Архив

Медээлер

Кожавыс Моол күрүнеде короновирустан аарыг кижи илереттинген

Моол күрүнеде коронавирустан бир дугаар аарый берген 56 харлыг Францияның хамаатызы илереттинген. Ооң дугайында кожа Моолдуң интернет четкилеринде, радио болгаш телевидение медээлеринде хөйү-биле бижип, дамчыдып турар. Францияның хамаатызы март 2-ниң…

Өшкү-Саар Ооржак Федерация Чөвүлелинде

Өшкү-Саар Ооржак – бистиң алдарлыг тыва херээженнеривистиң бирээзи, сураглыг сарлык ажыл-агыйлыг эң ыраккы болгаш бодунуң чараш,  дошкун агаар-бойдузу-биле туристерни хаара тудуп турар Мөңгүн-Тайга кожуунда көдээ ажыл-агый бүдүрүлгези  “Мөген-Бүренниң” директору,  Россияның…

Мергежилди бо хүнге дүүштүр шилиир,азы Тыва бодунуң инженерлерин, ужудукчуларын, тудугжуларын манап турар

Эрткен хүн-биле чурттаары болдунмас. Ол дугайында дүүн республиканың Баштыңының эгелекчи саналы-биле тургускан өөредилге албан черлериниң директорлар Чөвүлелиниң ээлчег­лиг хуралынга чугааны чоруткан. Чугаалажыышкын шынап-ла, маргылдаалыг сайгарылгага эрткен болгаш, бүгү чүүлдү чүгле…

«Шын» солуннуң аалчызы Айдыс Саая: «Акша дээш божуур деп чүүл турбас»

Уругларны күш-ажылга кижизидериниң талазы-биле айтырыгны республиканың школалар директорларының Тыва Чазактың деңнелинге эрткен хуралга чугааладым. Мында кол-ла сорулгавыс, школа назылыг уругларны күш-ажылга өөредири чугула. Канчаар дизе, уруглар ажылды боттарының холу-биле туткаш,…

Росина Сарыглар: «Кижиниң иштики чаражы даштыкы чаражындан чугула»

«Шынның» аалчызы Тывада бодибилдингини (мага-ботту чараштаары) сайзырадып эгелээнин чоокта чаа эрткен бир дугаар мөөрей көргүскен. Ылаңгыя ол мөөрейге мөчек-мөчек шыңганнарлыг, мага-боду мөге-шыырак эрлерден дудак чок тыва кыстар киришкени сонуур­ганчыг. Абакан,…

Маршал Жуковка фронтудан медээлер дамчыдып…

Ат-алдарның болгаш сактыышкынның чылынга Тывада Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчилериниң аразындан ийи херээжен фронтучу арткан. Хоочуннарның ка­йызы-даа 96 харлыг, Кызылда чурттап турар. Каржы-дошкун дайынның дириг херечилериниң бирээзи Антонина Яковлевна Фролованың дугайында…

Эки турачыларның санын 1000 ажыр көвүдедир

Бүгү-российжи “Тии­лелгениң эки турачылары” шимчээшкинниң регионалдыг салбырының удуртукчузу Азиана Увангур ажылын таныштырды: “Тывада Тиилелгениң эки турачыларының саны 300 ашкан. Тиилелгениң хүнүнге чедир бир ай ажыг үе арткан. Чуртувустуң чону “Волонтерыпобеды.рф”…

«Кижи бүрүзүнде «чүрек кулаа», «сеткил кулаа» бар. олар дириг хөгжүмнү сеткилинден хүлээп алыр»

“Шынның” аалчызы В.Халилов аттыг күрүне филармониязының директору, Тываның Баштыңының культура болгаш уран чүүл талазы-биле дузалакчызы Игорь Дулуш «Шын» солуннуң редакциязындан  дорт эфирге уран чүүл дугайында лекцияны  эрттирген, моон улай бо…

Шыдыраа тыва хүреш дег сайзыралдыг болур

Ак Күске чылын уткуп тура, Кызылга, Кур-Чер суурга база ТывКУ-нуң студентилери-биле ужуражылгаларны эрттирип, дүрген ойнаар шыдыраага Россия база делегей чемпиону Сергей Карякин февраль 23-24 хүннеринде ужурашкан. Шыдыраа федерациязының президентизи Ренат…

64 муң чаш малды камгалап алыр сорулгалыг

Республиканың девискээринде Сүт-Хөл көдээ ажыл-агыйны хөгжүдер талазы-биле арга-дуржулгалыг кожууннарның бирээзи. Чазак Даргазы 2019 чылда кожуунга мал ажыл-агыйының чылын чарлаан. Бо ажылче ханылап кире бергеш, сайгарып эгелээрге, орук-чирик айтырыг­лары бирги ээлчегде…
Меню