Архив

Медээлер

Бежен чыл бурунгаар Берт-Дагга  Шагааны  уткаанывыс Бо чылдың №2 «Шын» солунда Шагаа байырлалын  90 чылдарда  Тывага канчаар баштай  бүгү чон-биле  демдеглеп эгелээниниң дугайында  Владимир Ооржактың «Хавырга даан­га», Оңгак Кууларның «Шагаа» деп …

ЭРТЕМ ТӨВҮНҮҢ ШИНЧИЛЕЛДЕРИ

Тываның эртем төвү республикада чаа тургус­тунган-даа бол, эртем талазы-биле күштүг албан черлериниң бирээзи. Ол 2019 чылдың февраль айда Делегей чергелиг Убсу-Нуур аттыг биосферлиг шинчилелдер төвүнге үндезилеттинип, ажыттынган. Удуртукчузу – биология…

АРАТ КИЖИНИ КОЛЛЕГИЯ ЧАЛАЗА…

Редакторга сөсИнтернет четкизинде ТР-ниң Чазак Даргазы Шолбан Кара-оолдуң салып турар чүүлдеринден Тываның бурунгаар хөгжүлдезинге кончуг чугула бодалдарны илереткени солун. Чоокта чаа — адырлар аайы-биле яамыларда эрттип турар коллегия хуралдарының дугайында…

2020 чылда суд приставтарының албанынче хамаатыларының кыйгырыгларының түңнелдери 2020 чылдың эгезинден тура Эргелелдиң аппарадынче болгаш ооң девискээр аайынче килдистеринче хамаатылардан болгаш албан черлериниң төлээлекчилеринден 3660 кыйгырыг-чагаа кирген. 2019 чылга деңнээрге…

Пенсия дугайында

Бо хүнде пенсия айтырыы назы-хары дөгүй берген, пенсия назыны чеде берген хамаатыларның улуг сонуургалы. Чурттуң иштинде пенсияга хамаарыштыр хоойлу өскерлиишкиннери кижи бүрүзүн дүвүредип турар айтырыгларның бирээзи-даа болза, дыка улуг-ла өскерлиишкиннер…

2021 ЧЫЛДА БЕНЗИН БОЛГАШ СОЛЯРКА ӨРТЕКТЕРИ-БИЛЕ ЧҮҮ БОЛУ БЕРИП БОЛУРУЛ?

Российжи АЗС-терге өртектерниң чүгле бичии-ле өзе бээри безин эскертинмейн артып калбас. Бо айтырыг аар аарыг дег болгаш дыка дааш-шимээнниг бооп турар. 2018 чылда болган кывар-чаар материалдарның ийи кончуг аар кризистери…

Ядыы чурттаары кээргенчиг-даа, чөгенчиг-даа

Эртемденниң санал-оналы 2019 чылда Сочиге эрткен Бүгү-Россияның инвес­торлар чыыжынга Россия Чазааның Даргазының оралакчызы Т.А. Голикова Тыва Республикада 2017 чылда ниити чурттакчыларның 41,5 хуузу ядыы деңнелде деп медег­лээни тыва ниитилелге чаңгыс…

ТЕЛЕФОН ДАМЧЫШТЫР…

Тываның суд приставтарының албанында телефон дамчыштыр ажылдаар бөлүк тургустунган. Бөлүктүң ажылын хандырарынга телефон-биле ажылдаарынга хыналданы (тестирование) эрттирген. Ынаар организас-хыналдалыг ажыл, документациялыг хандырылга болгаш хамаатылар болгаш албан черлериниң кыйгырыглары-биле ажылдаар салбырлар…

Чогаалчыларның Литература фондузу…

Тываны алгап тур бис Бо организацияның үстүнде эрги ады өскерилген. Амгы ат-сывы кедергей узун. ТРО ООО «Литературное сообщество писателей России» (Бүгү Россияның чогаалчыларының хөй-ниити организациязының Российжи каттыжылгазының Тывада регионалдыг салбыры)…

Идепкейжи болуру чугула

ЯНВАРЬ 11.2021 чыл. ЧАЗАК ХУРАЛЫ.Шолбан Кара-оол: «Идепкейжи болуп көрүңер удуртукчулар. Интернет тыптып келгени-биле, ниитилел биле эрге-чагырганың аразында харылзаа кажангызындан артык чоок апарган. Кижи бүрүзү силерниң ажылыңар дугайында бүгүн делегейге тарай…
Меню