Архив

Медээлер

«Тываджазбэндиниң» мөгейикчилери немешкен

Февраль 6-да Тывкүр­фи­лар­монияга «Анаа-ла Джаз!..» деп концерт болуп эрткен. «ТываДжазБэнд» кезээде дег көрүкчүлерни чамдык черлерге тыныжын үзүктелдир, чамдыкта магадаашкын, кайгаашкынче киир ойнааннар. Классиктиг болгаш джаз дыңнакчыларының, көрүкчүлериниң саны бичиилеп-даа бол,…

Медицина: оккур хөгжүлдениң эргининде

Россияның Эртем хүнүн Президент Борис Ельцинниң чарлыы-биле доктааткан. Ону чылдың-на февраль 8-те демдеглеп эрттирип турар. Чүге дээрге Петр I хаанның 1724 чылдың  февраль 8-тиң хүнүнде үндүрген айтыышкыны-биле Эртемнер академиязын үндезилээн.…

Ивижилер байырлалы

Ховар иви малдың оран-чурту, аң-меңниң, балык-байлаңның элбек үүжези, 6 муң ажыг чурттакчылыг Тываның чөөн чүгүнде кожуун – Тожу.Тожуларның ажыл-амыдыралының дугайында чагырга даргазы Буян Ондар-биле “Шын” солуннуң корреспондентизи Мерген Ондар ужуражып,…

Чазак хуралындан медээлер

Чаа школаның  байдалы 17 дугаар школаның планнаашкынын чорутканы таарымчалыг: делгем өрээлдерлиг, ылаңгыя спорт-биле кичээлдээринге, кадыы кызыгаарлыг кижилерге база таарымчалыг. Ынчалза-даа хөй хевирге ажыглаттынары – бир талазы. Күзенчиг чүүл болза, уруглар…

Коронавирустуң кирерин болгаш тарадырын болдурбазы-биле онза байдалдарга тыва белен

Февраль 5-те Чазак Бажыңынга Кыдатта нептерээн Коронавируска удур чоруп турар ажылдарга хамаарыштыр ээлчег чок хурал болуп эрткен. Аңаа республиканың яамылары болгаш албан черлери Чазак Даргазының оралакчызы Органа Натсактың башкарылгазы-биле киришкен.…

Тояанчылар, ыттар «тулчуушкуннары»

Февраль 3-те эрттиргени Аппарат хуралынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: “Хамаатыларның сөөлгү үеде киирген хомудал билдириишкиннериниң көвүдээнин бодаарга, бок айтырыы кижилерни дыка дүвүредип турар-дыр. Тояап чоруур черлик ыттарның көвүдээнинге база хомудалдар…

«Буянныг өргээниң» ээзи – сагынгыр, дидим даараныкчы

Чиңгине байырлалывыс — Шагаа айы моорлап келди. Кел чыдар Шагаа байырлалынга баш бурунгаар белеткенип, аал-оранывыс арыглап-аштап, идик-хевивис белет­кээр үе чоокшулаан. Тыва хепти даарап турар мастерлер хөй, ынчалза-даа чонга ону калбаа-биле…

Шинчилел ажылдарын түңнээн соонда… ырлашкан

Тываның Күрүне университединге Россияның Эртем хүнүн чыл санында бир онзагай демдеглеп эрттирери чаңчыл болган. Бо чылын Эртем байырлалын “Хорлар тулчуушкуну” деп ниити ыры мөөрейи-биле эгелеп алганы онзагай. Универ­ситеттиң башкылары болгаш…

Тозан беш харлаар «Шын» солуну киришкен

Красноярск крайның Журналистер эвилелиниң 100 чылдаанынга 60 ажыг харлыг Тываның Журналис­тер эвилели болгаш 95 чылдап турар «Шын» солуннуң төлээзи аалдап чедип, байыр чедирип, кадаан сунган. «Журналистерни эрткен, амгы үениң төөгүзүн…

ЭРЗИННИҢ ХЕРЭЭЖЕННЕР ЧӨВҮЛЕЛИ: ОЛУТТА ОЛЧА ЧОК – ДААРАНЫР, АРГЫТТЫНАР АЖЫЛ ТӨНМЕС

РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң Айыткалында социал айтырыгларны, пенсияга немелде акшалар дугайында тайылбырны баштай-ла Эрзинниң херээжен эрес чону чоруткан.  Шиит­пирлиг, дидим базымныг, бурунгаар көрүштүг, соруктуг, өскелерге үлегер-чижээн көргүскен улус бо булуңда…
Меню