Архив

Медээлер

Тыва бодун тараа-биле хандырар ужурлуг!

«Шынның» аалчызы «Шынның» аалчызы, ТР-ниң көдээ ажыл-агый сайыды Айдың Дун «Агростартап» төле­вилелиниң дугайында тайылбырлап чугаалаан. – Айдың Чечен-оолович, көдээ ажыл-агый талазы-биле «Агростартап» төлевилелиниң ду­га­йында чонга чугаалап көрүңерем. – Агростартап деп…

Мал оолдаашкыны чедиишкинниг доозулган

Амгы үеде бүгү-ле ажыл-агыйларда мал оолдаашкыны доозулган. Мал­чыннарның хөй кезии чайлагларынче көшкен. Республикада мал аарыг­ла­рын­дан малдың чаш төлүнүң өлүп-хораар чоруу демдеглеттинмээн. Ынчап кээрге респуб­ликада мал оолдаашкыны чедиишкинниг доозулганы ол. Республикада…

Тываның Баштыңы Чазакты удуртпушаан, а оралакчылары демниг ажылдап турар

Понедельникте эртер чаңчылчаан аппарат хуралын Чазак даргазының бирги оралакчызы Александр Брокерт башкарып эрттирген. Бирги оралакчы Александр Брокерт: – Шолбан Валерь­еви­чиниң аарый бергени хому­данчыг-дыр. Онза айыылдыг бөлүкке хамааржырын ол билир турган,…

Эмчилерге май төлевирлерин хыналдада алган

Тыва Республиканың Баштыңының оралакчызы Саида Сенгии: – Республика Баштыңы эмчилерге майның төлевирлерин онза хыналдага алыр даалганы бөгүн менде берди. Ол ышкаш социал албан черлериниң, интернаттарның ажылдакчыларын деткиир айтырыг­лар база бар.…

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң күзээшкини

Кайгамчык ыдыктыг, буянныг үүле кылып, ачы-дуза чедирерге 100 муң катап эглип келир Сака Дава-Ыдыктыг Бурган айының бирги хүнү-биле силер бүгүдеге байырымны чедирип тур мен, чонум! Бо чылын май айның 23-тен…

Тыва Республиканыӊ Камбы-ламазы Джамбел Лодой башкыныӊ «Ыдык-ай» таварыштыр байыр чедириишкини

Ыдыктыг Yш Эртинеге тейлеп, авырал-камгалалды диледим! Хүндүлүг чонум! Силер бүгүдеге «Ыдык – ай» таварыштыр байырым чедирип тур мен. Чайныӊ башкы айыныӊ 15 чаада Будда башкывыстыӊ төрүттүнген, Чырыткы деӊнели четкен, Дываажаӊ…

Чаңгыс күш-биле демниг эртип алыр бис

Хүндүлүг чонум, дөмей-ле үе эрте бээрге, билдинер-ле боор, аарый бергеним дугайында. Ынчангаш бо видеону бижиттирип олур мен, мооң дугайында чугаалаксавайн, чарлаксавайн турарым дээрге, ол аарыг мээң бодумнуң бергедээшкиним-дир, ажыр­бас, ону…

Каа-Хем кожуун бөгүн

Каа-Хем кожуун пандемия үезинде канчаар чурттап турарыл? Чурттакчы чоннуң амыдыралы кан­чаар өскерлип, чүү кылдынып, чүү туттунуп, кандыг хемчеглер алдынып турары болгаш өске-даа айтырыглар дугайында бистиң репортажывыста. Каа-Хем кожуун Тываның улуг…

Хем, сугга оваарымчалыг болуңар

2020 чылдың чайгы үези келген. Ооң-биле чергелештир суглуг черлерже болгаш хемнер эриинге дыштаныксаар кижилерниң саны көвүдеп турары, кончуг дүрген нептереп тараар COVID-19 деп вирустуг халдавырлыг аарыгның үезинде дүвүренчиг байдалдарны тургузуп…

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» түңнелдерин үндүрген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Аныяк өг-бүлеге кыш­таг» төлевилел бодунуң со­руун ам-даа уламчылаарын чугаалаан. 2019 чылда төле­ви­лел боттаныышкынының түңнелдерин үндүрген соонда ооң дугайында дыңнаткан. Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы ооң-биле чергелештир,…
Меню