Архив

Медээлер

Күрүнениң айыыл чок чоруу дээш

                 Декабрь 20 – Россия Федерациязының айыыл чок чорук органнарының ажылдакчыларының хүнү, Тыванын айыыл чок чорук органнарының тургустунган хүнүнден бээр 95 чыл ою-биле ийи дакпыр байырлал таваржып турар.            …

БУЯННЫГ ҮҮЛЕ

          Тыва Республиканың суд приставтары эмнелгелерге чугула херектиг хан бээр ачы-буянныг үүле-херээн уламчылап турар.           ТР-ниң суд приставтарының албаны 15 чыл бурунгаар тургустунган үезинден эгелээш, аарыг улуска ачы-дуза чедирип, боттарының…

112 – ДҮРГЕН ДУЗА ХЕРЕК АПАРЗА…

112 – ДҮРГЕН ДУЗА ХЕРЕК АПАРЗА…Республиканың девискээринде камгалал шугумунуң 112-системазының дугайында медээлерни кижи бүрүзү билир ужурлуг.Камгалал шугумунуң «112» деп чаңгыс аай дугаары 11 аңгы муниципалдыг девискээрлерде: Кызыл биле Ак-Довурак хоорайларда,…

Ооң мурнунда уруглары бооп чораан деп чүве турбас

Алимент төледири-биле акшазын тыртар дугайында күүселделиг херектер дорту-биле чурттакчы чоннуң камгалаттынмаан кезээ – алимент алыр назылыг уругларның эрге-ажыктарынга дорту-биле дээп турар боор. Ынчангаш ажыл-чорудулганың бо угла­ныышкыны Суд приставтарының федералдыг албанының…

16 ХОНУКТУҢ ВИЗАЗЫ

2021 чылдың эгезинден эгелеп Россияга чаңгыс аай электроннуг визаны киирер. Ону кылырының чурумунуң дугайында дүрүмнү Чазак Даргазы Михаил Мишустин бадыткаан. Электроннуг визаны Даштыкы херектер яамызының тускай кылган сайтызынга азы мобильдиг…

Тываның полициязында интернет таварыштыр барааннар чагыдары-биле холбашкан мөлчүкчү хөделиишкиннерниң ээлчеглиг барымдаазы бүрүткеттинген

Россияның ИХЯ-ның Кызыл  хоорайда эргелелиниң дежурный кезээнче ноябрь 14-те 36 харлыг тус черниң чурттакчызы почта салбырынга ооң алганы посылкада интернет-садыгдан келген бараан ооң чагыынга дүүшпес болган дугайында билдириишкин киирген. Ооң…

БӨМБҮРЗЕКТИҢ СУДАЛЫ

Арменияның болгаш Азербайджанның чепсектиг күштери оларның амгы ээлеп алганы туруштарында шимчевейн турупканнар, а Даглыг Карабахта оларның удур-дедир туруп алган турар шугумун дургаар тайбың тудар российжи шериглерни киирип, орта тургузар деп…

ИРБИШ – ХАРЛЫГ ДЕВИСКЭЭРЛЕР АРААТАНЫ

                                                                            Камгалалдыг амытаннарның Кызыл дептеринден                         Ирбиш (ирбис азы харлыг даглар пары) – диистер аймаанга хамааржыр улуг хемчээлдиг араатан аң.…

БҮДҮРҮЛГЕ  АЛЬПИНИСТЕРИ  КЫРЫВЫСТА

Эрткен чылын бистиң билдингир альпинистеривис Маадыр-оол Ховалыг, Мачук Томочаков бедик даглар үнеринден аңгыда, бедик тудугларга ажылдаар эргелиг шынзылганы холга алган болгайлар. Олар Башкирияның төвү Уфа хоорайга, альпинисчи арга-дуржулгазы улуг болгаш,…

Аныяк кадрлар немешкен

Россияның ИХЯ-ның өөредилге черлериниң 12 доозукчузу төрээн Тывазынче чанып келген. ТР-ниң Иштики херектер сайыды полицияның полковниги Юрий Поляков аныяк кадрлар-биле ужурашкаш, өөредилге үезинде шиңгээдип алган эртем-билиин, чаңчылдарын ажыл-албанынга төлептии-биле ажыглавышаан,…
Меню