Архив

Медээлер

Коронавирус дээш ажыл чок арткан кижилерге күрүнеден дуза

Республика­ның хуу сайгарлыкчыларын карантин үезинде чидириглерин барымдаа­лааш, оларны деткиири-биле хүлээп алган шиит­пирлери-биле социал четкиде Шолбан Кара-оол таныштырган: 1) Патент болгаш «упрощенка»  азы бөдүүнчүткен үндүрүг-биле ажылдап турарларга үндүрүг ставказын бадырар.  УСН бөдүүнчүткен үндүрүгнүң – «орулгазын» 6 %-дан 1%-га чедир бадырар,…

Приставтар ажылын соксатпаан

 Тыва Республиканың кол суд приставының дузалакчызы Аяс-оол Монгуш  «Шын» солунга апрель 21-де дорт эфирге карантин үезинде приставтарның ажылдап турар чурумунуң дугайында та­йылбырны кылган. «Федералдыг хоойлуда ам­дыызында өскерилгелер чок. Өрелер чыырын…

Ленин болгаш тыва чечен чогаал…

Тыва чечен чогаал бодунуң баштайгы арыннарындан эгелээш, ленинчи теманы чырыда берген. Ук тема тыва чогаалга делгереңгейи-биле ажыттынар-даа, бижиттинер-даа ужурлуг турган… Азы улам тодарадыр чугаалаар болза, Ленин делегейге бирги социалистиг күрүнени…

Тыва Чазактың Аппарат хуралындан медээлер

Коронавирус штавының илеткели  Бот-изоляция чурумун хажытканы дээш торгаалдарга хамаарыштыр тус чер бот-башкарылгазы хоойлу езугаар ындыг шиитпир үндүрүп шыдавас. Ону чүгле полиция азы Онза байдалдар яамызы, Роспотребнадзор ажылдакчылары бижип болур деп маргыштыг айтырыгларга тайылбырны кылган.…

Барыын-Хемчикте «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг»

Аянгаты суурнуң малчыны Артыш Монгуштуң аалы амдыызында чүгле кажаалыг, ынчалза-даа бо чайын «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» деп төлевилел-биле Маадыр Кууларның коданындан 200 хойну хүлээп алырынга белен.  Алды ай эгезинде чаңгыс чер-чурттугларының дузазы-биле кажаа-хораа, чурттаар бажыңын доозуптары чигзиниг чок. «Өскүс…

Суд приставтары кээр бе, келбес бе?

Бот-изоляция үезинде Рос­сияның Чазааның үндүр­ген шиитпири-биле, кандыг-даа пеняларны, торгаал­дарны, төлевирлерни саадатканы дээш, немелде хуу акша тыртарын хоруп каан. Ынчалза-даа, кандыг дүрүм-биле Тывада суд приставтары өре тыртарын уламчылавышаан — деп айтырыглар солуннуң  номчукчуларындан кээп турар. Харыы алыры-биле, эрткен пятницада апрель 17-де, Республиканың…

Тожуда

Улуг-Хемниң дожу эрээнинден, кышкы кежиг дуглаттынган. Аргыжылганы хеме таварыштыр чорудуп турар. Кожуун чагыргазы хеме-биле аргыжылганы база постуну тургускан. Эртип турар чүъктү арага холумактыг бүдүмелдер эрттирбези-биле хынап турар. Ырбан сумузу долу изоляцияда хевээр, аарыг кижилерниң байдалы ол-ла…

«Четтирдивис, эмчилер!»

Республиканың чаа терапия эмнелгезинде коронавирустан кижилер эмнээринге белеткээн 229 оруннуг госпитальга микроавтобус «Соболь» болгаш «Лада Веста» машинаны апрель 16-да  «Чаңгыс демниг Россия»  партиязының  кежигүннери Чазак Баштыңы Шолбан Кара-оол, Дээди Хурал даргазы Каң-оол Даваа база…

Аяс Хунай-оол Тываның Тудуг яамызын удуртур

Чаа сайыттың допчу-намдарындан алырга, Красноярскиниң политехниктиг  институдунуң Кызылда салбырын 1995 чылда доос­кан. Тываның күрүне университединге тудугжу мергежили-биле башкылап турган. 2000 чылдан тура Санкт-Петербургтуң Архи­тек­­тура-Тудуг уни­вер­ситединиң ас­пи­­ра­н­ту­разынга­ өөрен­ген. 2011 чылга чедир «Бывтмашсервис» МУП…
Меню