Архив

Медээлер

КЫЙГЫРЫГ!

Хүндүлүг, хамаатылар! Регионда долу бот-изо­ля­ция чурумун ТР-ниң Башты­ңының 70 дугаарлыг Чарлыы ёзугаар тургускан.  Бажыңындан чүгле аъш-чем садып алыр, аптека баар, эмчи кыйгыртыр, бок төгер, ажылдаар дээн болза, үнүп болур. Өске…

Премьер-министр Михаил Мишустинниң апрель 6-да хүлээп алган хемчеглери

РФ-тиң девискээринге чаа коронавирус инфек­циязының тараарынга удур демисежир талазы-биле Чазактың чанында коор­динациялыг чөвүлелдиң хуралы дүүн болуп эрткен. Чоннуң, ылаңгыя эвээш­ акша орулгалыг өг-бү­ле­лерниң амыдыралынга нарын байдал­дарның тургус­тунуп турарын барымдаалап, РФ-тиң…

Бажың оочуру

Бажың алыр оочурда турар улуска регистрацияны 2020 чылдың май 15-ке чедир узадып каанын Кызыл хоорай чагыргазы дыңнадып турар. Оочурга турар өг-бүлелерниң регистрация эртеринге чугула херек документилери: Билдириишкин; Паспорттуң (шупту арын­на­рының),…

Президент Владимир Путинниң бүгү чонга Кыйгырыы

Эргим, эш-өөр! Хүндүлүг Россияның хамаатылары! Россияга ажылдавас хүннер кылдыр чарлаан неделя доос­туп турар. Медицина албан чер­­лериниң эмчилери, эмчи сестралары, бүгү персоналы дүшкүүрлүг чурум-биле ажылдап турарлар. Амгы үе оларның шуптузунга белен…

Тывада Яндекс-школаның кичээлдери эгелей берген

«Делегейде чүү-даа болуп турар болза, өөреник­чилерге билиг алыр аргалар турар ужурлуг. Парта артынга эвес-даа болза, бажыңынга база өөренип болур. Ындыг эптиг арганы Яндекс-школа сүмелеп турар. Педагика уран мергежилиниң төвү-биле кады…

«Шын» солун шынга чедирер боор

Кыдыкы Соңгу чүктүң  эвээш санныг үндезин чоннарының дугайында «Шын» солунну таварыштыр эрге-чагырганың албан-адырлары, ажылында билишпес чүүлдерин сайгаржыры дээрге, бо шагда болза, уттундурган артынчы чадавас. Ынчалза-даа мен бодаарымга, бо берге айтырыгны…

Малчын коданнарже үнүүшкүн

Улуг-Хем кожууннуң удур­тукчулары, көдээ ажыл-агый эргелелиниң ажыл­дакчылары-биле кады малчын коданнарны кезип, хайгааралга алган. Ылаңгыя аныяк өг-бүлелерге арга-сүмени кадып, аал коданынга төрүлде үезинде чаш малды камгалап алырын база аарыг-хамчыктан серемчилелдиг болурун…

Тываның Баштыңы чаа коронавирус инфекциязынга удур чорудуп турар хемчеглер дугайында ээлчеглиг отчетту берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа корона­вирус инфекциязынга удур хемчеглерниң дуга­йын­да бодунуң блогунда дыңнаткан: Хүндүлүг, чаңгыс чер-чурт­тугларым! Коронавирустуң чаа халдавырының бүгү айыылын билип турарыңар эки-дир. Коргунчуг бо аарыг бисти оюп эрте…

Берге байдалга кымны-даа арттырбас бис

«Сайгарлыкчыларывыска деткимчени дүрген боттандырарын негеп тур мен» – деп, Шолбан Кара-оол социал четкиде бодунуң хууда арнынга бижээн. «Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуг ажыл-агыйларга нарын үелер эгелеп турар. Ону дыка эки…

Сүт-Хөл биле Тес-Хем дең чыгыы

Республикада мал оолдаашкыны кидин түлүк: бо хүннерде 122 353 баш анай-хураган, ол ышкаш чоннуң хуу малында 67 592 баш анай-хураганны алган. Тараачын-арат ажыл-агыйлары 40 000 баш чаш төлдү ап, көдээ ажыл-агый бүдүрүлге кооперативтери…
Меню