Архив

«Культура» национал төлевилел

ШЕРИГ-ООЛДУҢ ШЕКПЭЭРИНДЕ

Эрткен чылын «Культура» национал төлевилелиниң иштинге Барыын-Хемчик кожууннуң Шекпээр сумузунда Культура бажыңының үндезин септелгезин чоруткан. Ам бөгүн ол амгы үениң таарымчалыг оран-савазы, чурттакчыларның барыксаар булуңу, суурнуң культурлуг ажыл хемчеглерин эрттирер чери апарган.

УРАН ЧҮҮЛ ЧОННУУ БОЛУР

Бай-Тайгада национал төлевилелдерниң боттанылгазы Октябрь 20-де Бай-Тайганың Хемчик сумузунга “Культура” национал төлевилел аайы-биле чаарттынган Культура бажыңының байырлыг ажыдыышкыны болган. Аңаа ТР-ниң культура болгаш туризм сайыдының оралакчызы Салим Санчы болгаш кожуун,…

НАЙЫСЫЛАЛГА КУЛЬТУРЛУГ САЙЗЫРАЛ ТӨВҮН ТУДАР

«Культура» национал төлевилелдиң “Культура хүрээлели” федералдыг төлевилели-биле, Кызылда Культурлуг сайзырал төвүн тудар ажылдар эгелээн. Чаа албан черин ийи чыл иштинде тудуп үндүргеш, 2023 чылда ажыглалче киирерин планнаан. Амгы үеде ооң тудар чериниң дөзевилел документациязын кылган. «Авангард» КХН-биле керээ чардынган. Объектини шапкын хөгжүп турар “Спутник” микрорайонунда чаа уруглар садының чоогунга тудар.

Чеди-Хөлде уругларның уран чүүл школазында

Тываның Культура яамызының эгелээшкининиң ачызында аңаа улуг хемчээлдиг чаартылганы чорудар арга тыптып келген, яамы оран-саваны Россия Федерациязының Президентизи В.В. Путинниң Айыткалының күүселдезиниң иштинге 2020-2022 чылдарда капитал септелге чорудар 7 уругларның уран чүүл школаларының даңзызынче киирген.

ИШКИНДЕ ЧАА КЛУБ

«Культура» национал төлевилелдиң ачызында Сүт-Хөл кожууннуң Ишкин суурда Культура одааның септелгезин эгелей берген.
Ук Культура бажыңын 1989 чылда ажыткан ояар чаңгыс-даа капиталдыг септелге кылдынмаан турган. Ниитизи-биле 1330 дөрбелчин метр бажыңның септелгезинче 13 сая рубль көрдүнген.

Меню