Архив

Медээлер

Буянныг белек

«Школага белеткениринге дузалаш!» ачы-буянныг акцияны республикада чылдың-на эрттирип турар.Буянныг ажыл-херекке Тываның ИХЯ-зының аңгы-аңгы кезектери чылдың-на идепкейлиг киржип чоруур. Ылаңгыя амыдыралы берге байдалдыг өг-бүлелерниң уругларын өөредилге-херекселдери-биле шүмнеп бергени өөрүнчүг.Кызыл хоорайның өг-бүлелерге…

Хөлдерге чурумнуг болуру чугула

Чайгы үеде хөлдерге, аржааннарга эмненип, дыштаныр дээн улуг-бичии чон дыка хөй болур. Чижээ, найысылалдан ырак эвесте Дус-Хөл, Чагытай, Хадың дээш оон-даа өскези. Кадыкшылын быжыктырып алыр дээш, кижи бүрүзү аржааннаксаар…Чогум-на мындыг…

МООЛДУҢ ХОНАШТАРЫ

Барыын Моолдуң малчыннары үш хонаштыг. Чайлаа – бедик черде, күзээ, чазаа – чавызааш черде, а кыштаа – даг эдээнде турар. Көжер хонаштарының аразы ырак болур. Кадарчылар бо үеде күзээнче көжүп…

АҢНЫЫР СЕЗОНУ ЭГЕЛЭЭН

Республиканың аңныыр курлавырлыг черлеринден чайгы-күскү аңнаашкын сезону август 1-де ажыттынган.Аң-меңни чүгле тускай чөпшээрелдиг улус аңнаар. Ынчангаш чогуур чөпшээрелди алырда, чөпшээрелдиң үе-хуусаа доосту бергенде, ында бижээн аң-мең олчазының саны чеде берген…

ЧАРТЫК КИЛ АЛДЫН

Республиканың алдын тывыштыг бир бүдүрүлгезинден алдын оорлап турган кижини туткан.Тыва Республикада Россияның Айыыл чок чоруктуң федералдыг албанының эргелелиниң ажылдакчылары бөлүк оперативтиг-дилээшкин ажылдарын эрттирген түңнелинде, Тываның 33 харлыг чурттакчызын тудуп алган.…

СЫН КЫРЫНГА

Чечен чугаа   Долгандыр дүмбей эзим. Ынаар-ла чер-дээрниң ындынче төнчү чокка чаптылып чорупкан ышкаш ол көстүр. Бедик чаагай сыннарның бо шыргай аргаларының аразы-биле изеттинген делгем эвес оруктап чартык сая чылгы…

АЯК ШАЙНЫ ААРТАП ОРА…

Тыва шай Тыва улустуң эң-не ыдыктыг, хүндүткелдиг чеми — шай. Тыва­ларның шай кылдыр ажыглап чораан үнүштери — сарыг шай, тоолаң бүрүзү, шеңне дазылы, бүрүзү, хадың чулдузу, черлик шай, дыт чөвүрээзи,…

Салым-чолум ужукталган солунум

«Шынның» 95 чылынга (Эгези №68(19407) «Шында»). Угбаларымга келгеш, шынап-ла кончуг багай болган-дыр мен деп боданып олурган мен. Чаа ажылдап келгеш, аныяк кижи, ол ажылды анаа бир чүве кылдыр бодап турганым…

АВЫРАЛДЫГ АРЖААННАРЫВЫС

Чоннуң ужур чаңчылы Амгы үеде бойдустан алдынган, чайгаар бүткен эмнерниң үнези улгаткан. Улуг хоорай чурттакчыларының бойдусче чоок­шулап, тайга-таңдының буянын дилеп, эм-дом үнүштер болгаш аржаан суглар-биле кадыкшылын быжыглаар чоруу чаңчылчаан. Аржаан…

Сарыыл чок тарбаганчылар

          Кожа-хелбээ Моолдуң девискээринде бубон чума аарыы тарап турарының дугайында медээни чарлап, кызыгаар чоогунда кожуун, сумуларның чонун серемчилелдиг болурун хөй катап дыңнадып турган. Чүге дизе халдавырлыг аарыгның тарадыкчызы хээкчи амытаннарның…
Меню