Архив

Медээлер

Киштеп турганым

Чогаал мөөрейинге “Шын” солуннуң 95 чылынга таварыштыр чогаал мөөрейин чарлап турар. Бо мөөрей тыва дылды болгаш чечен чогаалды хөгжүдеринге идигни бээр база чаа аттарны ажыдарынга ужур-дузалыг. Ынчангаш солуннуң бо үндүрүлгезинде…

АЛДЫ ДИПТИ ЭРГИЙ КЕЗИП

Тыва альпинистер командазы 2008-2012 чылдарда Чер бөмбүрзээниң 7 диптериниң кижи чурттап турар 6 диптеринге четкен. Чүгле кижи доктаамал чурттавайн,  түр када эртемденнер чурттап, ажылдап турар чедиги дип – Антарктидага барбаан.…

Правительства РТ

ПРОТОКОЛ совещания в режиме ВКС у первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва А.В. Брокерта по обсуждению реализации Закона Республики Тыва от 05.06.2020 г. №608-ЗРТ «О введении на территории Республики Тыва…

Многодетная Россия

ОбъеДинение мноаоо:тных семей города Москвы Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, строение 2, Москва, 127006 Тел. (495) 650-21-14 www.om,s.msk.ru РОО «Объединение многодетных семей города…

Верховный Хурал РТ (Парламент)

. Кан-Оол Даваа сегодня в 15:57 Сегодня Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол на заседании сессии выступил перед депутатами Верховного Хурала с ежегодным отчетом об итогах деятельности регионального Правительства за 2019…

Глава РТ

Шолбан Кара-Оол сегодня в 14:04.2020 г. Ежегодно мы представляем парламенту отчет о деятельности правительства. Не отказались от традиции и нынче, несмотря на все трудности, связанные с пандемией коронавируса. Институт отчетности…

ТЫВАНЫҢ УЛУСТУҢ АРТИЗИ СОФЬЯ КАРА-ООЛ

«Шын» солуннуң редактору Виталий Петров ат-сураглыг артист-биле чугаалашкан. – Тывага хөгжүмнүң джаз деп хевири кажан келгенил? Тыва культурага джаз тааржыр бе, таарышпас бе? Амгы үеде джаз кайы хире сайзырап турарыл?…

Тыва бодун тараа-биле хандырар ужурлуг!

«Шынның» аалчызы «Шынның» аалчызы, ТР-ниң көдээ ажыл-агый сайыды Айдың Дун «Агростартап» төле­вилелиниң дугайында тайылбырлап чугаалаан. – Айдың Чечен-оолович, көдээ ажыл-агый талазы-биле «Агростартап» төлевилелиниң ду­га­йында чонга чугаалап көрүңерем. – Агростартап деп…

Мал оолдаашкыны чедиишкинниг доозулган

Амгы үеде бүгү-ле ажыл-агыйларда мал оолдаашкыны доозулган. Мал­чыннарның хөй кезии чайлагларынче көшкен. Республикада мал аарыг­ла­рын­дан малдың чаш төлүнүң өлүп-хораар чоруу демдеглеттинмээн. Ынчап кээрге респуб­ликада мал оолдаашкыны чедиишкинниг доозулганы ол. Республикада…

Тываның Баштыңы Чазакты удуртпушаан, а оралакчылары демниг ажылдап турар

Понедельникте эртер чаңчылчаан аппарат хуралын Чазак даргазының бирги оралакчызы Александр Брокерт башкарып эрттирген. Бирги оралакчы Александр Брокерт: – Шолбан Валерь­еви­чиниң аарый бергени хому­данчыг-дыр. Онза айыылдыг бөлүкке хамааржырын ол билир турган,…
Меню