Архив

Медээлер

ЧАА КИНО: «НАЙДАН КЕЗЭЭ МӨҢГЕДЕ ЧУРТТААР»

Делегейде шылгараңгай чурукчу Надя Рушеваның дугайында «Найдан кезээ мөңгеде чурттаар» деп фильмни 2022 чылда тырттырып эгелээрин «Профисинема» ниитилели дыңнадып турар.

ЧЕРЛЕР АТТАРЫН ШИНЧИЛЭЭН

ТывКУ-нуң эртемденнери калмык коллегалары-биле черлер аттарының дугайында сайгарып чугаалашкан.

КИБЕР-МАРГЫЛДААГА КИРИШКЕН

Хоочуннар аразынга компьютерниң хөй янзы арга-мергежилиниң талазы-биле кибер-маргылдаа чылдың-на болуп турар.

БОДУН АЖЫЛГЫР УДУРТУКЧУ КЫЛДЫР КӨРГҮСТҮ

ТР-ниң садыг-саарылга палатазының президентизи Аяс МӨҢГЕ:
— Владислав Ховалыг кыска үе иштинде бодун ажылгыр удуртукчу кылдыр көргүстү. Ооң кылган ажылын үнелеп, аңаа бүзүрээш, дем-биле соңгуп алдывыс. ТР-ниң Баштыңының албан-дужаалын хүлээнген байырлыг дүжүлге, езу-чаңчылын шупту кады көрдүвүс. Эң хөй соңгукчунуң үнүн ап, тиилеп үнгеш, бөгүн ажылдап эгелей бергени бо.

САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА ТАЙЫЛБЫР

Айтырыг-харыы – «Тыва Республиканың девискээринге бедик белеткелдиг чурумну тургузар айтырыглар талазы-биле ТР-ниң Баштыңының чамдык Чарлыктарынга өскерилгелер киирериниң дугайында» 363 дугаарлыг Чарлык сентябрь 22-де үнген. Бо чарлыкка даянып, шайлаашкын, найыр-дой байырлалын…

БАРЫЫН-ХЕМЧИКТЕ БОКТАРНЫ АШТААН

Барыын-Хемчик кожууннуң девискээринде улустуң чурум чок чыып төп каан кезек боктарын эрткен неделяда аштап арыглаанын Тываның бойдус курлавырларының болгаш экология яамызы дыңнадып турар.

ЧАШТАР ДЕЛЕГЕЙИ-БИЛЕ ТУДУШ

Буянныг ажыл-ижи чаштар делегейи-биле тудуш, энерелдиг ада-иелер дег кичээнгейлиг, сагыш човангыр кижизидикчи башкылары, яслилерниң, уруглар садтарының бүгү ажылдакчылары бөгүн профессионал байырлалын демдеглеп турар.

БОДУҢДАН ЭГЕЛЕ

2021 чылдың декабрь 1-ге чедир чурттакчы чон эт-хөреңги дээш үндүрүглерин төлээри албан. Ынчангаш чыл санында эртип турар “Бодуңдан эгеле” деп акцияның киржикчилери өске үндүрүг төлекчилеринге үлегер-чижекти көргүзери-биле албан төлээр чыылдаларны хуусаа четпээнде бодунуң күзели-биле төлеп эгелээн. Ук хемчегни РФ-тиң федералдыг үндүрүг албанының Тыва Республикада эргелели организастап турар.

ФЕСТИВАЛЬДЫ «ТЫВАХАРЫЛЗААИНФОРМ» ДОРТ ДАМЧЫТКАН

Малчыннар байырлалы Наадымга уткуштур «Тыва хой эъдиниң фестивалын» онлайн хевирге эрттирген. «Тывахарылзааинформ» онлайн мөөрейни эң-не дүрген болгаш күштүг интернет харылзаазы-биле хандырып, дорт дамчыдылганы организастаан.

Меню