Архив

Медээлер

Тывадан 92 муң хире ажы-төл 10 муң рубль төлевирни алыр

Тыва Республиканың Баш­тыңының социал айтырыг­лар талазы-биле оралакчызы Саида Сенгии аппарат хуралын­да Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга чурттуң Президентизиниң ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткиир дугайында чаа-ла медеглээни социал хемчеглерни күүседип эге­лээринге беленин илеткээн. Бир…

Өг-бүлелерге деткимче

Айтырыг. Коронавирус дээш ажы-төлдүг өг-бүлелерге кандыг социал дет­кимчелерни Пенсия фондузу тыпсып ту­рарыл? Харыы. Россия Феде­рация­зының Пре­зиденти­зиниң чарлыы езугаар ап­рель, май, июнь айларның дургузунда үш хар четпээн ажы-төлдүг, ие капиталынче эргелиг…

Тывага мал дүгүн болбаазырадыры чугула

Бистиң республикада “Дүк” төлевилелиниң боттандырылгазы ажылын эгелей берген. Мооң дуга­йында дараазында кожууннардан көрээлиңер. Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда Алексей, Аржаана Сарыг­ларлар Тыва Чазактың болгаш Көдээ ажыл-агый яамызының деткимчези-биле дүк болбаа­зырадыр херекселди…

Тывада бот-хоргадал чурумун май төнчүзүнге чедир узаткан. экономика адырын ажылдадып эгелээриниң бирги чадазынче кирген

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралынга марттың төнчүзүнден регионда чоруп турар бот-хоргадал чурумунга хамаарыштыр шиитпирин чарлаан. «Россияның Президентизи марттың 11-де эрттирген хуралында бодунуң туружун бадыткаан: регионнарда байдалдар аңгы-даа болза,…

Республикада коронавирустан аарааш чок болган бир дугаар таварылга бүрүткеттинген

Май 13-те Тыва Республиканың кадык камгалал яамы­зынга сайыт А.М. Саттың киржилгези-биле брифинг болуп эрткен. Аңаа коронавирус халдавырлыг аарыындан аарааш чок болган бир дугаар таварылга демдеглеттингенин сайыт чугаалаан. Кадык камгалал яамызының…

Май 9-та шүүлген мөге Айдың Монгуш

«Шынның» аалчызы Аныяк мөгениң чедиишкиннерин айтыр болза, солун, чоргааранчыг-даа, 2018 чылда көшкүн чоннарның делегей чергелиг 3-кү оюнунга тиилээн. 2020 чылдың май 9-та шүглүп үнген дээш, моон-даа ыңай демдеглеп болур. Тываның…

Кайда-даа бок-ла, бок…

Май 8-те редакцияга «Дар» дача ниитилелиниң даргазы Саида Сат келгеш, хомудалын киирген. Ол дачаның девискээринде «Каа-Хем» уургай разрезиниң талазында каш-ла хонук бок-сак көстүп келген. Ында мал-маганның сегин октапкан болган. Ол…

Эргим хоочуннар, тылдың ажыл-ишчилери болгаш дайынның уруглары! Хүндүлүг Тываның чурттакчылары!

Өндүр улуг байырлал – Тиилелге Хүнү-биле чүректиң ханызындан байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер! Май 9 – кижи бүрүзүнге болгаш бүгү Россияга эң чугула бүгү чоннуң байырлалы. Бо хүнде бистер Ада-чурттуң…

Ада-чурттуң Улуг дайынының хүндүлүг хоочуннары болгаш тылдың ажыл-ишчилери! Эргим сибирьжилер!

Ада-чурттуң Улуг дайынынга Улуг Тиилелгениң 75 чыл ою-биле сеткил-чүрээмден байыр чедирип тур мен. Шак бо байырлалда патриотчу чоргаарал, ёзулуг өөрүшкү болгаш хемчээл чок кударал сиңген. Российжилерниң дыка хөй салгалдары ханы…

«Шын» солуннуң тиилелгеге биче сеткилден киирген үлүг-хуувус

75 чыл бурунгаар бистиң чуртувус дайынга тиилеп алган. Кижи төрелгетенниң төөгүзүнде хан-чинниг болгаш эң каржы-дошкун да­йын ол. Ооң маадырлары эңмежок. Мурнуку одуругга демисежип турган дайынчылар-даа, тылга тиилелгени каңнап бүдүрген ажылчыннар-даа,…
Меню