Архив

Көдээ ажыл-агый

ДҮЖҮТ ЧААГАЙ!

“Күскү хүн чылды чемгерер” деп чоннуң үлегер домаа бар. Бир эвес бо үлегер домактың утказын делгемчидер болза, часкы болгаш чайгы-даа хүннер дугайында ынчаар чугаалап болур – кол-ла чүве тараажының чылды өттүр кызымак ажылдаары.

ДҮЖҮТ АЖААЛДАЗЫ УЛАМЧЫЛАВЫШААН

Агаар-бойдус каш янзы чаңнап, хамчык аарыы нептереп турза-даа, республиканың чамдык кожууннарының тараажылары дүжүт ажаалдазынче хей-аъттыг кирген.

1000 ГЕКТАРГА ТАРАА ТАРЫЫР СОРУЛГАНЫ САЛГАН

Республиканың көдээ ажыл-агый адырында «Кировец» болгаш «Беларусь» деп чаа тракторлар немешкен. Чаа техника амгы үениң негелделеринге дүгжүр. Тараа тарыыр шөлдерни ам-даа улгаттырып болур арга бар апарган. Кожууннарда ооң мурнунда ажыглаттынмайн турган черлерни безин немей чардырып, тараа-быдааны көвүдедир тарып болур.

МАЛ ЧЕМИНИҢ ЧҮГЛЕ ХЕМЧЭЭЛИ ЭВЕС, ШЫНАРЫ БАЗА ЧУГУЛА

«Тувинская» күрүнениң агрохимиктиг албан станциязы (Агрохималбан) кезип белеткээн мал чеминиң шынарын хынап эгелээн. Республиканың Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Кызыл, Өвүр, Сүт-Хөл, Таңды, Тес-Хем база Улуг-Хем кожууннарда 42 черде белеткээн сигенниң хевирлерин хынаан. Хыналданың түңнели сентябрь 24-те болу бээрин, Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан.

ЧАА ТРАКТОР БОЛГАШ АНДАЗЫН

Республиканың автопарктарынга «Кировец» биле «Беларусь» бүдүрүлгениң техниказын — алды чаа трактор, культиваторлар, чер аңдарар андазын, үрезин чаштырар сеялкаларны эккелген. Амгы үениң стандарттарынга дүгжүп турар чаа техниканы кожууннарда тарылга шөлдерин улгаттыргаш, чер ажылынга ажыглаар.

МАЛ ЧЕМИНИҢ БЕЛЕТКЕЛИ ДҮРГЕДЭЭН

Мал чеминиң белеткели – республикада амгы үеде эң чугула ажылдарның бирээзи. Сиген-ширбиишти чүү хире курлавырлап алырындан 2021 – 2022 чылдарның кыштаглаашкынын мал-маган хүр ажары хамааржыр. Кыштаглаашкынны чидириг чок эрттирер дизе, 180 муң гектар сиген шөлүнден 254 505 тонна сигенни мал ажылының бүгү хевирлериниң ажыл-агыйлары белеткеп алыр ужурлуг.

«Фермер школазы» — Россельхобанкыныӊ ниити Россия масштабтыг өөредилге төлевилели.

Кол угланыышкыны фермер ажыл-агыйын сайзырадыры, амгы үеде ажылдап турар болгаш ажыл-херээн чаа-ла эгелеп чоруур арат фермерлерни бизнес чорудар арга-мергежилге өөредири, боттарыныӊ эгелекчи саналын амыдыралга боттандырар талазы-биле ажык-дузалыг билиглерни бээри.

Владислав Ховалыг Таңдының фермерлери-биле ужурашкан

Дүүн, июль 24-те, Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Таңды кожууннуң фермер ажыл-агыйларынга четкен. Фермерлер Михаил Санников биле Алена Кууларның ажыл-агыйларында мал чеминиң белеткели кандыг байдалда чоруп турарын көрүп танышкан.

Меню