Архив

“Кадыкшыл” национал төлевилел

САНИТАР АВИАЦИЯ 170 УЖУДУУШКУННУ КЫЛГАН

Дүрген эмчи дузазын хөгжүдери — “Кадык камгалалы” национал төлевилелдиң мурнады көөр сорулгаларының бирээзи болур. Эрткен чылын эмнелге организацияларының автопарыгы 20 кезек санитар хөлге немерелделиг болган. Чер кырының хөлгези чедип шыдавас черлерге санитар авиация дүрген эмчи дузазын чедирип турар.

ЭМЧИ БРИГАДАЛАРЫНЫҢ КЫШТАГЛАРЖЕ ҮНҮҮШКҮНҮ

Тываның эмчилери чаа чылдың эгезинден эгелээш, чедери берге талыгырда кыштагларда малчыннарга эмчи шинчилгезин болгаш диспансеризацияны чорудары-биле үнүүшкүннерни уламчылап эгелээн.

ЧЕДЕРИ БЕРГЕ СУУРЛАРНЫҢ ЧОНУНГА ЭПТИГ

Чаа үеге дүүштүр кылган эмчиниң дериг-херекселдери, нарын аппараттары-биле дерээн көжүп чоруур комплекстерниң дузазы-биле Тываның 2 муң ажыг чурттакчылары  эмчи шинчилгезин эрттип ап турар.

КӨЖҮП ЧОРУУР ФАП-ТАР ЧОНГА ЭПТИГ

ТР-ниң кадык камгалал адырында 2021 чылдың база бир көскү болуушкуну – “Кадыкшыл” национал төлевилел-биле 18 көжүп чоруур ФАП-тарны алганы.

ЫЖЫК ААРЫГЛАРЫНДАН ЧОК БОЛУР ЧОРУКТАРНЫ ЭВЭЭЖЕДИР

Республиканың эмнелге албан черлери чүрек-дамыр болгаш ыжык аарыглары-биле демисежирде бедик технологиялыг 32 санныг дериг-херекселди алган. «Кадык камгалалы» национал төлевилели-биле ол бүгү медицина дериг-херекселдерин саткан.

ЧАШТАР ЭМНЕЛГЕЗИНИҢ ОРАН-САВАЗЫ ЧААРТТЫНГАН

Чаа-Хөлдүң төп кожуун эмнелгезиниң бичии уругларның соматика салбырының капиталдыг септелгези доозулган. Ону Кадык камгалалының баштайгы эмчи дузазын алыр черлерни чаартыр программа езугаар кылган.

БОЛУР-ЧОГУУР ЧҮҮЛДЕРНИ УШТУП АЛЫР

Үш ай бурунгаар Тывага медицинаның үстүнден адаанга чедир ижиктирип киирген медээлээшкин системазын (ВИМИС) ажылдадып киирген. Шак ынчалдыр Тываның Регионалдыг чүрек-дамыр төвүн ниити-федералдыг четкиге кошкан, ооң түңнелинде мында аарыг кижилерни чурттуң национал шинчилел институттары эмнеп, хайгаарап турар.

КӨЖҮП ЧОРУУР ФАП-ТАР ҮНҮҮШКҮНДЕ

“Газель” автомашинаның баазазында тускай дериттинген чаа көжүп чоруур ФАП бо хүннерде Ийме суурже үнүүшкүннү кылган. Суурнуң чурттакчылары аңаа өөрүп, эмчи шинчилгезин күзелдии-биле эртип ап турганнар. Ол болза көжүп чоруур ФАП-тарның бир дугаар үнүүшкүнү болган.

ТЫВАГА АМ-ДАА ЧЕДИ ФАП-ТЫ ТУДАР

“Кадык камгалалының бирги звенозун чаартыры” регион программазының күүселдези-биле, бо чылын Тывага ам-даа чеди фельдшер-акушер пунктуларын (ФАП) база ийи эмнелге амбулаторияларын тудар. Эркен чылын “Кадык камгалалы” национал төлевилел-биле республикага 27 ФАП-ты туткан.

253 ДАШТЫКЫ КИЖИ ТЫВАГА ЭМНЕТКЕН

«Кадык камгалалы» национал төлевилелдиң «Эмчи ачы-дузазының экспорту» федералдыг төлевилел күүселдези-биле чылда 200 даштыкы кижини хүлээр тургаш, 2021 чылдың бирги чартыында Тывага 253 кижиге ачы-дузаны көргүскен.

Меню