Архив

Медээлер

Хамнар дугайында бижип чоруур «кыдат шпион»

«Өг-бүле бүрүзүнге кадыкшылды, аас-кежикти, буян чолдуг болурун йөрээп, бо берге үени ажып эртерин күзедим!» – деп, төрүттүнген хүнүнде «Шын» солуннуң чажыт өңнүү – эртемден, чогаалчы, этнограф Монгуш Кенин-Лопсан номчукчуларга байырны…

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Тожу кожуунда чаа коронавирус халдавырынга хамаарыштыр КЫЙГЫРЫЫ

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол апрель 8-те, Тожу кожуунда чаа коронавирус халдавырынга эпидистелге эгелээни-биле, республиканың чурттакчыларынга кыйгырыгны кылган: «Хүндүлүг, чаңгыс чер-чурттуглар! Бистиң дадагалзаашкыннарывыс бадыткаттынганы дыка хомуданчыг-дыр. Эпидемиолог болгаш инфекционист эмчилеривис оперативтиг…

Теле-кичээлдерни эрттирип турар

Кожавыс Моол күрүнеде өөредилге черлериниң ажылын сентябрь бирээге чедир соксаткан. Моолдуң уруглар садтары, школалар, ортумак болгаш дээди өөредилге черлеринде карантин уламчылап турар. Амгы үеде өөреникчилер бажыңнарында олурар. Онзагай чүүл, хүн…

Чаа-Хөлден бадыларның өг-бүлези мурнакчы

Көдээ ажыл-агыйда “Аныяк өг-бүлеге — кыштаг” деп губернатор төлевилели республиканың кожууннарында чедиишкинниг боттанып турар. Баштайгы чылдарда 6 муниципалдыг тургузуглар Бай-Тайга, Чөөн-Хемчик, Мөңгүн-Тайга, Тес-Хем болгаш Эрзин кожууннар тус-тузунда 115, 130 хуу…

Ш.КАРА-ООЛ: «Төревистиң эң улуг хүрээзинде тыва оолдар ажылдап турар»

 Апрель 7-де Тываның Баштыңы республикада эң улуг сарыг шажын төвү  апаар – чаа хүрээ тудуунга чораан. «Тудугжу оолдарывыстың шудургу ажылы онза-дыр. Хүрээниң тудуу улуг  болганда, тудугжуларның санын ам-даа көвүдетсе эки…

Тожу

Бүдүн Тываның чонун дүвү­реткен медээ: Тожу кожууннуң Ырбан сумузунга коронавирустуг  хамааты дыштанып чорааш барган. Красноярск чурттуг өг-бүле бодунуң машиназынга Тываже келгеш, март 22-ден апрель 4-ке чедир балыктап,  төрелдери-биле ужуражып, Тожу…

Интернетке моолдарны, кыдаттарны шыдыраага удуптар чордум

«Шын» солуннуң аалчызы Тывада шыырак шы­дыраачыларның бирээзи Артыш Чүлдүм Сибирь федералдыг округка 80 шыдыраачыларның аразынга 5 дугаар черни ээлээш кээрге, «Шын» со­лунга ужуражылгаже чаладывыс:  – Тывадан элээн шыдыраачылар барган бис,…

Чымыштыы-биле шымныга берген

 Өвүрде мал оолдаашкыны Өвүрнүң малчыннары кышты хүр-менди эртип алгаш, частың чымыштыг ажыл-агыйынче шымныга берген. Бо хүннүң санаашкыны-биле 35 963 хураганны, чаа төрүттүнген анайларның 41, 3 хуузун онча-менди доруктуруп өстүрүп турар. «Аныяк…

Тайгада хар эрип, бадып эгелээн

Агаар-бойдус хенертен чы­лып, улуг-биче хемнерниң дош­тары, ырак тайга-сыннарда харлар эрип бадып эгелээрге, суг улгадып, үер­лей берип болурун утпайн, баш удур белеткенири чугула. Ынчангаш ТР-ниң Бойдус курлавырларының болгаш экология яамызы дараазында…

Шолбан Кара-оол: «Коронавирус-биле агартынып олурбас»

«Шупту кижилерни чаңгыс черже шөлүптер деп сорулга салдынмаан. Чижээ, туберкулез бисте нептереңгей. Коронавирус өкпе аарыг кижилерже халдаар. Кижилерни коргудар, хоруур дээш эвес, кижи бүрүзү кадыын камгалазын дээш, кызып турар бис. Чаңгыс кижи 100…
Меню