Архив

“Кадыкшыл” национал төлевилел

ТЫВАГА АМ-ДАА ЧЕДИ ФАП-ТЫ ТУДАР

“Кадык камгалалының бирги звенозун чаартыры” регион программазының күүселдези-биле, бо чылын Тывага ам-даа чеди фельдшер-акушер пунктуларын (ФАП) база ийи эмнелге амбулаторияларын тудар. Эркен чылын “Кадык камгалалы” национал төлевилел-биле республикага 27 ФАП-ты туткан.

253 ДАШТЫКЫ КИЖИ ТЫВАГА ЭМНЕТКЕН

«Кадык камгалалы» национал төлевилелдиң «Эмчи ачы-дузазының экспорту» федералдыг төлевилел күүселдези-биле чылда 200 даштыкы кижини хүлээр тургаш, 2021 чылдың бирги чартыында Тывага 253 кижиге ачы-дузаны көргүскен.

ЭМЧИЛЕР ХҮНҮН УТКУШТУР БЕЛЕК

Июнь 18-те Кызыл кожуунуң Ээрбек суурга фельдшер-акушер пунктузунуң (ФАП) чаа оран-савазын ажыткан ба­йырлыг хемчег болуп эрткен. Аңаа ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа, ТР-ниң кадык камгалал сайыдының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Чейнеш Саая, Кызыл кожууннуң тѳп эмнел­гезиниң улуг эмчизи Адыгжы Монгуш болгаш ук кожууннуң, сумунуң удуртукчулары шупту кээп киришкен.

ЭМНЕЛГЕЛЕР САЙЗЫРАЛДЫӉ ОРУУНДА

Информация талазы-биле айыыл чок чоруктуӊ негелделеринге дүүштүр эмчи организацияларында 1701 ажылдаар черни автоматчыткан чаӊгыс аай информастыг системага кожуп турарын Тываныӊ Кадык камгалал яамызы дыӊнаткан. Тываныӊ девискээринге эмчи ачы-дузазын чедирер системаны чурагайжыдып турар.

Меню