Архив

Медээлер

Республика девискээринде мал оолдаашкыны

Республикада 3134 кышкы турлаглар (2018 чылда — 3019) бар, ооң санында: – көдээ ажыл-агый бүдүрүл­гелериниң – 223, азы ниити санның 7,1%; – тараачын арат ажыл-агый­ларының – 954, азы 30,4%, ооң…

Сезиктен аарыыр, сүзүктен сегиир

Коронавирус деп халдавырлыг аарыг эрткен чылдың декабрьда Кыдатка тывылгаш, ам өске чурттарда база тарап турар. Чогум ол вирусту 1965 чылда-ла  тып алган. Ооң даштыкы хевиринде корона азы хаан кижиниң оваадайы…

Юридиктиг клиника хүлээп алыышкынны чо-рудар

Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазынга,  ооң даргазы Анатолий Дамба-Хуурактың удуртулгазы-биле,  парлалга конференциязы март 24-те болуп эрткен. Аңаа  депутаттар, юристер, журналистер киржип, Конституцияга чаа эдилгелерни сайгарган. Россияның Конституция Суду март 16-да,  Үндезин…

«Талантылыг кижи тазка-даа ойнаптар»

«Тыва Чазактың үрер хөгжүм оркестрин тургузар дугайында»  №165 док­таалга 2008 чылдың март 24 Чазак Баштыңы Шолбан Кара-оол адын салган хүнде «Шын» солуннуң редакциязынга оркестрниң директору Артур Дулуш-биле болган чугаа. –Бөгүн…

Кудумчуда чурттап турар кижилерниң байдалы

«Кандыг-даа хамчык аарыының үезинде чурттаар оран-сава чок кижилерниң аразында өлүп-хораар чорук бедик. Кирер чери чок кижи боду аңгыланыр аргазы чок. Эмнелгеге чыттырары берге айтырыг-дыр» — деп, Москвада ачы-дуза чедирер төптүң…

Пенсия фондузунуң күрүне ачы-дузаларын интернет таварыштыр алырын сүмеледивис

Чуртта коронавирус деп халдавырлыг аарыгның тывылганын янзы-бүрү четкилерден билип, дыңнап, көрүп турар болгай бис. Ынчангаш ооң айыылын тургуспазын барымдаалап, ылаңгыя улуг назылыг хамаатыларга, Пенсия фондузунуң күрүне ачы-дузаларын электроннуг хевирге алырын…

Коронавирустан камгаланыңар!

Делегейде халдавырлыг аарыгдан камгаланып, ону өөскүтпези-биле, Тываның херээжен чону боттуг дузаны көргүзүп, камгалал маскаларны даарааш, үлеп берип турар.  Ол ышкаш Херээженнер эвилелиниң Кызыл хоорайда даараныр мастерскаязында шеверлер хүнде-ле 60-70 маскаларны…

Тожулар ортулукта ышкаш чурттап турарлар

Тываның Баштыңы 2020 чыл Тожу кожууннуң хөгжүлдезинге эргилделиг чыл болурун айыткан: көвүрүг тудуу эгелээн, чырыкты шөерин дугурушкан. Тываның Тожу кожуунун 2023 чылга чедир чырык-биле бүрүн хандырар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол…

Садыгларда куруг делгиирлер чок

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар! Тываның хереглекчилер рыногунда тургустунуп келген байдалга хамаарыштыр, ТР-ниң Экономика яамызы хүн бүрүнүң мониторингизин чорудуп, аъш-чем болгаш чиг эт барааннарының өртектериниң өй-чижек чокка өстүрүп алган таварылгаларга хамаарыштыр, чурттакчы…

Эң кол үш чүүл: төрээн дыл, чүдүлге болгаш чаагай чаңчылдар

«Шынның» аалчызы, РФ-тиң Тывада Истелге эргелелиниң Кызыл хоорайда салбырының удуртукчузу, юстицияның подполковниги Шолбан Хомушку, бирги эртеми-биле төөгү башкызы. – Шолбан Киим-оол­ович, чамдык улус истелге комитединиң база поли­цияның истеп турар херектерин…
Меню