Архив

Кадык камгалал адырында

Көдээге ажылдаар эмчилер

ТР-ниң кадык камгалал сайыдының оралакчызы Орлан Ондарның удуртулгазы-биле хүлээп алыр комиссия Республиканың эмчи колледжинге үш талалыг тускай сорулгалыг программа ёзугаар өөренгеш, дооскан соонда, боттарының төрээн суурларынга фельдшер-акушер пунктуларынга ажылдаар кандидатураларның  шилилгезин чоруткан.

ЫЖЫКТЫ ЭГЕ ҮЕ-ЧАДАЗЫНДА ТОДАРАДЫП ТУРАР

“Кадык камгалалы” национал төлевилелдиң иштинде «Онкологтуг аарыглар-биле демисел» төлевилелдиң ачызында республиканың онкодиспансери эмнелге дериг-херекселдерин чаартыр аргалыг болган.

УДУРТУКЧУ, САЛЫМ-ЧАЯАННЫГ ЭМЧИ

Дугаар-оол Хертек Тыва автономнуг областың Бай-Тайга кожууннуң Шуй сумузунга төрүттүнген. Үе-шагның оккуру дег бичии оолчугаш ортумак билигниң шынзылгазын тергиин демдектер-биле дооскаш, Кызылдың эмчи училищезинге өөренген. Ооң ажылчын намдары кыдыг кызыгаар, ырак-узак аргыжылгазы берге Мөңгүн-Тайга кожууннуң эмнелгезинге фельдшер болуп ажылдап эгелээн. Оон улаштыр Томск хоорайда күрүнениң эмчи институдунга өөренгештиң 1978-1979 чылдарда Красноярск хоорайның 3 дугаар эмнелгезинге интерн-эмчи болуп ажылдааш, тергиин деп демдектерлиг эмчи мергежилдиң дипломун холга тудуп, Гиппократтың даңгыраан хүлээнген. Институт соонда эмчилерниң үлелгези езугаар база-ла Мөңгүн-Тайга кожуунга кезер эмчилеп, улуг эмчи болуп ажылдап эгелээн.

ПЕРИНАТАЛДЫГ ТӨПТҮҢ ЧЕМГЕРИЛГЕЗИ ЭКИ БОЛГАН

Эрткен неделяда регионнуң Башкарылга төвүнге Тыва Республиканың Перинаталдыг төвүнүң чемгерилгезиниң шынары чогуур деңнелде чорбайн турарының дугайында хомудал бүрүткеттинген.

«КАДЫКШЫЛ» НАЦИОНАЛ ТӨЛЕВИЛЕЛ-БИЛЕ ЧАА УРУГЛАР ЭМНЕЛГЕЗИ ТУТТУНАР

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның РФ-тиң кадык камгалал сайыды Михаил Мурашко-биле ужуражылгазының түңнелинде, РФ-тиң кадык камгалал яамызының штаттан дашкаар кол педиатр специализи Татьяна Куличенко медицина техниказының айтырыгларын чедир кылыры-биле база уруглар эмнелгезиниң тудуунуң турар черин тодарадыр дээш Кызыл хоорайга келгенин  дыңнадып тур.

МЕДИЦИНА АЖЫЛДАКЧЫЛАРЫНГА ШАҢНАЛ — КВАРТИРА

Тываның Кадык камгалал яамызында «Буянныг чүрек» деп ТР-ниң Күрүне шаңналынга чагыглар хүлээп алыышкыны уламчылап турар. Ону медицина болгаш фармацевтика ажылдакчыларынга, кадык камгалалының адырында база медицина эртеминде эртем ажылдакчыларынга идегелдиг, үре-түңнелдиг, тывынгыр ажыл-чорудулгазы дээш тыпсыр. Чагыгларны 2021 чылдың июль 1-ге чедир хүлээп алыр. Шаңналды ийи азы чаңгыс өрээлдиг квартирага сертификат, а ол ышкаш 1 сая база 500 муң рубль хемчээлдиг акша-төгерик шынарлыг кылдыр тургускан.

Эмнээриниң шынарын кудулатпас

Кызыл хоорайда кижилерниң диштерин эмнеп, чонга ачы-буян кылып чоруур стоматолог эмчилер кайы хөй. Харын-даа хуузунда кабинеттерлиг диш эмчилери база эвээш эвес. Маңаа оларның мергежилинге талантызы болгаш эмнээриниң шынары улуг рольду ойнаарын айтыр апаар.

БУЯННЫГ СЕТКИЛДИҢ ЭДИЛЕКЧИЗИ

Медицина ажылдакчызының профессионал байырлалында ооң-биле шериг-эмчи комиссиязының хөгжүлдезиниң, Ада-чурттуң келир өйгү камгалакчыларының кадыкшылының дугайында Анчимаа Анай-ооловна ОНДАР чугаалап турар.

43458 кижи долу курсту эрткен

Кадык камгалал сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип турар Анатолий Югай күш-ажылчы коллективтерни тарылгаже хаара тудар дээш, найысылалдың шупту эмнелге албан черлерин организацияларда база бүдүрүлгелерде бөгүнден эгелеп быжыглаанын аппарат хуралынга дыңнаткан.

«Россияның хүндүлүг донору» атты 13 кижиге тывыскан

Бөгүн, июнь 15-те,  Тыва Үндезин культура тѳвүнге Бүгү-делегейниң хан дужаар донорлар хүнүнге тураскааткан байырлыг хемчег болуп эрткен. Аңаа Кызылдың Хан солуштур кудар станциязының ажылдакчылары болгаш ѳске-даа донорлар чыглып, бот-боттарынга байыр чедирип, шылгарааннарга шыңнал-макталды тывыскан.

Меню