Архив

Медээлер

“СОЦИАЛ КЕРЭЭ” ТӨЛЕВИЛЕЛДЕ ӨСКЕРИЛГЕЛЕР

ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Сайдаш Моңгуш “Социал керээ” төлевилелде чаа чүүлдер немешкенин бөгүнгү аппарат хуралынга дыңнаткан. Ук төлевилелди боттандырарынга 2021 чылда 410,42 сая рубль көрдүнген.

СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ УЛАМЧЫЛАП ТУРАР

Онза байдалдарның ужун электри энергиязы чок арткан Тываның кожууннарында септелге ажылдары уламчылап турар. “Улуг сугнуң” хөме таварып келгениниң түңнелинде Чөөн-Хемчик кожууннуң Ийме сууру, а ол ышкаш Сүт-Хөл кожууннуң Ишкин база Кызыл-Тайга суурлары чырык чок арткан. Республиканың Чазааның аппарат хуралынга электрини катап тургузарының талазы-биле бүгү ажылдар доктаамал хайгааралда турар дээрзин Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгга илеткээн.

ЧИДИГ АЙТЫРЫГЛАРНЫ ШИИТПИРЛЕП КИРИПКЕН

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг сургакчылаашкындан ээп чедип келгеш, онза байдлалга – улуг сугга алыскан черлерниң чидиг айтырыгларын шиитпирлеп кирипкен.

Төтчеглекчилерни туткан

Улуг-Хем кожуунга Тываның Аңныыр хайгааралының болгаш балыктаашкын хайгааралының эргелелдериниң шагдаалар-биле кады чоруткан рейдилериниң түңнелинде бир буурнуң мага-бодун болгаш балыктыг четкилерни шыгжап алгаш чораан төтчеглекчилерни туткан.

Түңнел шылгалда-кичээл

Тыва үндезин культура төвүнге “Хөөмей” болгаш “Дембилдей” бөлгүмнериниң сургуулдарынга өөредилге чылын түңнээн шылгалда-кичээл болуп эрткен. Бөлгүмчүлер шиңгээдип алган билиглерин, боттарының чедиишкиннерин бадыткаары-биле башкыларының болгаш Тыва үндезин культура төвүнүң удуртукчузу И.М. Көшкендейниң мурнунга ниити болгаш чаңгыстың күүселдезинде хөөмей болгаш хөгжүмге ырыларны күүсеткеннер.

Өлден артар…

Бо дүне инженер бригадалары камгалал чалдарын быжыглаар ажылдарны кылып доосканын @tmgnews17 дыңнадып тур. Ниитизи-биле узун дургаар 170 метр чалга сайны төккен, “Дар” дачалар ниитилелиниң талазынче чоокшулап келген сугну доктааткан.

Бот-тускайлаң болгаш хостуу-биле шилип ап болур

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг сургакчылаашкындан ээп чедип келгеш, онза байдлалга – улуг сугга алыскан черлерниң чидиг айтырыгларын шиитпирлеп кирипкен.

ШКОЛАЧЫЛАРНЫ КАТЕРЛЕРГЕ КЕЖИРГЕН

Енисей хем үерлээш, улгадырга, паромнап хем кежер ажылды түр када соксаткан. Россияның ОБЯ-ның Тыва Республикада кол эргелелиниң биче хемчээлдиг хемелер талазы-биле күрүне инспекциязының ажылдакчылары чаңгыс аай күрүне шылгалдалары дужаар школачыларны катерлерге камгалал жилеттерлиг айыыл чок кежирерин организастаан: Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хем сумузундан Шагаан-Арыг хоорайже, Каа-Хем кожууннуң Ус-Бурен сумузундан Сарыг-Сепче, Тожу кожууннуң Ырбан сумузундан Тоора-Хемче.

СЫСТЫГ-ХЕМНИ ҮЕР КАТАП ХӨМЕ АЛГАН

Оперативтиг бөлүктүң май 27-де 21 шак 30 минута үезинде тодаратканы-биле алырга, Тожу кожуунда Сыстыг-Хем хем хенертен үерлээш, Сыстыг-Хем суурну база катап хөме алган. 10 бажың, 11 бажыңның чоок кавы девискээри суг адаанда барган. Аэродромная кудумчуда 2 квартиралыг бажыңнарже, 3 бажыңның чер участоктарынче үер суу киир аккан.

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ: «МОСКВАЖЕ СУРГАКЧЫЛААШКЫН ТҮҢНЕЛДИГ БОЛГАН”

Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг эрткен неделяда ажылчын сургакчылаашкынныг Москвага турган, ынчалзажок суглар улгадып, үер-халап болурунуң айыылы чидигленип келгени-биле сургакчылаашкынын үзер ужурга таварышкан.

Меню