Архив

Медээлер

Сайыттардан эгелээш, бичии суурнуң баштыңчызынга чедир ажылын төптүң негелделеринге дүүштүрер

Владимир Путинниң май чарлыктары болгаш национал төлевилелдерниң күүсеттинип турарындан чер-черлерниң күүсекчи эрге-чагыргаларының ажылынга үнелелди бээр өзек 15 көргүзүглерни чедип алырының дугайында вице-премьер база сайыттар Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга илеткээн.  Эрге-чагырганың…

Эргеледип каарга безин, өскүссүреп чоруур чаш кижиге дыка улуг деткимче

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылда Хоочуннарның болгаш инвалидтерниң бажың-интернадынга чорааш, олар-биле аяк-шайны аартап ора, Чазактың ажыл-чорудулгазын чугаалажып, хоочуннарны дүвүредип чоруур айтырыгларны база оларның арга-сүмезин дыңнап чугаалашкан. «Хоочуннар бажыңын кезээде кичээнгейге…

Россияның Конституциязынга өскерилгелер бүдүүзүнде турар бис

“Эрге-чагыргаларның ажыл-чорудулгазынга чоннуң багай эвес хамаарылгазы – Россия Федерациязының Президентизинге болгаш регионнарның баштыңнарынга бүзүрелиниң херечизи болур” – деп, национал төлевилелдерге республиканың киржилгезиниң баштайгы чылының түңнелдериниң дугайында ТР-ниң Чазааның хуралынга сайгарылга…

«Аш хлеб», «изиг баарлыг чүректер»

Тыва дыл башкыларының шуулганындан Езу-чаңчылдарын,  дылын өөренири чугула «Блокадный хлеб», «Доб­рые сердца Тувы» деп төлеви­лелдерниң очулгалары шын эвес, эпчок, дылды үреп турар. Чүге «Аш хлеб» дээнил, «Чүректер канчап эриг, изиг…

Тыва ревшеригниң сөөлгү генералы

Бистиң маадырывыстың адын Петр дээр, бо ат «даш», «кадыг-быжыг», «чайгылыш чок», «ынаныштыг» дээн уткаларны илередип турар. Петр Федорович Иванков бо чылдың декабрь 1-де 93 харлаар. Ооң чуртталгазы бодунуң ойнап чорааны…

Сайзырал дээш тус чер чагыргалары Чазак-биле дең харыысалгалыг

ТР-ниң Чазааның Дарга­зының көъжүмел (мобильдиг) хүлээп алыышкыны бо чылдың эгезинден тура кожуун, суурларже үнүүшкүннерни кылгылаан. Яамылар, ведомстволар төлээлери чон аразынче кирип, оларның амыдыралынга дөгүм болзун дээш, ажыл чорудуп, хөй санныг…

«Ол аарышкы черле намдавас-тыр»

Чаа номнуң таныштырылгазы Тыва АССР-ниң алдарлыг башкызы, РСФСР-ниң улус өөредилгезиниң тергиини Ким-оол Сарыг-Донгак февраль 14-те «Шын» солунга чаа  үнген номунуң  таныштырылгазын (презентация) эрттирген. —«Авыралдыг ачам» деп шүлүглелиңерни төрээн адаңар –…

«Шын» солун интернет делгемнеринде туружун ээлеп эгелээн

Солун материалдар­ны, дорт эфирде видео­чүүл­деривисти хүнде 5 муң ажыг кижи номчуп, көрүп турар.Интернет четкизинде «Шын» солун бодунуң туружун идеп­кейлиг эжелеп эгелээн. Бодунуң сайтызы (shyn.rtyva.ru) ам-даа чедир кылдынып, чаартынып турза-даа, кол-кол…

Эки тур мен, авай… манаңар

Сөөлгү совет шериглер Афган күрүнеден 1989 чылдың февраль 15-те үнген. Тывадан 416 шериг оолдарның 12-зи Төрээн чуртунче чанып келбээн.  ССРЭ-ниң 40-ги армиязының Афганистанга албан-хүлээлгезин күүседип доосканының 31 чылынга тураскааткан байырлыг…

Бай-тайгажылар чымыш иште

 Губернатор төлевилелдери боттаныышкында «Шын» солуннуң журнализи Бай-Тайга кожуунче ээлчеглиг сургакчылаашкын үезинде Тээлиде «Инек – чемгерикчи малым», “Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге”  губернатор төлевилелдериниң киржикчилери-биле ужуражып, ус-шеверлер болгаш туризм төвүнге, малчын…
Меню