Архив

Көдээде амыдырал

Геолог эртемденниң үнелиг номнарын алган

Бии-Хем кожууннуң төп ном саңынга билдингир геолог Амина Сугоракованың номнарын Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада штавының кежигүнү Ольга Кальная дамчыткан.

ТЕРЕ-ХӨЛЧҮЛЕР АЙ-ХЕРЕЛГЕ ЧЕДИИШКИННЕРНИ КҮЗЭЭН

Ыраккы Тере-Хөл кожууннуң Куңгуртуг сумузунуң чурттакчызы Ай-Херел Күнээ 2020 чылда социал дугуржулга төлевилелинге киришкен. Ай-Херел Андреевич күрүнеден алган деткимчези-биле пилорама садып алгаш, чонга ачы-дузазын чедирип эгелээн.

АК-ДАШ КУЛЬТУРА ОДААНДА

Сүт-Хөл кожууннуң Ак-Даш суурнуң көдээ культура одааның ажылдакчылары Чаа чылдың бүдүүзүнде сумунуң 12 өг-бүлезинге белек-селектиг аалдып четкеннер. Шилиттинген өг-бүлелерниң манавааны аалчылары болуп, байырлал шинчизи кииргени чугаажок.

МУГУР-АКСЫЖЫЛАРГА ӨӨРҮШКҮ

Ук суурнуң электри чырыы декабрь 30-де өшкен. ТР-ниң Баштыңы В.Ховалыгның дарый даалгазы-биле, ол-ла хүн дизель кылыр тускай мастер Кызыл хоорайдан аъттаныпкаш, 31-де эртен эрте үрелген дизелдьи септеп эгелээш, хүнзедир балдыр сыкпайн ажылдаанының түңнелинде кежээ 22.30-де Мугур-Аксы суурнуң электри чырыын кыпсыпкан. Эрткен 2021 чылды база электри чырыы чокка, караңгы черге уткаан мугур-аксыжыларга улуг өөрүшкү болган.

ИЖЕР СУГ — ХӨГЖҮЛДЕНИҢ ҮНДЕЗИНИ

Тыва чоннуң «суг — суксун хандырар», «узуп ижер суг херек» деп үлегер домактары Берт-Даг суурнуң чурттакчыларынга дорт хамааржыр. Чүге дизе Тес-Хем кожуунда эң хөй 1000 ажыг чурттакчылыг, 200 ажыг өрегелиг суурга бо хүннерге чедир ийи кудуктуң чүгле чаңгызы ажылдап турган болгаш, ижер суг алдын дег үнелиг дээрзин улуг-биче кижилер шупту эки билир.

КУРАНЧЫЛАР ХАРЫЛЗААДА

Тывада кайгамчык чараш черлер хөй. Оларның бирээзи Тес-Хем кожууннуң Шуурмак суурунуң чоогунда Куран арбаны. Бо чараш оранда 95 кижи чурттап турар. Оларның хөй кезии хүндүлүг дыштанылгада хоочуннар. Куранчыларның өреге бүрүзү мал-маганныг. Сөөлгү үелерде чүгле улуг назылыглар эвес, а хөй ажы-төлдүг аныяк өг-бүлелер база арбанда чурттап турар апарган.

САМАГАЛДАЙ ШКОЛАЗЫНГА СПОРТЧУ ӨРГЭЭ НЕМЕЖИР

Бо чылдың июль айда ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның Тес-Хем кожуунче ажыл-агыйжы сургакчылаашкынының үезинде кожууннуң чагырга даргазы, Самагалдайның 1 дугаар школазының директору болгаш башкылары ук школага спортзал кылдырарының дугайында дилегни киирген. Республиканың удуртукчузу ол-ла дораан шиитпирни үндүрүп, ук школага демир каркастардан чаа хевирниң спортзалын дарый тудар даалганы ТР-ниң Спорт яамызынга берген турган.

КАРА-СУГНУҢ МАЛЧЫНЫ

Таңды кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелиниң дыңнадып турары-биле алырга, 17 муң ажыг инек, дөртен ажыг муң хой-өшкү, чеди муң ажыг аът, сес муң ажыг хаван болгаш дөрт муң хире дагаа көдээ ажыл-агый бүрүткелин эрткен.

ЛАҢААЛАР – ӨГ-БҮЛЕ УЖУР-ЧАҢЧЫЛДАРЫНЫҢ КАДАГАЛАКЧЫЛАРЫ

2021 Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы Тес-Хем кожуундан Кур-Дагба Хорлай-оолович биле Салбакай Тихоновна Лаңааларның өг-бүлезин регион тиилекчилери кылдыр бүгү-российжи мөөрейже идип үндүрген. Россия Федерациязының 85 субъектизинден регион чадаларынга тиилээн 366 өг-бүледен чагыглар мөөрейже кирген. Россия Федерациязының Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы, амыдыралдың берге байдалынга таварышкан уругларны деткиир фонд мөөрейни организастаан.

Меню