Архив

Медээлер

БӨМБҮРЗЕКТИҢ СУДАЛЫ

Арменияның болгаш Азербайджанның чепсектиг күштери оларның амгы ээлеп алганы туруштарында шимчевейн турупканнар, а Даглыг Карабахта оларның удур-дедир туруп алган турар шугумун дургаар тайбың тудар российжи шериглерни киирип, орта тургузар деп…

ИРБИШ – ХАРЛЫГ ДЕВИСКЭЭРЛЕР АРААТАНЫ

                                                                            Камгалалдыг амытаннарның Кызыл дептеринден                         Ирбиш (ирбис азы харлыг даглар пары) – диистер аймаанга хамааржыр улуг хемчээлдиг араатан аң.…

БҮДҮРҮЛГЕ  АЛЬПИНИСТЕРИ  КЫРЫВЫСТА

Эрткен чылын бистиң билдингир альпинистеривис Маадыр-оол Ховалыг, Мачук Томочаков бедик даглар үнеринден аңгыда, бедик тудугларга ажылдаар эргелиг шынзылганы холга алган болгайлар. Олар Башкирияның төвү Уфа хоорайга, альпинисчи арга-дуржулгазы улуг болгаш,…

Аныяк кадрлар немешкен

Россияның ИХЯ-ның өөредилге черлериниң 12 доозукчузу төрээн Тывазынче чанып келген. ТР-ниң Иштики херектер сайыды полицияның полковниги Юрий Поляков аныяк кадрлар-биле ужурашкаш, өөредилге үезинде шиңгээдип алган эртем-билиин, чаңчылдарын ажыл-албанынга төлептии-биле ажыглавышаан,…

Буянныг белек

«Школага белеткениринге дузалаш!» ачы-буянныг акцияны республикада чылдың-на эрттирип турар.Буянныг ажыл-херекке Тываның ИХЯ-зының аңгы-аңгы кезектери чылдың-на идепкейлиг киржип чоруур. Ылаңгыя амыдыралы берге байдалдыг өг-бүлелерниң уругларын өөредилге-херекселдери-биле шүмнеп бергени өөрүнчүг.Кызыл хоорайның өг-бүлелерге…

Хөлдерге чурумнуг болуру чугула

Чайгы үеде хөлдерге, аржааннарга эмненип, дыштаныр дээн улуг-бичии чон дыка хөй болур. Чижээ, найысылалдан ырак эвесте Дус-Хөл, Чагытай, Хадың дээш оон-даа өскези. Кадыкшылын быжыктырып алыр дээш, кижи бүрүзү аржааннаксаар…Чогум-на мындыг…

МООЛДУҢ ХОНАШТАРЫ

Барыын Моолдуң малчыннары үш хонаштыг. Чайлаа – бедик черде, күзээ, чазаа – чавызааш черде, а кыштаа – даг эдээнде турар. Көжер хонаштарының аразы ырак болур. Кадарчылар бо үеде күзээнче көжүп…

АҢНЫЫР СЕЗОНУ ЭГЕЛЭЭН

Республиканың аңныыр курлавырлыг черлеринден чайгы-күскү аңнаашкын сезону август 1-де ажыттынган.Аң-меңни чүгле тускай чөпшээрелдиг улус аңнаар. Ынчангаш чогуур чөпшээрелди алырда, чөпшээрелдиң үе-хуусаа доосту бергенде, ында бижээн аң-мең олчазының саны чеде берген…

ЧАРТЫК КИЛ АЛДЫН

Республиканың алдын тывыштыг бир бүдүрүлгезинден алдын оорлап турган кижини туткан.Тыва Республикада Россияның Айыыл чок чоруктуң федералдыг албанының эргелелиниң ажылдакчылары бөлүк оперативтиг-дилээшкин ажылдарын эрттирген түңнелинде, Тываның 33 харлыг чурттакчызын тудуп алган.…

СЫН КЫРЫНГА

Чечен чугаа   Долгандыр дүмбей эзим. Ынаар-ла чер-дээрниң ындынче төнчү чокка чаптылып чорупкан ышкаш ол көстүр. Бедик чаагай сыннарның бо шыргай аргаларының аразы-биле изеттинген делгем эвес оруктап чартык сая чылгы…
Меню