Архив

Медээлер

Аяс Хунай-оол Тываның Тудуг яамызын удуртур

Чаа сайыттың допчу-намдарындан алырга, Красноярскиниң политехниктиг  институдунуң Кызылда салбырын 1995 чылда доос­кан. Тываның күрүне университединге тудугжу мергежили-биле башкылап турган. 2000 чылдан тура Санкт-Петербургтуң Архи­тек­­тура-Тудуг уни­вер­ситединиң ас­пи­­ра­н­ту­разынга­ өөрен­ген. 2011 чылга чедир «Бывтмашсервис» МУП…

Бо неделяның маадыры — Игорь Калугин (Красноярск край)

Тыва Чазактың Баштыңы социал четкиге Красноярск крайда Субурган үрээн деп медээге бодунуң туружун илередип, вандал чорукту соксаткан Сухая суурда ажылдап турар тудугжу Игорь Калугинге тыва чоннуң өмүнээзинден байыр чедирип, четтиргенин дамчыткан. Ол-ла болган херекке хамаарыштыр Калмыкияның…

Тывада аарыг кижи саны катап 8 апарган

«Тываны долузу-биле дуг­лап шыдавас бис, тывалар бер­гедей бергеш, дөмей-ле чуртунче чанып кээр» — деп, чугаалап турганым олчаан болду. Апрель 13-те Москвадан Кызылче келген 79 кижиниң аразында ийи аарыг иешкилер келген. Оларның-биле чораан кижи бүрүзү база аарып болур, ынчангаш…

Вирус 15 хонук болгаш-ла, өскерлип турар

Красноярск хоорайның чурттакчызы Борис Бриль амгы үеде Израильдиң чаа туттунган эмнелге төвүнүң коронавирустан аараан кижилерни эмнээр салбырында ажылдап турар.  – Израильде халдавырлыг аарыгдан чеже кижи аарааныл база ниитизи-биле байдал кандыгыл,…

Биче бизнес кажан ажылдаарыл?

Тываның кол санитар эмчизи Людмила Салчактың илеткели: «Вектор» лабораториязынга 6  кижиниң аарыын­ катап бадыткаан. 405 кижиниң анализи алдынган турган, оларның  247-зи Ырбандан, 4 полиция ажылдакчызы, 1 эмчи, суурнуң чону 254 кижини — хыналдага алырга, 2 кижи (старовер…

Хүннүң медээлери

Соталыг харылзаа станциязын тургускан Апрель 11-де Тожунуң Ырбан суу­рунга Тываның информастыг технологиялар төвүнүң специалис­тери фемтосотту – 1 километр радиустуг биче күчү-күштүг баазалыг станцияны тургускан. Тайга черде турар Ырбан суурга бо…

Анай, хураган чазаашкыны

Чазын, бо үеде анай, хураган чазаар ажыл кидин-түлүк болур. Ийи, үш айлыг анай, хураганны бо айның дургузунда чазавас болза, хоржок, чылый бээрге, курттуй берип болур. Ынчангаш малчыннар ам чазалга ажылын…

Тарылга ажылы эгелээн

Часкы хову ажылдарын чогуур үезинде эгелээрин база тарылга шөлдерин калбартып, мал оолдаашкынын онза хыналдага алырын Тываның Баштыңы апрель эгезинде-ле чугаалаан турган. Оон ыңай тус черниң бараан бүдүрүкчүлерин деткиирин база немей…

Арыг-силиг хоорайга чурттаар бис бе, азы…

 Интернет четкизинде чурттап турар хоорайы, суурунуң арыг-силии дээш, бок октап турар чурум чок улуска удур бижээн чагаалар-ла хөй.  Оларның чүгле чамдыызын мында парладывыс: «Хоорайда чер бажыңныг улус богуңарны кайы хамаанчок…

Тываның Баштыңының ажыл-херээ

Апрель 10-да, Чазактың оперативтиг Штавынга көрген кол айтырыг – Тожунуң Ырбан сумузунга илерээн коронавирус анализтери бадыткаттынган кижилерниң амгы үеде кадыының байдалы болгаш  кожууннуң ниити амыдыралы. Кадык камгалал яамызының сөөлгү медээлери: 8 аарыг кижи илереттинген соонда, Ырбанда бар шупту 273 чурттакчы чонну…
Меню