Архив

Көдээде амыдырал

УЛУГ-ХЕМНИҢ ТАРААЖЫ, НОГААЖЫЛАРЫ

Сергей Балган Улуг-Хем кожууннуң малчыннарынга көскү үлегер-чижек. Чүге дизе малчын кижиниң чымыштыг ажыл-ижин кылып чоруур-даа болза, көдээ ишчилерниң уран чүүл көрүлдезинге база киржип четтигип турар. Эрткен 2020 чылда малчыннарның аразынга болган республика чергелиг “Ыраажы малчын” деп мөөрейниң эң дээди шаңналы Гран-приге ол төлептиг болган. Тыва Республиканың алдарлыг артизи Айдаш Барыңмааның тыва кижиниң, ылаңгыя малчыннарның хей-аъдын көдүрүп, сагыш-сеткилин сергедип келир “Эчис сорук” деп ырызын шилип алганы анаа эвес болган.

Амыдыралдың оруу

Россияның, ооң иштинде бистиң Тыва Республиканың эң кыдыг кызыгаар черинде, Мөңгүн-Тайганың Мөген-Бүрен  (Кызыл-Хая) деп сууру бар. Ол суурнуң мурнуу-чөөн чүгүнде Моол Арат Республика биле автоорук шуут-ла кожа кызыгаарны аңгылап каан,…

АЖЫЛ-ИШЧИ ТЕС-ХЕМЧИЛЕР

Тес-Хем кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелиниң даргазы Сайдаш Арапчынның дыңнадып турары-биле алырга, бо хүннерге чедир кожуунда 70 ажыг муң шээр болгаш 10 ажыг муң бода мал база чеди хире муң чылгы бактаап турар. Мал оолдаашкынының түңнелдери-биле 89 хуу анай-хураганнарны, 85 хуу бызаа, молдурганы база 80 хуу чаш кулуннарны камгалап алган.

КҮЗЕЛИ БҮТКЕН

«Социал керээ» — күрүненниӊ боттуг деткимчези. Ооӊ ачызы-биле Буян Хертек — пекарня, Мария Дихаминджия чараштаныр салонну, Римма Чооду парикмахерскаяны ажыдып, сайгарлыкчы ажыл-ижин эгелээннер.

Тарып олурткан үлүү деӊнежип турар

Республикага бо чылын 1883 гектар шөлге тараа культураларын, 130 гектар черге картофельди, ногаа аймаан 115 гектар шөлге тарып олурткан. Эрткен чыл-биле деӊнээрге, тараа аймааныӊ шөлү 6,2 хуу, картофелдиӊ 0,2 хуу эвээш, а ногаа аймааныӊ шөлү 2,7 хуу көвей болган.

БОКТУ АВГУСТ АЙГА ЧЕДИР АШТАП-АРЫГЛААР

Бо чазын Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбырынга Таңды кожууннуң Дүрген сумузунда өскүс уругларга бажыңнарны бок кырында тутканынга хамаарыштыр хомудал кирген. Бо хүнде кожууннуң чагыргазы тускай аар техника-биле бок аштаар ажылды уламчылап турар.

ТАРААЛАҢ ТАҢДЫ

Бо удаада Таңды кожууннуң көдээ ишчилеринге барып четтивис. Тарылга шөлдериниң хемчээли-биле кожуун республикада мурнуку одуругже кирип турар. Бир эвес 2017 чылда 6 муң ажыг гектар черге тараа культураларын тарып турган болза, бо чылын 25 муң ажыг га шөлдерге үрезиннерни чашканын Таңды кожууннуң чагырга даргазы Алик Монгуш дыңнадып турар:

Меню