Архив

Көдээде амыдырал

БОКТУ АВГУСТ АЙГА ЧЕДИР АШТАП-АРЫГЛААР

Бо чазын Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбырынга Таңды кожууннуң Дүрген сумузунда өскүс уругларга бажыңнарны бок кырында тутканынга хамаарыштыр хомудал кирген. Бо хүнде кожууннуң чагыргазы тускай аар техника-биле бок аштаар ажылды уламчылап турар.

ТАРААЛАҢ ТАҢДЫ

Бо удаада Таңды кожууннуң көдээ ишчилеринге барып четтивис. Тарылга шөлдериниң хемчээли-биле кожуун республикада мурнуку одуругже кирип турар. Бир эвес 2017 чылда 6 муң ажыг гектар черге тараа культураларын тарып турган болза, бо чылын 25 муң ажыг га шөлдерге үрезиннерни чашканын Таңды кожууннуң чагырга даргазы Алик Монгуш дыңнадып турар:

Меню