааны көвүдедир тарып болур.

МАЛ ЧЕМИНИҢ ЧҮГЛЕ ХЕМЧЭЭЛИ ЭВЕС, ШЫНАРЫ БАЗА ЧУГУЛА

«Тувинская» күрүнениң агрохимиктиг албан станциязы (Агрохималбан) кезип белеткээн мал чеминиң шынарын хынап эгелээн. Республиканың Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Кызыл, Өвүр, Сүт-Хөл, Таңды, Тес-Хем база Улуг-Хем кожууннарда 42 черде белеткээн сигенниң хевирлерин хынаан. Хыналданың түңнели сентябрь 24-те болу бээрин, Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан.

ЧАА ТРАКТОР БОЛГАШ АНДАЗЫН

Республиканың автопарктарынга «Кировец» биле «Беларусь» бүдүрүлгениң техниказын — алды чаа трактор, культиваторлар, чер аңдарар андазын, үрезин чаштырар сеялкаларны эккелген. Амгы үениң стандарттарынга дүгжүп турар чаа техниканы кожууннарда тарылга шөлдерин улгаттыргаш, чер ажылынга ажыглаар.

МАЛ ЧЕМИНИҢ БЕЛЕТКЕЛИ ДҮРГЕДЭЭН

Мал чеминиң белеткели – республикада амгы үеде эң чугула ажылдарның бирээзи. Сиген-ширбиишти чүү хире курлавырлап алырындан 2021 – 2022 чылдарның кыштаглаашкынын мал-маган хүр ажары хамааржыр. Кыштаглаашкынны чидириг чок эрттирер дизе, 180 муң гектар сиген шөлүнден 254 505 тонна сигенни мал ажылының бүгү хевирлериниң ажыл-агыйлары белеткеп алыр ужурлуг.

«Фермер школазы» — Россельхобанкыныӊ ниити Россия масштабтыг өөредилге төлевилели.

Кол угланыышкыны фермер ажыл-агыйын сайзырадыры, амгы үеде ажылдап турар болгаш ажыл-херээн чаа-ла эгелеп чоруур арат фермерлерни бизнес чорудар арга-мергежилге өөредири, боттарыныӊ эгелекчи саналын амыдыралга боттандырар талазы-биле ажык-дузалыг билиглерни бээри.

Меню